Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078310
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dopravná nehoda


Približný počet výsledkov: 734 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dopravná nehoda
  • dopravny nájdené 12122 krát v 2159 dokumentoch
  • nehoda nájdené 6896 krát v 813 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 414 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 42 dokumentov
Krajské súdy SR 4293 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 64 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Žalobkyňa svojou vlastnou nedbanlivosťou porušila ustanovenie § 16 ods. 1 s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z., keďže príčinou vzniku spôsobenej dopravnej nehody bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy žalobkyne najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré bolo možno predvídať, následkom čoho bolo, že v ľavotočivej zákrute dostala žalobkyňa s vozidlom šmyk, vyšla mimo vozovku vpravo, kde narazilado betónového črepníka a stĺpu telegrafného vedenia, teda poškodila všeobecné prospešné zariadenie podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalobkyne P. B. , bytom J., zastúpenej JUDr. Ivanom Pagáčom, advokátom, so sídlom Fándlyho 130/8, 018 41 Dubnica nad Váhom , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (pôvodne .
Kľúčové slová: motorové vozidlo, dopravná nehoda , osobitné ustanovenia o chodcoch

Právna veta: Zákonodarca v citovenej právnej norme ustanovenej v § 53 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. účinného v čase dopravnej nehody, ukladá chodcovi povinnosť presvedčiť sa, či môže vstúpiť na vozovku bez nebezpečenstva, pred vstupom na vozovku a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Skutkové okolnosti daného prípadu však potvrdzujú, že ku kolízii medzi žalobcom a motorovým vozidlom došlo potom ako sa žalobca na prechode pre chodcov už nachádzal, ktorej skutočnosti správne orgány oboch stupňov doposiaľ ani nevenovali ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie k senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J.E. , v zastúpení JUDr. Ferdinandom Klinovským, advokátom so sídlom Radlinského 47, Dolný Kubín, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Polic ajného zboru v Žiline , Krajský dopravný inšpektorát, so .
Právna veta: Osobitným prípadom riešenia dôsledkov dopravnej nehody je vlečenie dopravnou nehodou poškodeného vozidla či jazdnej súpravy pri splnení podmienok uvedených zákonodarcom v ustanovení § 34 zák. č. 8/2009 Z. z. (viď bod č. 12). Najvyšší súd však na tomto mieste musí zdôrazniť, že žalobca sa mylne domnieva, že zodpovednosť za preverenie splnenia zákonnej podmienky účinného riadenia vlečeného vozidla (v prejednávanej veci jazdnej súpravy) a jej bŕzd ležala v zmysle citovaného ustanovenia na vodičovi ťažného vozidla T.. Naopak, stále vychádzajúc z vyššie citovaného ustanovenia išlo o zodpovednosť ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : S. L. , nar.: X. , bytom Z. , Poľská republika, občan Poľskej republiky , zast. : Mgr. Ľudmilou Vorčákovou, advokát kou so sídlom advokátskej kancelárie Národná č. 814/4, 010 01 Žilina , .
Právna veta: Najvyšší súd sa sčasti stotožňuje so skutkovými závermi krajského súdu v tom rozsahu, ako si ich osvojil zo zistení uvedených žalovaným správnym orgánom. Na druhej strane podstatou odvolania ako aj žaloby, ktorou sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia žalovaného, je právna otázka, či mal žalovaný uvedenú dopravnú udalosť vyhodnotiť ako škodovú udalosť alebo mal postupovať pri jej riešení ako pri dopravnej nehode so všetkými právnymi dôsledkami. Práve tento právny rámec súčasne vymedzuje potrebné medze skutkového zistenia. Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Š. K. , nar. X. , bytom S., zast.: JUD r. B. , advokátom so sídlom A. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát so sídlom .
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona o cestnej premávke, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. „Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zistiť náhradu škody v prospech poškodenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/6/20 15 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: I. T. , bytom A. , zastúpeného a dvokátskou kanceláriou AKMK, s.r.o., so sídlom Farská 30, 949 01 Nitra, IČO: 36 859 061, zastúpenej Mgr. Marekom Kováčom, advokátom a konat eľom , proti žalovanému: Krajské .
Právna veta: Ak sú pochybnosti o príčinách dopravnej nehody, je táto skutočnosť dôvodom na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a postihu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. J. Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: J.R., bytom S., právne zastúpen ého JUDr. V. N. , advokátom so sídlom M. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , so sídlom Pionierska č. 33, Prešov, o preskúmanie .
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu výkladom ustanovenia § 64 zákona č. 8/2009 Z. z. upravujúceho právny rámec pojmov „dopravná nehoda“ a „škodová udalosť“ možno dospieť len k tomu záveru, že zákonodarca do zákona zakotvil právnu fikciu, podľa ktorej sa škodová udalosť bude pre nesplnenie povinností účastníka škodovej udalosti považovať za dopravnú nehodu. V ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je pre posúdenie skutočnosti, či sa na udalosť bude vzťahovať právna fikcia zakotvená v ustanovení § 64 ods. 2 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z. rozhodujúce najmä slovo „bezodkladne“. Teda povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/31/2012 2010200645 20.02.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:2010200645.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu: C., bytom V., zast. Legal Counsels, s. r. o., .
Právna veta: Právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov proti tomu, kto zodpovedá za škodu, na náhradu toho, čo za neho plnila (§ 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je regresným právom, a nie právom na náhradu škody. Toto regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bolo poškodenému plnené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. so sídlom v B. , proti žalovan ému D. H. , bývajúcemu v L. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: K. so sídlom v B. , o zaplatenie 56 135 ,-- Sk (1 863,34 Eur) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 4 C 127/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. júla 2009 sp. zn. 15 Co 65/2009, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZP“), priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Podľa § 22 ods. 1 písm. g) ZP, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda. Už zo zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. I gora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobkyne J. D. , bytom K. , zastúpenej Mgr. Vasilom Demjanom, Koprivnická 15, Bratislava , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2 Bratislava (predtým Krajskému riaditeľstvu policajného zboru, .
Právna veta: I. Otázka, ktorý účastník cestnej premávky dopravnú nehodu zavinil, resp. mal prednosť v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami, je otázkou právnou, ktorú neprislúcha riešiť znalcovi. II. Ustanovenie § 20 ods. 2 vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky o prednosti vjazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami platí aj pre križovatku miestnej komunikácie s inou cestou bez ohľadu na jej druh.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch zo 7. júla 1993, sp. zn. 1 T 58/93, bola R.Ch. podľa § 226 písm. b) Tr. por. oslobodená spod obžaloby okresného prokurátora v Nových Zámkoch pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. Trestnej činnosti sa podľa obžaloby okresného prokurátora v Nových Zámkoch z 13. apríla 1993, sp. zn. 2 Pv 715/92 mala dopustiť v podstate na tom skutkovom základe, že dňa L novembra 1992 o 09.50 hod. viedla osobné motorové vozidlo značky Škoda 120 L ŠPZ .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorú uhradil a poškodenému z jeho havarijného poistenia. V predmetnej veci, keďže žalovaný nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, žalobkyňa poisťovateľovi ním zaplatenú finančnú čiastku ... zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Súd mal za preukázané, že 30. apríla 2005 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bolo poškodené nákladné motorové vozidlo S., evidenčné číslo N. s návesom. Majiteľom vozidla je .
Kľúčové slová: nárok na jednorazové odškodnenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... osobnostn ých práv, predstavovaných právom na súkromný a rodinný život, spôsobený usmrtením blízkej osoby pri dopravnej nehode, je daná pasívna legitimácia poisťovne vykonávajúcej povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozid ... sledovanéh o cieľa. Ak potom zodpovednosť poisteného za zásah do osobnostných práv má pôvod v dopravnej nehode, spôsobenej prevádzkou motorového vozidla a má občianskoprávnu povahu, konkrétny nárok upravený vnútroštátnym právom bez ohľadu .
Kľúčové slová: zavinenie, neoprávnené užívanie cudzej veci

