Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402761
Krajské súdy (ČR): 31294
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: dokazovanie správcu dane


Približný počet výsledkov: 102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dokazovanie správcu dane
  • dokazovanie nájdené 56034 krát v 16219 dokumentoch
  • spravca nájdené 72296 krát v 5174 dokumentoch
  • dan nájdené 110540 krát v 10378 dokumentochPreukazovanie skutočností daňový subjektom a uplatnenie zásady voľného hodnotenia dôkazov a zásady objektívnej pravdy správcom dane (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b/ v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70. Správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno (§ 24 ods. 1 zákona o správe daní). Správca dane je oprávnený a zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Neprípustnosť nezákonne získaných dôkazných prostriedkov daňovom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zákon č. 511/1992 Zb. v ustanovení § 29 ods. 1 upravuje, že dokazovanie vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie. Podľa ods. 2 – správca dane dbá, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené čo najúplnejšie a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov. Ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, z ktorých možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti, a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zásady a dôkazy daňového konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Cieľom daňovej kontroly je zabezpečenie podkladov v súčinnosti s daňovým subjektom na zistenie, či si daňový subjekt svoje povinnosti splnil. Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti formulovaná v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. Táto zásada úzko súvisí aj s ďalšími zásadami daňového konania, a to zásadou voľného hodnotenia dôkazov a primeranosti použitých prostriedkov a krokov. Spôsob dokazovania má podstatný význam pre právnu istotu daňových subjektov a preto je potrebné, aby zákonodarca presne vymedzil pravidlá pre dokazovanie, čo aj uskutočnil v u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca dane nemôže zamestnancom vyplatené cestovné náhrady posúdiť bez zisťovania skutočnej vôľe zmluvných strán ako odmenu za vykonanú prácu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Na podklade uvedeného možno konštatovať, že záver krajského súdu, podľa ktorého žalovaný a správca dane postupovali v rozpore s ustanovením § 2 zákona č. 511/1992 Zb. je vecne správny, pretože v tomto prípade vyplatené cestovné náhrady zamestnancom, bez akýchkoľvek logických argumentov vykvalifikovali daňové orgány ako odmeny za vykonanú prácu a následne z nich vypočítali rozdiel dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2004. K prekvalifikácii uvedeného vzťahu by mohlo dôjsť správcom dane len v prípadoch, keby boli pochybnosti o prejavenej vôle zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Je na správcovi dane vykonávajúcom dokazovanie a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím, preto je na správcovi dane vykonávajúcom dokazovanie a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Správa daní vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme za zachovania procesných pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dokazovanie v daňovom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Základné zásady daňového konania pri správe daní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že účelom daňovej kontroly a daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Daňový poriadok preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že odvolanie žalobcu je založené práve na uzavretej subsumpcii tučne zvýrazneného textu na konci rozsudku Súdneho dvora zo dňa 21. februára 2006 vo veci C-419/02 BUPA Hospitals Ltd a Goldsborough Developments Ltd proti Commissioners of Customs & Excise (návrh na začatie prejudiciálneho konania), na daňový prípad žalobcu podľa ktorého Článok 10 ods. 2 druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, v zne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v nej uvedeným urbanistickoarchitektonickým riešením, vzhľadom na zistený skutkový stav. Krajský súd preto v plnom rozsahu poukazuje na vykonané dokazovanie správcom dane a rozhodnutie žalovaného. Žalovaný sa dôsledne vyporiadal aj so všetkými námietkami žalobcu uvádzanými v odvolaní. 