SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347361
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné prostriedky


Približný počet výsledkov: 1215 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôkazné prostriedky
  • dokazne nájdené 11297 krát v 4495 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 177898 krát v 60036 dokumentochPrávna veta: Teória procesného práva pod dôkaznými prostriedkami rozumie také prostriedky, ktorými možno zistiť skutočný stav veci. Vyššie citované ustanovenie § 125 prvej vety O. s. p. vypočítava príkladmo najbežnejšie dôkazné prostriedky. Patrí medzi ne aj listina, za ktorú sa na účely občianskeho súdneho konania považuje písomný prejav v jazykovej forme spôsobilý na vykonanie dôkazu spôsobom predpokladaným v Občianskom súdnom poriadku (ust. § 129 ods. 1). Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny (prvopis, pôvodné znenie), alebo o odpis či fotokópiu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a. s., V. IČO: X. , právne zast. JUDr. N. K. advokátkou, L. , proti žalovanému D. P. , H. , právne zast. JUDr. M. Š. advokátom, U. , B. o zaplatenie sumy 334 085,39 € (10 064 656,60 Sk) s príslušenstvom , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. marca 2009, č. k. Z-2-37Cb 640/1994 -489 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Kra jského súdu v Bratislave .
Právna veta: V konaní však súd bez povšimnutia nemôže nechať ani taký posudok, ktorý si účastník zadovážil sám, ešte pred začatím súdneho konania. Takto zadovážený posudok síce nemá povahu znaleckého posudku podľa ustanovenia § 127 O. s. p., ale má povahu listinného dôkazu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p. Ak závery znaleckého posudku, vypracovaného v zmysle § 127 O. s. p., sú v rozpore o tej istej otázke s výsledkami ostatných dôkazov, teda aj dôkazu znaleckého posudku, predloženého do spisu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p., súd ich musí hodnotiť v tom zmysle, ktorý a z akých dôvodov vezme za ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 18 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci navrhovateľa F. - K. , s. r. o., J., IČO: X. , zast úpeného JUDr. I. Ď. , advokát kou, K. , proti odporcovi J. L. - A. , H. , IČO: X. zast úpenému JUDr. V. L. , advokáto m, R. , o zaplatenie 3 372 ,03 Eur ( 101 585,80 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 10Cb/50/2008, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6 .
Právna veta: Povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť ukladá účastníkom konania § 101 ods. 1 O. s. p. tak, že sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a že označia dôkazné prostriedky. V sporovom konaní je podstatný rozdiel v povinnosti tvrdenia u navrhovateľa a odporcu. Navrhovateľovi táto povinnosť vzniká už podaním samotného návrhu a odporcovi napr. keď iba popiera pravdivosť tvrdenia navrhovateľa alebo keď navrhuje zamietnutie jeho návrhu Zistenie pravdivosti tvrdenia účastníka predpokladá dokazovanie. Účastník je pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Milana Deáka v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B. č. X., proti odporcom 1/ A., bývajúcej v K., 2/ M., bývajúcej v D., 3/ H., bývajúcej v K., 4/ Obci K., so sídlom K., zastúpených JUDr. J., advokátom, so sídlom v K., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 C 456 .
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O.s.p.). Súdna prax je jednotná v tom, že ak súd v priebehu konania nevykoná všetky navrhované dôkazy, nezakladá to vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000). Pokiaľ súd niektorý navrhovaný dôkaz nevykoná, môže to viesť (nanajvýš) k nesprávnym skutkovým zisteniam a v koneč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 165/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Š. Š., bytom P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, K., proti odporkyni M. , so sídlom N. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. E. H., K. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy , vedenej na Okresnom súde Košice -okolie pod sp.zn. 13C/17/2009 , o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. .
Právna veta: Dôkaznými prostriedkami sú všetky prostriedky, ktorými možno zistiť skutkový stav veci. Občiansky súdny poriadok jednotlivé dôkazné prostriedk vypočítava len exemplifikatívne. Do dôkazných prostriedkov zahrňuje výsluch svedkov, znalecký posudok, obhliadku a výsluch správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, účastníkov (§ 125 Občianskeho súdneho poriadku). Pri týchto dôkazných prostriedkoch zároveň ustanovuje aj spôsob ich vykonávania. V prípade vykonávania dokazovania pomocou iných dôkazných prostriedkov spôsob ich vykonávania určuje súd podľa konkrétneho dôkazného prostriedku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 280/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. V. N. T. – S. , zast. JUDr. J., advokátom v K., proti žalovaným 1/ O. N. T., reg. Č. X., 2/ S. – O. N. T., 3/ Z. N. T. – D. reg. Č. X., všetci zastúpení JUDr. P., advokátom v o V. N. T., H., 4/ P., o určenie neplatnosti zmlúv o prenechaní pozemkov do dočasného užívania, ktorá sa viedla na Okresnom súde Vranov nad. Topľou pod sp.zn. 3 C 566/2002, o dovolaní žalovaných 1/ až 3/ proti .
Právna veta: Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov (§ 120 ods. 1 veta prvá a § 125 veta prvá O. s. p.). O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z uvedeného je zrejmé, že Občiansky súdny poriadok účastníkovi konania priznáva právo vykonanie určitého dôkazu navrhnúť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 3/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu E. , s. r. o., S., K., IČO: X. , právne zast. JUDr. E. Ľ. , advokát kou, P., B., proti žalovanému S., štátny podnik , R. , B., IČO: X. , právne zast. Advokátska kancelária K. , s. r. o., V. , B., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 1 348 082,73 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septembra 2011 , č. k. 13 Cob/99 /201 1- .
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, dôkazné prostriedky, zhrnutie dokazovania

