Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017614
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné prostriedky


Približný počet výsledkov: 1083 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôkazné prostriedky
  • dokazne nájdené 8848 krát v 3765 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 158257 krát v 54450 dokumentochPrávna veta: Teória procesného práva pod dôkaznými prostriedkami rozumie také prostriedky, ktorými možno zistiť skutočný stav veci. Vyššie citované ustanovenie § 125 prvej vety O. s. p. vypočítava príkladmo najbežnejšie dôkazné prostriedky. Patrí medzi ne aj listina, za ktorú sa na účely občianskeho súdneho konania považuje písomný prejav v jazykovej forme spôsobilý na vykonanie dôkazu spôsobom predpokladaným v Občianskom súdnom poriadku (ust. § 129 ods. 1). Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny (prvopis, pôvodné znenie), alebo o odpis či fotokópiu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a. s., V. IČO: X. , právne zast. JUDr. N. K. advokátkou, L. , proti žalovanému D. P. , H. , právne zast. JUDr. M. Š. advokátom, U. , B. o zaplatenie sumy 334 085,39 € (10 064 656,60 Sk) s príslušenstvom , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. marca 2009, č. k. Z-2-37Cb 640/1994 -489 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Kra jského súdu v Bratislave .
Právna veta: V konaní však súd bez povšimnutia nemôže nechať ani taký posudok, ktorý si účastník zadovážil sám, ešte pred začatím súdneho konania. Takto zadovážený posudok síce nemá povahu znaleckého posudku podľa ustanovenia § 127 O. s. p., ale má povahu listinného dôkazu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p. Ak závery znaleckého posudku, vypracovaného v zmysle § 127 O. s. p., sú v rozpore o tej istej otázke s výsledkami ostatných dôkazov, teda aj dôkazu znaleckého posudku, predloženého do spisu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p., súd ich musí hodnotiť v tom zmysle, ktorý a z akých dôvodov vezme za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 18 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci navrhovateľa F. - K. , s. r. o., J., IČO: X. , zast úpeného JUDr. I. Ď. , advokát kou, K. , proti odporcovi J. L. - A. , H. , IČO: X. zast úpenému JUDr. V. L. , advokáto m, R. , o zaplatenie 3 372 ,03 Eur ( 101 585,80 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 10Cb/50/2008, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa .
Právna veta: Povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť ukladá účastníkom konania § 101 ods. 1 O. s. p. tak, že sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a že označia dôkazné prostriedky. V sporovom konaní je podstatný rozdiel v povinnosti tvrdenia u navrhovateľa a odporcu. Navrhovateľovi táto povinnosť vzniká už podaním samotného návrhu a odporcovi napr. keď iba popiera pravdivosť tvrdenia navrhovateľa alebo keď navrhuje zamietnutie jeho návrhu Zistenie pravdivosti tvrdenia účastníka predpokladá dokazovanie. Účastník je pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Milana Deáka v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B. č. X., proti odporcom 1/ A., bývajúcej v K., 2/ M., bývajúcej v D., 3/ H., bývajúcej v K., 4/ Obci K., so sídlom K., zastúpených JUDr. J., advokátom, so sídlom v K., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 C .
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O.s.p.). Súdna prax je jednotná v tom, že ak súd v priebehu konania nevykoná všetky navrhované dôkazy, nezakladá to vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000). Pokiaľ súd niektorý navrhovaný dôkaz nevykoná, môže to viesť (nanajvýš) k nesprávnym skutkovým zisteniam a v koneč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 165/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Š. Š., bytom P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, K., proti odporkyni M. , so sídlom N. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. E. H., K. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy , vedenej na Okresnom súde Košice -okolie pod sp.zn. 13C/17/2009 , o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. .
Právna veta: Dôkaznými prostriedkami sú všetky prostriedky, ktorými možno zistiť skutkový stav veci. Občiansky súdny poriadok jednotlivé dôkazné prostriedk vypočítava len exemplifikatívne. Do dôkazných prostriedkov zahrňuje výsluch svedkov, znalecký posudok, obhliadku a výsluch správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, účastníkov (§ 125 Občianskeho súdneho poriadku). Pri týchto dôkazných prostriedkoch zároveň ustanovuje aj spôsob ich vykonávania. V prípade vykonávania dokazovania pomocou iných dôkazných prostriedkov spôsob ich vykonávania určuje súd podľa konkrétneho dôkazného prostriedku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 280/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. V. N. T. – S. , zast. JUDr. J., advokátom v K., proti žalovaným 1/ O. N. T., reg. Č. X., 2/ S. – O. N. T., 3/ Z. N. T. – D. reg. Č. X., všetci zastúpení JUDr. P., advokátom v o V. N. T., H., 4/ P., o určenie neplatnosti zmlúv o prenechaní pozemkov do dočasného užívania, ktorá sa viedla na Okresnom súde Vranov nad. Topľou pod sp.zn. 3 C 566/2002, o dovolaní žalovaných 1/ až 3/ proti .
