Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné prostriedky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2458

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

433 dokumentov
8514 dokumentov
194 dokumentov
5 dokumentov
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Okruh dôkazných prostriedkov výslovne uvedených v citovanom ustanovení môže byť v konkrétnom prípade doplnený o ďalšie dôkazy, čo zákon umožňuje nielen demonštratívnym výpočtom vymenovaných dôkazov s použitím slovka „najmä“, ale aj všeob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného Bc. I. D. pre pre čin krádeže podľa § 212 ods. 1 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 26. marca 2015 v Bratislave prerokoval dovolanie obvineného Bc. I. D. , podaného prostredníctvom splnomocneného obhajcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 18. júla 2012 , s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dôkaznými prostriedkami sú všetky prostriedky, ktorými možno zistiť skutkový stav veci. Občiansky súdny poriadok jednotlivé dôkazné prostriedk vypočítava len exemplifikatívne. Do dôkazných prostriedkov zahrňuje výsluch svedkov, znalecký posudok, obhliadku a výsluch správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, účastníkov (§ 125 Občianskeho súdneho poriadku). Pri týchto dôkazných prostriedkoch zároveň ustanovuje aj spôsob ich vykonávania. V prípade vykonávania dokazovania pomocou iných dôkazných prostriedkov spôsob ich vykonávania určuje súd podľa konkrétneho dôkazného prostriedku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 280/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. V. N. T. – S. , zast. JUDr. J., advokátom v K., proti žalovaným 1/ O. N. T., reg. Č. X., 2/ S. – O. N. T., 3/ Z. N. T. – D. reg. Č. X., všetci zastúpení JUDr. P., advokátom v o V. N. T., H., 4/ P., o určenie neplatnosti zmlúv o prenechaní pozemkov do dočasného užívania, ktorá sa viedla na Okresnom súde Vranov nad. Topľou pod sp.zn. 3 C 566/2002, o dovolaní žalovaných 1/ až 3/
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Dokazovanie je upravené v § 34 správneho poriadku. Podľa odsek 2 tohto ustanovenia dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. Keďže ide o demonštratívny výpočet, nie je vylúčené, aby boli za účelom zistenia skutočného stavu veci použité aj iné dôkazné prostriedky. Podmienkou ich použitia je súlad s právnymi predpismi, tak ako to vyžaduje odsek 1 citovaného ustanovenia. Spôsob, akým inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie získali dôkaz o porušení § 6 ods. 2 zákona o ochrane nefajčiarov nie je v žiadnom platnom právnom predpise vzťahujúcom sa na prejednávanú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 S ž o 9 7 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalobcu: T. D.A., spol. s r.o. , zastúpeného JUDr. P. T. , advokátom, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej , v konaní o preskúmanie zákonnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V konaní však súd bez povšimnutia nemôže nechať ani taký posudok, ktorý si účastník zadovážil sám, ešte pred začatím súdneho konania. Takto zadovážený posudok síce nemá povahu znaleckého posudku podľa ustanovenia § 127 O. s. p., ale má povahu listinného dôkazu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p. Ak závery znaleckého posudku, vypracovaného v zmysle § 127 O. s. p., sú v rozpore o tej istej otázke s výsledkami ostatných dôkazov, teda aj dôkazu znaleckého posudku, predloženého do spisu v zmysle ustanovenia § 129 O. s. p., súd ich musí hodnotiť v tom zmysle, ktorý a z akých dôvodov vezme za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 18 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci navrhovateľa F. - K. , s. r. o., J., IČO: X. , zast úpeného JUDr. I. Ď. , advokát kou, K. , proti odporcovi J. L. - A. , H. , IČO: X. zast úpenému JUDr. V. L. , advokáto m, R. , o zaplatenie 3 372 ,03 Eur ( 101 585,80 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 10Cb/50/2008, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratisl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci [§ 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p.]. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 79/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.S. bývajúceho v N. proti žalovanej M.H., bývajúcej v N., zastúpenej Mgr. E.S., advokátkou so sídlom v N., v konaní o návrhu žalovanej na povolenie obnovy konania vo veci určenia neplatnosti darovacej zmluvy vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn.
