Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné bremeno

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6540

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1677 dokumentov
55459 dokumentov
581 dokumentov
163 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Dôkazné bremeno
Kľúčové slová: konanie o výkon rozhodnutiazánik dlhusplnenie dlhu
R 104/2003
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dôkaz o zániku dlhu podľa príslušných hmotno-právnych ustanovení (§ 559 až § 587 Občianskeho zákonníka) zaťažuje v konaní o výkon rozhodnutia povinného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Sali uznesením námietkam povinných 1) až 4) proti upovedomeniu o začatí exekúcie vyhovel. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že k splateniu dlhu 320 000,- Sk poskytnutého v zmysle zmluvy o pôžičke zo 17. novembra 1997 a notárskej zápisnice JUDr. H. H. došlo postupným splatením podľa tzv. splátkového kalendára medzi oprávneným a povinným 1). Považoval za pravdepodobné, že povinný 1) zaplatil na dlh oprávnenému 150 000,- Sk ešte v roku 1997 a zostatok 170 000,- Sk prešiel do roku 1998 s
R 26/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno zo strany daňového subjektu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom ustanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, je iniciátorom odpočítania dane z pridanej hodnoty, a ktorý si aj tento nárok uplatnil. Preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. x zo dňa 11.06.2014, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. x zo dňa 10.07.2013, ktorým podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len daňový poriadok) vyrubil žalobcovi rozdiel v sume 41 217,66 eura na dani z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) za zdaňovacie obdobie december 2010. 2. Krajský súd v odôvod
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky musí podotknúť, že v azylovom konaní, ktoré sa vyznačuje svojou špecifickosťou, prebieha dokazovanie na základe iných pravidiel, ako sú typické pre všeobecné správne konanie. Dôkazné bremeno nezaťažuje výlučne žiadateľa o azyl, ale je pomerne rozložené medzi žiadateľa a správny orgán, ktorý posudzuje žiadosť. To znamená, že žiadateľ svojimi vyhláseniami, tvrdeniami a výpoveďami určuje skutkový rozsah (dôkazný rozsah), ktorý následne správny orgán preveruje, potvrdzuje alebo vyvracia na základe dostupných informácií, ktoré sa k jednotlivým tvrdeným skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sža/8/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014201228 Dátum vydania rozhodnutia: 25.03.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1014201228.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia, že z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej i v takých prípadoch, keď určitá skutočnosť, významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nebola alebo nemohla byť preukázaná a keď teda výsledky hodnotenia dôkazov neumožňujú súdu prijať záver ani o pravdivosti tvrdenia tejto skutočnosti, ani o tom, že by táto skutočnosť bola nepravdivá. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo /52 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : T.. , s. r. o., T.T.T. , zastúpeného advokátkou J. Č. , N. , proti žalovanému: V. M. , bytom R. , miesto podnikania R. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou J. V. , K. , o zaplatenie 37 494,03 E ur s príslušenstvom , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. marca 2010 č. k. 39 Cb 1/1998 -Pú -254, takto r o z h o d o l : Napadnu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník konania má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Bremeno tvrdenia má základ v tom, že účastník, ktorý má povinnosť tvrdenia, nesie tiež zodpovednosť za to, že sa súd skutočne potrebnú rozhodnú skutočnosť dozvie. Dôkazná povinnosť je povinnosťou účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. K. , bývajúcej v T. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. M. B. - JUDr. S. B. , so sídlom v T. , proti žalovanému K. , so sídlom v T. , IČO : X. , zastúpenému Mgr. M. , advokátom so sídlom v T. , o neplatnosť výpovede a o náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 26 C 91/2010 , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 24 . jú
Kľúčové slová: odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 55 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/3/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu R. R. spol. s r. o., so sídlom S., IČO X. zastúpeného JUDr. D. D., advokátom so sídlom Š., proti žalo
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Dôkazné bremeno v daňovom konaní nesie daňový subjekt, ktorý preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom. Aj keď dokazovanie v daňovom konaní vykonáva správca dane, ktorý daňové konanie vedie, daňový subjekt sa nemôže zbaviť povinnosti predkladať dôkazy na podporu svojich tvrdení. Práve preukázanie všetkých skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/51/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., s. r. o., so sídlom v L., zastúpene
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) neobsahuje osobitnú úpravu čestného vyhlásenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky ho vyhodnotil v súlade s § 125 a § 132 O.s.p. a dospel k záveru, že nie je možné mať na jeho základe za preukázané skutočnosti v ňom tvrdené. Najmä, čestné vyhlásenie predložené žalobcom opäť len obsahuje tvrdenia uvedené v jeho predchádzajúcich podaniach bez toho, aby žalobca prejavil akúkoľvek snahu o ich preukázanie. V tunajšej veci napríklad mohol minimálne doručiť súdu žiadosti adresované príslušným orgáno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/55/2016 Identifikačné číslo spisu: 7013200697 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7013200697.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ KLASIK - L s.r.o., so sídlom Hlavná 600, Streda nad Bo
Merito veci Zmenka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak žalobca v konaní tvrdí, že zmenka kryje konkrétny kauzálny vzťah, potom v tejto časti dôkazné bremeno je na jeho strane. Úvaha o tom, koho v konkrétnom prípade zaťažuje dôkazné bremeno, však nie je rozhodujúca, ale rozhodujúce sú výsledky vykonaného dokazovania, ktoré súd vyhodnocuje podlá ustanovenia § 132 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na odvolanie žalobcu rozsudkom z 20. júna 2006, č. k. 4 Obo 191/2005-292, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol zrušený zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Žiline, č. k. 22 Zm 4/03-22, zo dňa 1. apríla 2003 potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom odvolacieho konania bolo posúdiť, či prvostupňový súd správne rozhodol, keď vyhovel námietke žalovaného z dôvodu, že žalobca nepreukáz
MENU