Právna veta: Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov (§ 120 ods. 1 veta prvá a § 125 veta prvá O. s. p.). O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z uvedeného je zrejmé, že Občiansky súdny poriadok účastníkovi konania priznáva právo vykonanie určitého dôkazu navrhnúť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 3/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu E. , s. r. o., S., K., IČO: X. , právne zast. JUDr. E. Ľ. , advokát kou, P., B., proti žalovanému S., štátny podnik , R. , B., IČO: X. , právne zast. Advokátska kancelária K. , s. r. o., V. , B., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 1 348 082,73 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septembra 2011 , č. k. 13 Cob/99 /201 1- .
Právna veta: Ustanovenie § 132 OSP stanovuje, že dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Tieto úvahy sa tak vyjadria v odôvodnení rozsudku postupom, ktorý stanovuje § 157 ods. 2, 3 OSP. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozsudku uvedie súd podstatný obsah prednesov, stručne a jasne vyloží, ktoré skutočnosti má preukázané, a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., s. r. o., V.X., P., ČR, IČO: X., proti žalovanému: v 1. rade: Z. K., S.X. B., v 2. rade: I. K., P.X. B., zast. opatrovníkom B.M., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, o zaplatenie 71 620 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v 1. rade proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 64 Cb 3/97-81 zo dňa 22. septembra 2003 v znení opravného uznesenia č. k. 64 Cb 3/97- .
Právna veta: Od účinnosti ZZŠ až doposiaľ konanie o vydanie zmenkového platobného rozkazu bolo a je vždy konaním návrhovým. V predošlej úprave bolo presne uvedené, ako má súd postupovať. V novej úprave tento postup nie je úplne uvedený, ale možno ho vyvodiť z platného OSP, totiž ak ide o návrhové konanie, nezáleží na tom, kto je oprávnený návrh podať, aká je osobitná úprava pre tento návrh, ale od základných zásad pri návrhovom konaní nemožno ustúpiť. Tou základnou zásadou je, že návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu je treba doručiť druhej strane do vlastných rúk (§ 79 ods. 1 OSP). Súd sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 59 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičo vej a JUDr. Anny Petruľá kovej v právnej veci žalobcu: M.B. , nar. X. , S., zast. JUD r. J.G. , advokátom, Advokátska kancelária H. , Z. proti žalovanému: M.M. , nar. X. , V. , B., zast. S., s. r. o., V. , B. , o zaplatenie zmenkovej sumy 11 617,78 Eur s príslušenstvom , na .
Právna veta: Účelom konania o dedičstve (§ 175a až § 175zd O.s.p.) je prejednanie dedičstva a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad dedičského práva hmotného (§ 461 až § 486 Občianskeho zákonníka). Dedičským konaním sa predovšetkým sleduje : a/ zistenie právnych nástupcov poručiteľa a b/ zistenie majetku a dlhov poručiteľa. I keď súd v dedičskom konaní, rovnako ako v iných konaniach zisťuje dokazovaním skutkový stav (§ 120 a nasl. O.s.p.), nie je možné priznať rovnakú váhu a relevanciu zisťovaniu do úvahy prichádzajúcich dedičov a zisťovaniu majetku a dlhov poručiteľa. To vyplýva z toho, že kým zisťova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi O. P. , narodenom X. a zomrelom X. , naposledy bývajúcom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 39 D 482/2010, o dovolaní JUDr. E. P., notárky v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. júna 2011 sp.zn. 9 CoD 39/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Dedičom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e .
