Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné bremeno

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3399

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1365 dokumentov
28007 dokumentov
581 dokumentov
142 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie o výkon rozhodnutiazánik dlhusplnenie dlhu
R 104/2003
Právna veta: Dôkaz o zániku dlhu podľa príslušných hmotno-právnych ustanovení (§ 559 až § 587 Občianskeho zákonníka) zaťažuje v konaní o výkon rozhodnutia povinného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Sali uznesením námietkam povinných 1) až 4) proti upovedomeniu o začatí exekúcie vyhovel. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že k splateniu dlhu 320 000,- Sk poskytnutého v zmysle zmluvy o pôžičke zo 17. novembra 1997 a notárskej zápisnice JUDr. H. H. došlo postupným splatením podľa tzv. splátkového kalendára medzi oprávneným a povinným 1). Považoval za pravdepodobné, že povinný 1) zaplatil na dlh oprávnenému 150 000,- Sk ešte v roku 1997 a zostatok 170 000,- Sk prešiel do roku 1998 s
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy neboli preukázané určité skutočnosti významné podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci (či už z dôvodu nečinnosti účastníka, ktorý nesplnil povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení stanovenú v § 101 a § 120 ods. 1 vety prvej O.s.p., alebo preto, že takáto skutočnosť nemohla byť preukázaná vôbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 268 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. S. S., bývajúceho v L. , proti odpor com 1/ In g. J. P. a 2/ M. P. , obom bývajúcim v B. a zastúpeným Advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v B. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 5 C 16/2008, o dovolaní odpor cov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 23. mája 2012 sp. zn. 17 Co 57/2012,
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky musí podotknúť, že v azylovom konaní, ktoré sa vyznačuje svojou špecifickosťou, prebieha dokazovanie na základe iných pravidiel, ako sú typické pre všeobecné správne konanie. Dôkazné bremeno nezaťažuje výlučne žiadateľa o azyl, ale je pomerne rozložené medzi žiadateľa a správny orgán, ktorý posudzuje žiadosť. To znamená, že žiadateľ svojimi vyhláseniami, tvrdeniami a výpoveďami určuje skutkový rozsah (dôkazný rozsah), ktorý následne správny orgán preveruje, potvrdzuje alebo vyvracia na základe dostupných informácií, ktoré sa k jednotlivým tvrdeným skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Durišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľa: H. M. B. , nar. X. , štátneho príslušníka Konžskej demokrat ickej republiky (ďalej len „KDR“ ), podľa vlastného udania v krajine pôvodu naposledy bytom: K. , mestská štvrť K. , ulica B
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia, že z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej i v takých prípadoch, keď určitá skutočnosť významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci, nebola alebo nemohla byť preukázaná a keď teda výsledky hodnotenia dôkazov neumožňujú súdu prijať záver ani o pravdivosti tvrdenia tejto skutočnosti, ani o tom, že by táto skutočnosť bola nepravdivá. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo /52 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : T.. , s. r. o., T.T.T. , zastúpeného advokátkou J. Č. , N. , proti žalovanému: V. M. , bytom R. , miesto podnikania R. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou J. V. , K. , o zaplatenie 37 494,03 E ur s príslušenstvom , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. marca 2010 č. k. 39 Cb 1/1998 -Pú -254, takto r o z h o d o l : Napadnu
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník konania má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Bremeno tvrdenia má základ v tom, že účastník, ktorý má povinnosť tvrdenia, nesie tiež zodpovednosť za to, že sa súd skutočne potrebnú rozhodnú skutočnosť dozvie. Dôkazná povinnosť je povinnosťou účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. K. , bývajúcej v T. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. M. B. - JUDr. S. B. , so sídlom v T. , proti žalovanému K. , so sídlom v T. , IČO : X. , zastúpenému Mgr. M. , advokátom so sídlom v T. , o neplatnosť výpovede a o náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 26 C 91/2010 , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 24 . jú
Právna veta: Dôkazné bremeno v daňovom konaní nesie daňový subjekt, ktorý preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom. Aj keď dokazovanie v daňovom konaní vykonáva správca dane, ktorý daňové konanie vedie, daňový subjekt sa nemôže zbaviť povinnosti predkladať dôkazy na podporu svojich tvrdení. Práve preukázanie všetkých skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S ž f/ 51/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky sená tu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., s. r. o., so sídlom v L. , zastúpenej JUDr. M. T. , advokátom so sídlom v L. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici , No
Kľúčové slová: odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Právna veta: Podľa § 55 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu R. R. spol. s r. o., so sídlom S., IČO X. zastúpeného JUDr. D. D. , advokátom so sídlom Š., proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na odvolanie
Právna veta: Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) neobsahuje osobitnú úpravu čestného vyhlásenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky ho vyhodnotil v súlade s § 125 a § 132 O.s.p. a dospel k záveru, že nie je možné mať na jeho základe za preukázané skutočnosti v ňom tvrdené. Najmä, čestné vyhlásenie predložené žalobcom opäť len obsahuje tvrdenia uvedené v jeho predchádzajúcich podaniach bez toho, aby žalobca prejavil akúkoľvek snahu o ich preukázanie. V tunajšej veci napríklad mohol minimálne doručiť súdu žiadosti adresované príslušným orgáno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/55/2016 7013200697 27. 07. 2017 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2017:7013200697.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ KLASIK - L s.r.o., so sídlom Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, IČO: 36 822 094, zastúpeného: JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom, so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riadit
Meritum Zmenka
Právna veta: Ak žalobca v konaní tvrdí, že zmenka kryje konkrétny kauzálny vzťah, potom v tejto časti dôkazné bremeno je na jeho strane. Úvaha o tom, koho v konkrétnom prípade zaťažuje dôkazné bremeno, však nie je rozhodujúca, ale rozhodujúce sú výsledky vykonaného dokazovania, ktoré súd vyhodnocuje podlá ustanovenia § 132 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na odvolanie žalobcu rozsudkom z 20. júna 2006, č. k. 4 Obo 191/2005-292, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol zrušený zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Žiline, č. k. 22 Zm 4/03-22, zo dňa 1. apríla 2003 potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom odvolacieho konania bolo posúdiť, či prvostupňový súd správne rozhodol, keď vyhovel námietke žalovaného z dôvodu, že žalobca nepreukáz
Právna veta: Povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť ukladá účastníkom konania § 101 ods. 1 O. s. p. tak, že sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a že označia dôkazné prostriedky. V sporovom konaní je podstatný rozdiel v povinnosti tvrdenia u navrhovateľa a odporcu. Navrhovateľovi táto povinnosť vzniká už podaním samotného návrhu a odporcovi napr. keď iba popiera pravdivosť tvrdenia navrhovateľa alebo keď navrhuje zamietnutie jeho návrhu Zistenie pravdivosti tvrdenia účastníka predpokladá dokazovanie. Účastník je pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Milana Deáka v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B. č. X., proti odporcom 1/ A., bývajúcej v K., 2/ M., bývajúcej v D., 3/ H., bývajúcej v K., 4/ Obci K., so sídlom K., zastúpených JUDr. J., advokátom, so sídlom v K., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp.
MENU