Kľúčové slová: prevádzkový poriadokdôkazné prostriedky
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Na základe Prevádzkového poriadku bol vydaný cenník, podľa ktorého CDCP fakturoval odmenu za poskytnuté oznámenie súdu, ktoré považoval za službu poskytnutú súdu. Prevádzkový poriadok, ani cenník vydaný CDCP nie je všeobecne záväzným predpisom a je záväzný len pre osoby taxatívne uvedené v § 103 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z., pričom súd konajúci v občianskom súdnom konaní v uvedenom ustanovení nie je vymenovaný, preto Prevádzkový poriadok a na jeho základe vydaný cenník, nemôže byť pre súd záväzný. CDCP v súvislosti s poskytovaním údajov súdu, nemôže za vykonanú činnosť pre súd (§ 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Z.K., H.X., B., proti odporcovi: JUDr. P.K., Advokátka kancelária, V.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu X., a.s., N.X., B., IČO: X., o žiadosti Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Bratislava, na zaplatenie úhrady nákladov vo výške 986,50 Sk, na odvolanie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Br
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazovdôkazné prostriedkyzhrnutie dokazovania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 132 OSP stanovuje, že dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Tieto úvahy sa tak vyjadria v odôvodnení rozsudku postupom, ktorý stanovuje § 157 ods. 2, 3 OSP. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozsudku uvedie súd podstatný obsah prednesov, stručne a jasne vyloží, ktoré skutočnosti má preukázané, a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., s. r. o., V.X., P., ČR, IČO: X., proti žalovanému: v 1. rade: Z. K., S.X. B., v 2. rade: I. K., P.X. B., zast. opatrovníkom B.M., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, o zaplatenie 71 620 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v 1. rade proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 64 Cb 3/97-81 zo dňa 22. septembra 2003 v znení opravného uznesenia č. k. 6
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom konania o dedičstve (§ 175a až § 175zd O.s.p.) je prejednanie dedičstva a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad dedičského práva hmotného (§ 461 až § 486 Občianskeho zákonníka). Dedičským konaním sa predovšetkým sleduje : a/ zistenie právnych nástupcov poručiteľa a b/ zistenie majetku a dlhov poručiteľa. I keď súd v dedičskom konaní, rovnako ako v iných konaniach zisťuje dokazovaním skutkový stav (§ 120 a nasl. O.s.p.), nie je možné priznať rovnakú váhu a relevanciu zisťovaniu do úvahy prichádzajúcich dedičov a zisťovaniu majetku a dlhov poručiteľa. To vyplýva z toho, že kým zisťova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi O. P. , narodenom X. a zomrelom X. , naposledy bývajúcom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 39 D 482/2010, o dovolaní JUDr. E. P., notárky v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. júna 2011 sp.zn. 9 CoD 39/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Dedičom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov (§ 120 ods. 1 veta prvá a § 125 veta prvá O. s. p.). O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z uvedeného je zrejmé, že Občiansky súdny poriadok účastníkovi konania priznáva právo vykonanie určitého dôkazu navrhnúť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 3/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu E. , s. r. o., S., K., IČO: X. , právne zast. JUDr. E. Ľ. , advokát kou, P., B., proti žalovanému S., štátny podnik , R. , B., IČO: X. , právne zast. Advokátska kancelária K. , s. r. o., V. , B., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 1 348 082,73 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septembra 2011 , č. k. 13 Cob/
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom, ale nahradzuje dôkaz. Nejde o priame nahradenie dôkazu s účinkami ex lege, ale až na základe správnej úvahy správneho orgánu, ktorý môže čestné vyhlásenie pripustiť (rozhodnúť o jeho pripustení). Čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku zákona môže urobiť iba účastník konania. Na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia musí správny orgán účastníka upozorniť (§ 39 ods. 3 Správneho poriadku). Z tohto ustanovenia implicitne vyplýva, že upozornenie sa musí urobiť vopred. Podľa § 39 ods. 3 správneho poriadku, v čestnom vyhlásen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/53/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: ppor. PhDr. P. K., nar. X., P., L., právne zastúpený JUDr. T. G., Advokátska kancelária G. a spol., s.r.o
MENU