Právna veta: Ustanovenie § 132 OSP stanovuje, že dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Tieto úvahy sa tak vyjadria v odôvodnení rozsudku postupom, ktorý stanovuje § 157 ods. 2, 3 OSP. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozsudku uvedie súd podstatný obsah prednesov, stručne a jasne vyloží, ktoré skutočnosti má preukázané, a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., s. r. o., V.X., P., ČR, IČO: X., proti žalovanému: v 1. rade: Z. K., S.X. B., v 2. rade: I. K., P.X. B., zast. opatrovníkom B.M., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, o zaplatenie 71 620 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v 1. rade proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 64 Cb 3/97-81 zo dňa 22. septembra 2003 v znení opravného uznesenia č. k. 64 Cb 3/97-88 .
Právna veta: Od účinnosti ZZŠ až doposiaľ konanie o vydanie zmenkového platobného rozkazu bolo a je vždy konaním návrhovým. V predošlej úprave bolo presne uvedené, ako má súd postupovať. V novej úprave tento postup nie je úplne uvedený, ale možno ho vyvodiť z platného OSP, totiž ak ide o návrhové konanie, nezáleží na tom, kto je oprávnený návrh podať, aká je osobitná úprava pre tento návrh, ale od základných zásad pri návrhovom konaní nemožno ustúpiť. Tou základnou zásadou je, že návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu je treba doručiť druhej strane do vlastných rúk (§ 79 ods. 1 OSP). Súd sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 59 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičo vej a JUDr. Anny Petruľá kovej v právnej veci žalobcu: M.B. , nar. X. , S., zast. JUD r. J.G. , advokátom, Advokátska kancelária H. , Z. proti žalovanému: M.M. , nar. X. , V. , B., zast. S., s. r. o., V. , B. , o zaplatenie zmenkovej sumy 11 617,78 Eur s príslušenstvom , na .
Právna veta: Účelom konania o dedičstve (§ 175a až § 175zd O.s.p.) je prejednanie dedičstva a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad dedičského práva hmotného (§ 461 až § 486 Občianskeho zákonníka). Dedičským konaním sa predovšetkým sleduje : a/ zistenie právnych nástupcov poručiteľa a b/ zistenie majetku a dlhov poručiteľa. I keď súd v dedičskom konaní, rovnako ako v iných konaniach zisťuje dokazovaním skutkový stav (§ 120 a nasl. O.s.p.), nie je možné priznať rovnakú váhu a relevanciu zisťovaniu do úvahy prichádzajúcich dedičov a zisťovaniu majetku a dlhov poručiteľa. To vyplýva z toho, že kým zisťova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi O. P. , narodenom X. a zomrelom X. , naposledy bývajúcom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 39 D 482/2010, o dovolaní JUDr. E. P., notárky v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. júna 2011 sp.zn. 9 CoD 39/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Dedičom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e .
Právna veta: Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania, prípadne v trestnom konaní ), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom“ možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou (viď R 22/1979, R 31/1993). Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukázanosti zistení zodpovedajúcich inak zistenia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 206/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci ž a l o b c u : R. M. , bývajúceho vo V. , právne zastúpeného JUDr. M. P. , advokátka so sídlom v Ž. , proti ž a l o v a n ý m : sídlom v P. , 2/ K O O P E R A T I V E p o i s ť o v n i , a . s . Ž i l i n a , V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p , Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: X. , o z a p l a t e n i e 1 4 . 1 0 0 , 3 8 €, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 146/ .
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... schodisko na južnej strane je stvuje na jeho dome od jeho počiatku, keď tomuto tvrdeniu jednoznačne odporujú získané dôkazné prostriedky, konkrétne z porovnania znaleckých posudkov z roku 1977 vyhotovených Ing. Karolom Pilátikom a Jozefom Knezekom so znaleckým ... zo spoľahlivo zisteného stavu , pre zistenie ktorého je rozhodujúci najmä stav v čase prejednávania meritórnej veci, iné dôkazné prostriedky (napr. rozhodnutia, listiny a pod.) sú prípustné len za predpokladu, že tieto môžu prispieť k objektívnemu .
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... . (prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíše všetky potrebné skutočnosti a označí dôkazné prostriedky). Podstatou tejto povinnosti je tvrdenie skutočností rozhodujúcich z hľadiska veci samej. Žalovaný má povinnosť tvrdiť skutočnosti, ktoré vo svojej podstate .
Kľúčové slová: zneužitie dominantného postavenia, generálna klauzula, hospodárska súťaž, skutková podstata

