Nájdené rozsudky pre výraz: dôležité dôvody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1257

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
3710 dokumentov
10 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôležitými dôvodmi v zmysle ustanovenia § 25 Trestného poriadku treba rozumieť predovšetkým také okolnosti, ktoré zabezpečujú nestrannosť a objektivitu súdneho konania ako hlavný predpoklad spravodlivého rozhodnutia. Medzi prípady delegácie, ktoré sa opierajú o požiadavku zabezpečenia objektivity súdneho konania a spravodlivého rozhodnutia, patria aj prípady, v ktorých na príslušnom súde pôsobí sudca, ktorý má v prejednávanej veci postavenie poškodeného.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe žiadosti obžalovaného Ing. J. G. podlá § 25 Trestného poriadku trestnú vec Ing. J. G., vedenú pod sp. zn. 9 To 185/01, odňal Krajskému súdu v B. B. a prikázal ju na prejednanie Krajskému súdu v N. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu B. B. z 15. februára 2001, sp. zn. 3 T 83/00, bol obžalovaný Ing. J. G. uznaný za vinného z trestného činu útoku na verejného činiteľa podlá § 156 ods. 2 Trestného zákona v podstate na tom skutkovom základe, že 24.
Právna veta: Za „iné dôležité dôvody“ v zmysle tohto ustanovenia treba považovať také okolnosti, ktoré na dlhší čas znemožňujú alebo podstatne sťažujú vykonať konanie proti všetkým obvineným súčasne napr. u niektorého z obvinených prichádza do úvahy prerušenie trestného stíhania podľa § 188 ods. 1 písm. d/, § 224 ods. 1, 2, § 257 písm. c/ Tr. por. alebo vyšetrenie duševného stavu podľa § 105 ods. 2, § 116 Tr. por. a pod., prípadne o niektorom z trestných činov (samostatných skutkov) je potrebné ešte vykonať rozsiahle dokazovanie, kým o ďalšom trestnom čine je možné rozhodnúť a pod.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti obvineného J. K. zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 12. januára 1995, sp.zn. 1 T 3/94 a tomuto uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 12. januára 1995, sp.zn. 1 T 3/94, podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. postúpil trestnú vec obžalovaného J. H. a spol. Okresnému súdu v Trnave. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ešte 25. januára 1994 na hlavnom pojednávaní uznesením vylúčil trestnú vec obžalovaných J.
Právna veta: Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody pre odňatie a prikázanie veci v zmysle § 25 Tr. por., treba hodnotiť všetky okolnosti odôvodňujúce takýto postup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti je potrebné prizerať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Krajského súdu v Košiciach na odňatie trestnej veci proti obvinenému V.R. a spol. vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 a jej prikázanie inému súdu toho istého druhu a stupňa. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach v návrhu z 25. augusta 1994 na odňatie a prikázanie veci vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 uviedol, že obaja obvinení majú trvalé bydlisko vo Zvolene, kde sa aj skutočne zdržiavajú. Žalovanú trestnú činnosť mali spáchať jednak na území Českej republiky (body 2,
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V posudzovanej veci obžalovaný bol dlhoročný sudca vojenských súdov, preto oznámenie sudcov Krajského súdu Košice, že sa cítia byť zaujatí, pretože obžalovaného osobne poznajú, treba považovať za relevantné v zmysle § 31 ods. 1 Tr. por. Táto skutočnosť je dôležitým dôvodom pre odňatie predmetnej trestnej veci Krajskému súdu Košice, pretože tomuto súdu procesné okolnosti brá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2008 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného JUDr. J. V. pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Tr. zák. a iné, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 5To 8/2008, o návrhu na odňatie a prikázanie veci rozhodol t a k t o : Podľa § 23 ods. 1
Právna veta: Pri úvahách, či v konkrétnom prípade sú dané dôležité dôvody odňatia a prikázania veci, treba hodnotiť všetky do úvahy prichádzajúce argumenty pre takýto postup a v ich vzájomnej súvislosti. Pritom dôvody na odňatie a prikázanie veci čo do opodstatnenosti a závažnosti musia byť zrovnateľné s významom ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Ústavným zákonom zo dňa 9. januára 1991, číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a tiež prijatím Ústavy Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 1992 výrazne stúpol význam ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Vyplý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému Ing. V. V. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 a iné rozhodol t a k t o : Podľa § 25 ods. 1 Tr. por. účinného do 1. januára 2006, trestná vec obžalovaného Ing. V. V. pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods.1 Tr.
Právna veta: Súdna prax ustálila, že za „dôležitý dôvod“ v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. treba považovať zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré pre svoju závažnosť môžu opodstatňovať vznik pochybnosti o nezaujatosti príslušného súdu, znamenajúcej napokon vylúčenie všetkých sudcov tohto súdu z rozhodovania. Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejed ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Ľubomíra Duľu na neverejnom zasadnutí ko nano m 29. decembra 2010 v Bratislave , v trestnej veci obvineného E. M. , pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropný ch látok, jedov alebo prekurzorov , ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, pís m. d/, ods. 3 p
Právna veta: V zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. súd odpustí zmeškanie takejto lehoty, ak ju účastník alebo jeho zástupca zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do pätnástich dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon. Zákon v tomto ustanovení umožňuje súdu odpustiť zmeškanie lehoty určenej na urobenie procesného úkonu pod podmienkou, že 1. odpustenie zákon nevylučuje (viď napr. § 240 ods. 2 O.s.p.), 2. dôvod zmeškania je ospravedlniteľný, 3. dôvod zmeškania lehoty mal za následok vylúčenie z úkonu, 4. ten, kto zmeškal lehotu, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právn ej veci navrhovateľa Stavebného bytového družstva občanov , so sídlom v N. , IČO: X. , proti odporcom 1/ J. S., bývajúcemu v N. , zastúpenému JUDr. A. O. , advokátom so sídlom v N. , 2/ M. S., bývajúcej v N. , o zaplatenie 6 C 114/2003, na dovolanie odporcu 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo 14. mája 2009, sp. zn. 19 Co 108 /2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Z priložených vyjadrení sudcov okresného i krajského súdu vyplýva, že ani jeden zo sudcov obžalovaného nepozná a necítia sa b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí v Bratislave 24. júna 2008 v trestnej veci obžalovaného M. K. pre dvojnásobný trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 3 Nto 11/2008, o návrhu na odňatie a prikázanie veci takto r
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ sa preto nesmie stať prostr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndt/6/2019 2115010609 26. februára 2019 JUDr. Martin Piovartsy ECLI:SK:NSSR:2019:2115010609.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Petra Paludu, v trestnej veci obžalovaného W. N. a spol., pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b), písm
Právna veta: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednávaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že súd by nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný umožniť účastníkovi uplatnenie tohto práva. Ustanovenie § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje vec prejednať v neprítomnosti účastníka, ktorý i keď bol riadne predvolaný, nedostavil sa na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 Občianskeho súdneho poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 45/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V., bytom R., proti žalovanému: J., bytom R., zastúpený JUDr. M., advokátkou v Ž., o zaplatenie 108 000 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom Čadca pod sp.zn. 5 C 113/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 6. decembra 2006 sp.zn. 9 Co 48/2005, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu t
MENU