Právna veta: Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania, prípadne v trestnom konaní ), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom“ možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou (viď R 22/1979, R 31/1993). Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukázanosti zistení zodpovedajúcich inak zistenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 206/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci ž a l o b c u : R. M. , bývajúceho vo V. , právne zastúpeného JUDr. M. P. , advokátka so sídlom v Ž. , proti ž a l o v a n ý m : sídlom v P. , 2/ K O O P E R A T I V E p o i s ť o v n i , a . s . Ž i l i n a , V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p , Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: X. , o z a p l a t e n i e 1 4 . 1 0 0 , 3 8 €, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 146 .
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... schodisko na južnej strane je stvuje na jeho dome od jeho počiatku, keď tomuto tvrdeniu jednoznačne odporujú získané dôkazné prostriedky, konkrétne z porovnania znaleckých posudkov z roku 1977 vyhotovených Ing. Karolom Pilátikom a Jozefom Knezekom so znaleckým ... spoľahlivo zisteného stavu , pre zistenie ktorého je rozhodujúci najmä stav v čase prejednávania meritórnej veci, iné dôkazné prostriedky (napr. rozhodnutia, listiny a pod.) sú prípustné len za predpokladu, že tieto môžu prispieť k objektívnemu .
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... . (prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíše všetky potrebné skutočnosti a označí dôkazné prostriedky). Podstatou tejto povinnosti je tvrdenie skutočností rozhodujúcich z hľadiska veci samej. Žalovaný má povinnosť tvrdiť skutočnosti, ktoré vo svojej podstate .
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spravodlivého procesu. Krajský súd sa v danom prípade snažil síce svoj postup správne odôvodniť, avšak sám žiadne dôkazné prostriedky, ako to vyplýva z dôvodov jeho rozhodnutia, nevyhodnotil a to napriek tomu, že podklady rozhodnutia tvorili rozsiahly ... ochrane hospodárskej súťaže. Krajský súd v danom prípade sa snažil síce svoj postup odôvodniť, avšak sám tieto dôkazné prostriedky či už k problematike generálnej klauzuly, ako i otázkam relevantného trhu nevyhodnotil, resp. vyhodnotil, avšak v rozpore .
Zbierka NS 4-5/1998
R 73/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: daňová kontrola
Právna veta: Ak správca dane pri daňovej kontrole uloží daňovému subjektu predložiť účtovné a iné doklady podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a o uloženej povinnosti neinformuje právneho zástupcu daňového subjektu, táto skutočnosť sama osebe nie je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie o uložení pokuty za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy podľa § 35 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb..

Úryvok z textu:
... , ktoré má k dispozícii alebo o ktorých je mu známe, kde sa nachádzajú, e) predložiť v priebehu kontroly všetky dostupné dôkazné prostriedky preukazujúce jeho tvrdenia, f) umožniť vstup do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, miesta a bytu, ktorý daňový subjekt používa tiež na .
Zbierka NS 4-5/1996
R 45/1996
Uznesenie
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , autorské odmeny, autorské práva, kolektívna správa práv
Právna veta: Zrušenie časti III. Autorského zákona č. 35/1965 Zb. */ zákonom Národnej rady č. 13/1993 Z.z. nevylučuje kolektívnu správu autorských práv a výkonných umelcov. Súd nepripustí zmenu návrhu podľa § 95 ods. 2 O.s.p. iba vtedy, ak v čase zmeny návrhu na začatie konania už bolo vykonané dokazovanie, ktoré by nemohlo byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Poznámka */ Autorský zákon č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona č. 13/1993 Z. z./

Úryvok z textu:
... . s. p. V tej súvislosti treba uviesť, že v čase rozhodovania súdu temer žiadne dokazovanie vykonané nebolo, len boli zhromaždené dôkazné prostriedky v spise (spôsob vykonania listinných dôkazov upravuje § 129 ods. 1 O. s. p.), naviac z hľadiska naplnenia zákonnej prekážky .
Právna veta: I. K vedomostnej a vôľovej zložke zavinenia pri nepriamom (eventuálnom) úmysle podľa § 4 písm. b/ Tr. zák. a vedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. a/ Tr. zák. II. Len z ľahkomyseľného správania sa obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, event. životu iného, nie je možné bez ďalšieho usudzovať, že bol so vzniknutým následkom uzrozumený.

Úryvok z textu:
... “. Hneď na to padol výstrel. (Porovnaj č. 1. 66 a nasl., resp. č. 1. 262.) Berúc do úvahy všetky vykonané dôkazné prostriedky majúce zásadný význam pre právne posúdenie konania obvineného, je možné uzatvoriť, že obvinený v inkriminovanom čase ako vojak z povolania .