Zbierka NS 5/2015
R 70/2015
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pravidlám spravodlivého procesu. Krajský súd sa v danom prípade snažil síce svoj postup správne odôvodniť, avšak sám žiadne dôkazné prostriedky, ako to vyplýva z dôvodov jeho rozhodnutia, nevyhodnotil a to napriek tomu, že podklady rozhodnutia tvorili rozsiahly ... o ochrane hospodárskej súťaže. Krajský súd v danom prípade sa snažil síce svoj postup odôvodniť, avšak sám tieto dôkazné prostriedky či už k problematike generálnej klauzuly, ako i otázkam relevantného trhu nevyhodnotil, resp. vyhodnotil, avšak v .
Kľúčové slová: nutná obrana, odvracanie útoku, vybočenie z medzí nutnej obrany

Zbierka NS 1-2/1996
R 18/1996
Právna veta: I. Hodnotenie podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. v znení novely č. 248/1994 Z. z. II. Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy aj musí napadnutý použiť intenzívnejšie konanie alebo účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie ale ísť o konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku. III. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník spôsobil napadnutému alebo ktorá hrozila z jeho útoku. Nesmie však byť medzi nimi celkom zjavný nepomer. Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu a očakávanému ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutku a bude môcť podľa zásad o hodnotení dôkazov uvedených v ustanovení § 2 ods. 6 Tr.por. znovu všetky dôkazné prostriedky vyhodnotiť a rozhodnúť, či obvinený konal v medziach nutnej obrany v zmysle § 13 Tr.zák. alebo či bol útočníkom .
Právna veta: I. K vedomostnej a vôľovej zložke zavinenia pri nepriamom (eventuálnom) úmysle podľa § 4 písm. b/ Tr. zák. a vedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. a/ Tr. zák. II. Len z ľahkomyseľného správania sa obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, event. životu iného, nie je možné bez ďalšieho usudzovať, že bol so vzniknutým následkom uzrozumený.

Úryvok z textu:
... “. Hneď na to padol výstrel. (Porovnaj č. 1. 66 a nasl., resp. č. 1. 262.) Berúc do úvahy všetky vykonané dôkazné prostriedky majúce zásadný význam pre právne posúdenie konania obvineného, je možné uzatvoriť, že obvinený v inkriminovanom čase ako vojak z povolania .
Kľúčové slová: nutná obrana, odvolanie a konanie o ňom, zavinenie, vykonávanie a hodnotenie dôkazov

Zbierka NS 1-2/1997
R 13/1997
Právna veta: I. Ak páchateľ konal tak, že z jeho útoku musela smrť poškodeného nevyhnutne nastať a páchateľ si bol tejto skutočnosti vedomý, nekonal z ľahostajnosti, a preto treba usúdiť na jeho priamy úmysel v zmysle § 4 písm. a/ Tr. zák. II Ak prokurátor považuje skutkový stav zistený súdom za preukázaný, nemôže právne účinne napádať rozhodnutie súdu len pre iné hodnotenie vykonaných dôkazov.

