Nájdené rozsudky pre výraz: Dopravná nehoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1183

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

527 dokumentov
6192 dokumentov
42 dokumentov
85 dokumentov
23 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd sa sčasti stotožňuje so skutkovými závermi krajského súdu v tom rozsahu, ako si ich osvojil zo zistení uvedených žalovaným správnym orgánom. Na druhej strane podstatou odvolania ako aj žaloby, ktorou sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia žalovaného, je právna otázka, či mal žalovaný uvedenú dopravnú udalosť vyhodnotiť ako škodovú udalosť alebo mal postupovať pri jej riešení ako pri dopravnej nehode so všetkými právnymi dôsledkami. Práve tento právny rámec súčasne vymedzuje potrebné medze skutkového zistenia. Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Š. K. , nar. X. , bytom S., zast.: JUD r. B. , advokátom so sídlom A. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektor
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona o cestnej premávke, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. „Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zistiť náhradu škody v prospech poškodenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/6/20 15 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: I. T. , bytom A. , zastúpeného a dvokátskou kanceláriou AKMK, s.r.o., so sídlom Farská 30, 949 01 Nitra, IČO: 36 859 061, zastúpenej Mgr. Marekom Kováčom, advokátom a konat eľom , proti žalovanému:
Právna veta: V prípadoch, v ktorých sa obvinený stíha preto, že ako vodič motorového vozidla spôsobil pri dopravnej nehode inému z nedbanlivosti ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a potom tejto osobe úmyselne neposkytol potrebnú pomoc, ide o dva samostatné skutky, ktoré zakladajú reálny súbeh trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 224 Tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 208 Tr. zák. Pokiaľ sa v prípravnom konaní zistí, že obvinený dopravnú nehodu nezavinil, ale že sa dopustil konania, ktoré by mohlo zakladať znaky priestupku a že trestne nezodpovedá ani za skutok spočívajúci v neposkytnutí potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v neprospech obvineného J. H. zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ SR v Liptovskom Mikuláši z 31. januára 1992, sp. zn. VP 911/91 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania PZ SR v Liptovskom Mikuláši uznesením zo 14. novembra 1991, sp. zn. VP 911/91, podľa § 160 ods. 1 Tr.
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu výkladom ustanovenia § 64 zákona č. 8/2009 Z. z. upravujúceho právny rámec pojmov „dopravná nehoda“ a „škodová udalosť“ možno dospieť len k tomu záveru, že zákonodarca do zákona zakotvil právnu fikciu, podľa ktorej sa škodová udalosť bude pre nesplnenie povinností účastníka škodovej udalosti považovať za dopravnú nehodu. V ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je pre posúdenie skutočnosti, či sa na udalosť bude vzťahovať právna fikcia zakotvená v ustanovení § 64 ods. 2 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z. rozhodujúce najmä slovo „bezodkladne“. Teda povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/31/2012 2010200645 20.02.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:2010200645.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu: C., bytom V., zast. Legal Counsels, s. r. o
Právna veta: Zákonodarca v citovenej právnej norme ustanovenej v § 53 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. účinného v čase dopravnej nehody, ukladá chodcovi povinnosť presvedčiť sa, či môže vstúpiť na vozovku bez nebezpečenstva, pred vstupom na vozovku a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Skutkové okolnosti daného prípadu však potvrdzujú, že ku kolízii medzi žalobcom a motorovým vozidlom došlo potom ako sa žalobca na prechode pre chodcov už nachádzal, ktorej skutočnosti správne orgány oboch stupňov doposiaľ ani nevenovali ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie k senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J.E. , v zastúpení JUDr. Ferdinandom Klinovským, advokátom so sídlom Radlinského 47, Dolný Kubín, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Polic ajného zboru v Žiline , Krajský dopravný inšpekto
Právna veta: Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zaistiť náhradu škody v prospech poškodeného účastníka škodovej udalosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu J. Š., bytom R. , zastúpený JUDr. M. J., advokátkou, AK S. proti žalovanému Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici , Krajský dopravný inšpektorát, Ul. 9. mája č. 1, Banská Bystrica
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 ZCP účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia účastník dopravnej nehody je povinný a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10Sžd /45 /2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalob kyne M. K. , P. , zastúpenej JUDr. D. C. , advokátom so sídlom na S., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Žiline , Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26 , Žilina , v konaní o preskú
Právna veta: Odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako žalovaný, že v správnom konaní bolo v dostatočnom rozsahu vykonané dokazovanie, ktoré viedlo k správnym právnym záverom. K námietke žalobcu uplatnenej v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu, že ku dopravnej nehode ani nedošlo, (nakoľko žalobca tvrdil, že pri cúvaní na parkovisku v dôsledku prešmyknutiu kolies v zimnom období na kašovitom snehu mierne narazil do vedľajšieho vozidla, ktorému oškrel blatník a vec prejednal priamo na parkovisku s osobou, ktorú považoval za majiteľa vozidla a o ktorej si odôvodnene myslel, keďže dotyčná osoba st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob cu : Ľ. , bytom M. , zast . advokát om JUDr. Petrom Rakom, Masarykova 13, Prešov, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove , Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, Prešov,
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/1996 Z.z. vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z. vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť protiidúcich vodičov; nesmie ohroziť ani vodičov jazdiacich za ním, ani iných účastníkov cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Obchádzanie (spolu so zmenou jazdného pruhu, odbočovaním, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 252/2008 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu Ing. M. B., zastúpeného JUDr. R. S., advokátom, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, Trnava, o preskúmanie zákonnosti
Právna veta: Ak sú pochybnosti o príčinách dopravnej nehody, je táto skutočnosť dôvodom na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a postihu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. J. Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: J.R., bytom S., právne zastúpen ého JUDr. V. N. , advokátom so sídlom M. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , so sídlom Pionierska č. 33, Prešov, o preskú
MENU