Zbierka NS 1-2/1996
R 18/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: vybočenie z medzí nutnej obrany, odvracanie útoku, nutná obrana
Právna veta: I. Hodnotenie podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. v znení novely č. 248/1994 Z. z. II. Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy aj musí napadnutý použiť intenzívnejšie konanie alebo účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie ale ísť o konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku. III. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník spôsobil napadnutému alebo ktorá hrozila z jeho útoku. Nesmie však byť medzi nimi celkom zjavný nepomer. Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu a očakávanému ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutku a bude môcť podľa zásad o hodnotení dôkazov uvedených v ustanovení § 2 ods. 6 Tr.por. znovu všetky dôkazné prostriedky vyhodnotiť a rozhodnúť, či obvinený konal v medziach nutnej obrany v zmysle § 13 Tr.zák. alebo či bol útočníkom .
Zbierka NS 2-3/1998
R 31/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: vražda, nepriamy úmysel, postúpenie veci, predbežné prejednanie obžaloby
Právna veta: I. Pri rozhodovaní súdu o postúpení veci v štádiu predbežného prerokovania obžaloby z dôvodu iného právneho posúdenia žalovaného skutku ako ho posudzuje obžaloba, nie je možné pri vyhodnocovaní dôkazných prostriedkov odôvodňujúcich podanie obžaloby nezvratné uzatvárať skutkové zistenia a tieto rovnako nezvratné subsumovať pod niektorú skutkovú podstatu osobitnej časti Trestného zákona a na tomto základe rozhodnúť o postúpení veci podľa § 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Činnosť na tejto kvalitatívnej úrovni je vyhradená pre hlavné pojednávanie, kde súd vykonáva dokazovanie za aktívnej účasti proce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keď ho tento udrel, on ho nechtiac pichol, ani nevie kam, necítil pri pichnutí žiadny odpor (pozri č. 1. 103). Dôkazné prostriedky, ktoré mestský súd na hlavnom pojednávaní vykoná, objasnia trestný skutok zo všetkých potrebných hľadísk, ktoré súd potrebuje na svoje rozhodnutie .
Zbierka NS 1-2/1997
R 13/1997
Uznesenie
Kľúčové slová: vykonávanie a hodnotenie dôkazov, zavinenie, odvolanie a konanie o ňom, nutná obrana
Právna veta: I. Ak páchateľ konal tak, že z jeho útoku musela smrť poškodeného nevyhnutne nastať a páchateľ si bol tejto skutočnosti vedomý, nekonal z ľahostajnosti, a preto treba usúdiť na jeho priamy úmysel v zmysle § 4 písm. a/ Tr. zák. II Ak prokurátor považuje skutkový stav zistený súdom za preukázaný, nemôže právne účinne napádať rozhodnutie súdu len pre iné hodnotenie vykonaných dôkazov.

Úryvok z textu:
... porušený. Na námietky uplatnené v sťažnosti pre porušenie zákona najmä uviedol, že mestský súd vykonal na hlavnom pojednávaní všetky potrebné dôkazné prostriedky v súlade so základnými zásadami Trestného poriadku na vykonávanie dôkazov, a vyhodnotil ich v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov .
Právna veta: I. Ak konajúci správny súd aplikuje zrušovací titul obsiahnutý v ustanovení § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, musí konkretizovať v rámci argumentačných bodov úroveň vadnosti zistení skutkového stavu, t.j. neúplne alebo nedostatočne, za tým účelom, aby správny orgán ako účastník súdneho prieskumu bol zákonným spôsobom poučený o svojich pochybeniach a bol mu naznačený spôsob nápravy. II. Formálny obsah znaleckého posudku ako výsledku špecializovanej odbornej činnosti vykonanej za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v súdnom prieskume správnych rozhodnutí je nepostačujúce, pokiaľ žalobca okrem svojich predstáv neponúkne právne relevantnú argumentáciu (dôkazné prostriedky) na ich podporu (procesná zásada bremena tvrdenia). V správnom konaní je vykonanie dôkazov veľakrát spojené, resp ... iné a teda nepotrebné skutočnosti, poprípade s riadnou oporou v právnom poriadku boli predložené alebo získané dôkazné prostriedky nesprávne vyhodnotené (napríklad špatne určený vek žiadateľa alebo jeho zdravotné postihnutie, a to aj na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.