Úryvok z textu:
... porušený. Na námietky uplatnené v sťažnosti pre porušenie zákona najmä uviedol, že mestský súd vykonal na hlavnom pojednávaní všetky potrebné dôkazné prostriedky v súlade so základnými zásadami Trestného poriadku na vykonávanie dôkazov, a vyhodnotil ich v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov .
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, postúpenie veci, nepriamy úmysel, vražda

Zbierka NS 2-3/1998
R 31/1998
Právna veta: I. Pri rozhodovaní súdu o postúpení veci v štádiu predbežného prerokovania obžaloby z dôvodu iného právneho posúdenia žalovaného skutku ako ho posudzuje obžaloba, nie je možné pri vyhodnocovaní dôkazných prostriedkov odôvodňujúcich podanie obžaloby nezvratné uzatvárať skutkové zistenia a tieto rovnako nezvratné subsumovať pod niektorú skutkovú podstatu osobitnej časti Trestného zákona a na tomto základe rozhodnúť o postúpení veci podľa § 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Činnosť na tejto kvalitatívnej úrovni je vyhradená pre hlavné pojednávanie, kde súd vykonáva dokazovanie za aktívnej účasti proce ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keď ho tento udrel, on ho nechtiac pichol, ani nevie kam, necítil pri pichnutí žiadny odpor (pozri č. 1. 103). Dôkazné prostriedky, ktoré mestský súd na hlavnom pojednávaní vykoná, objasnia trestný skutok zo všetkých potrebných hľadísk, ktoré súd potrebuje na svoje rozhodnutie .
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na hlavnom pojednávaní vykonateľné ich prečítaním podľa § 207 ods. 2 Trestného poriadku. So zreteľom na vyčítané procesné nedostatky, uvedené dôkazné prostriedky nielenže nebolo možné procesné relevantne na hlavnom pojednávaní vykonať, ale v dôsledku toho ani hodnotiť z hľadiska ich obsahu aj .
Právna veta: I. Za zákonný spôsob získania dôkazu v zmysle § 89 ods. 2 Trestného poriadku treba považovať jednak splnenie formálnych, t.j. procesných podmienok vyžadovaných Trestným poriadkom na vykonanie konkrétneho dôkazu a jednak splnenie obsahových (materiálnych) podmienok, t. j. aby úkon - použitý dôkazný prostriedok na vykonanie dôkazu - bol zameraný na zistenie tých skutočností, na ktoré zameraný a použitý môže byť. II. Výsledky vyšetrenia obvineného na polygrafe, tzv. detektore lži, nemožno v trestnom konaní použiť ako dôkaz, pretože podstatou takéhoto vyšetrenia je výsluch obvineného ku skutočn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovením § 89 ods. 2, pretože zjavne nahrádza výsluch obvineného. Najvyšší súd Slovenskej republiky nepopiera, že sú prípustné aj iné dôkazné prostriedky než len tie, ktoré sú výslovne upravené v Trestnom poriadku, napr. previerka výpovede obvineného alebo svedka (tá je len určitou .
Právna veta: I. Je porušením práva obvineného na obhajobu, ak jeho obhajca nebol riadne upovedomený o výsluchu svedka, hoci o ňom mal byť upovedomený a tento úkon bol vykonaný v jeho neprítomnosti. II. Predpokladom aplikácie ustanovenia § 211 ods. 3 Trestného poriadku je, že výsluch svedka, výpoveď ktorého sa má na hlavnom pojednávaní prečítať podľa tohto ustanovenia, bol vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku, svedok bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka, o svojom práve odoprieť výpoveď riadne poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva a obhajca mal možnosť s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stíhania podľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku tzv. „vo veci“. Uvedené konštatovanie ale nič nemení na tom, že tieto dôkazné prostriedky sú nepoužiteľné v ďalšom konaní (pred súdom) za situácie, ak svedkyňa B. P., ktorej výpoveď je zvlášť významná pre rozhodnutie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.