3 3 Sžf 87/2009 ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.), keďže žalobca v odvolaní v tejto súvislosti neuviedol žiadne námietky, až po uplynutí lehoty na odvolanie opätovne poukázal na dôvod nezákonnosti daňovej kontroly, výkon zamestnancami iného správcu dane ako miestne príslušného/, že krajský súd sa pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí nezaoberal námietkami týkajúcimi sa procesných rozhodnutí vydaných v priebehu daňovej kontroly, pretože ustálil, že tieto rozhodnutia vzhľadom na svoj procesný charakter nemôžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tejto výroby, keď nebolo preukázané dodanie zámočníckych prác spoločnosťou S. S., S., K. pre žalobcu. Na základe rozsiahleho dokazovania správca dane dospel k záveru, že zámočnícke práce na výrobe krytov na vagóny K. v O., S. mali zabezpečovať iné osoby ... konateľka S. S., S. však osobu p. H. ani osobu p. F. nevedeli bližšie identifikovať. Na základe vykonaného dokazovania správca dane dospel k záveru, že žalobca nepreukázal dodanie zámočníckych prác spoločnosťou S. S., S. Z protokolov vyhotovených na základe ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Zákon o DPH stanovuje, že ak má zahraničná organizačná zložka platiteľa so sídlom na území SR spĺňať kritéria prevádzkarne na daňové účely, musí mať personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon ekonomickej činnosti. Najvyšší súd sa taktiež stotožňuje so závermi žalovaného, že v zmysle právne záväznej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa za prevádzkareň považuje stále miesto vykonávania samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá disponuje materiálnym vybavením potrebným na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto miesta (napr. kancelárske priestory, v kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v sume 151 897,26 Eur. Dôvodom dodatočného určenia daňovej povinnosti bola na základe výsledkov daňovej kontroly a súvisiaceho vykonaného dokazovania správcom dane konštatovaná skutočnosť, že žalobca nepreukázal poskytovanie služby, prenájmu železničných vagónov, obchodným spoločnostiam na území Ruskej federácie z jeho prevádzkarne umiestnenej ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Všetky doklady predložené žalobcom týkajúce sa predmetného nákupu alkoholu neobsahovali náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, doklady vyhotovené registračnou pokladnicou dodávateľa neobsahovali údaj o oslobodení od dane a výšku dane v Sk a dodatočne bývalým konateľom spoločnosti žalobcu predložené dodacie listy a faktúry správca dane správne neuznal z dôvodu, že na nich chýbal údaj – identifikačné číslo pre daň pridelené odberateľovi, následne predložené ďalšie doklady, ktoré mali prečiarknutý údaj „dodací list – potvrdenka“ už chýbajúci údaj o IČ DPH pre odberateľa obsahovali, žalobca m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd taktiež nemohol prihliadnuť na takéto jeho tvrdenie, pretože z výsledkov daňovej kontroly ako aj vykonaného dokazovania správcom dane vyplýva, že správca dane vykonal dokazovanie v danej veci náležite, správne zistil skutkový stav a na ... prípade javia ako nehodnoverné. Aj odvolací súd zastáva názor, že z výsledkov daňovej kontroly ako aj vykonaného dokazovania správcom dane vyplynul záver, že pôvodné doklady predložené žalobcom ku kontrole, pokladničné doklady vystavené odberateľom nespĺňali údaje podľa ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Spornou právnou otázkou bolo vykvalifikovanie ďalšieho predaja tovaru v tranzitnom režime, ešte na území Slovenskej republiky a vplyv tejto skutočnosti na daňovú povinnosť žalobcu. Žalovaný a správca dane tvrdili, že zdaňované a alebo oslobodené je dodanie tovaru v rámci konkrétneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a tomuto obchodnému vzťahu musí zodpovedať pohyblivá dodávka tovaru na území tretieho štátu. V tomto prípade ešte na území Slovenskej republiky došlo k ďalšiemu predaju. Za takýchto okolností, je potrebné vyvodiť záver, že k dodaniu tovaru došlo v tuzemsku a tovar z tohto obcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prepravený predávajúcim alebo kupujúcim na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, pričom v predmetnej veci bolo vykonaným dokazovaním správcu dane preukázané, že k zmene vlastníctva k tovaru deklarovanému na JCD došlo na území Slovenskej republiky, kupujúci občania Ukrajiny tovar predali ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Dokazovanie vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie. Ak nesplní daňový subjekt pri dokazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňovú povinnosť správne určiť, je správca dane pri určovaní daňovej povinnosti oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom. Takýmito pomôckami môžu byť najmä listiny, výpisy z verejných záznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky a výpovede svedkov v iných daňových veciach, správy a vyjadrenia iných správcov da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dane podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona o správe daní, t.j. podľa pomôcok. S poukazom na vykonané rozsiahle dokazovanie správcom dane ako aj obsah administratívneho spisu odvolací súd zhodne so záverom krajského súdu dospel k záveru, že postup správcu dane pri ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
569/2009 - Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.