Zbierka NS 6/1993
R 58/1993
Rozsudok
Právna veta: K výkladu ustanovenia § 249 Tr. zák. v znení novely č. 557/1991 Zb. v prípade neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Zo znenia ustanovenia § 249 ods. 1 al. druhá Tr. zák. je zrejmé, že sa po subjektívnej stránke vyžaduje úmyselné zavinenie páchateľa (§ 4 Tr. zák..) Táto forma zavinenia musí byť daná aj vo vzťahu k následku, t. j. k spôsobeniu škody nie malej. Do tejto škody preto nemožno zahŕňať škodu, ktorá nenastala úmyselným zavinením pri neoprávnenom prechodnom užívaní cudzieho motorového vozidla (napr. škodu spôsobenú z nedbanlivosti pri dopravnej nehode.) Z uvedeného vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom SR v neprospech obvineného M. P., zrušil právoplatné uznesenie obvodného prokurátora Bratislava II. z 9. marca 1992, sp. zn. 1 Pv 1597/91 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením vyhľadávacieho orgánu MO PZ SR Bratislava-Ružinov z 18. novembra 1991, sp. zn. PZ 1078/91, bolo začaté trestné stíhanie a 2. decembra 1991 bolo opatrením M. P. oznámené obvinenie .
Merito Doprava
Kľúčové slová: povinnosti vodiča, ublíženie na zdraví

Zbierka NS 6/1993
R 59/1993
Rozsudok
Právna veta: I. K okolnosti, podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby v zmysle odseku 2 § 224 Tr. zák., postačuje vzhľadom na znenie § 6 písm. b/ Tr. zák. nevedomá nedbanlivosť. Pre právnu kvalifikáciu skutku podľa tohto ustanovenia okrem formálneho naplnenia okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby, musí však byť splnená aj materiálna podmienka, vyjadrená v ustanovení § 88 Tr. zák. II. Konanie vodiča motorového vozidla, ktorý vedome nerešpektuje ustanovenie § 4 a zákaz uvedený v § 5 ods. 2 písm. a/ vy hl. č. 99/1989 Zb., nastúpi na jazdu neodpočinutý, unavený, resp. vyčerpaný, od únav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona generálny prokurátor SR. V jej dôvodoch v podstate namietal, že súdy postupovali správne, keď ustálili, že obvinený dopravnú nehodu so smrteľným následkom zavinil tým, že pre únavu zaspal, prešiel preto vozidlom na ľavú polovicu vozovky a potom do ... . aj z hľadiska § 88 Tr. zák., lebo takéto správanie sa vodiča motorového vozidla spravidla máva za následok dopravnú nehodu s ťažkými následkami pre jej účastníkov. V tejto súvislosti prvostupňový súd postupoval nedôsledne, keď sa uspokojil len s prečítaním .
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, vznesenie obvinenia, zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 6/1993
R 62/1993
Rozsudok
Právna veta: Zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, vyjadrenej v ustanovení § 2 ods. 6 Tr. por. vyplýva, že ak znalec z odboru zdravotníctva pripustí možnosť viacerých alternatív, týkajúcich sa príčin, resp. mechanizmu vzniku poranení poškodeného, sú orgány činné v trestnom konaní povinné po zhodnotení výsledkov znaleckého dokazovania v súhrne s ďalšími vykonanými dôkazmi rozhodnúť, ktorá z uvedených alternatív je v súlade s vykonanými dôkazmi. To predpokladá vykonanie všetkých dostupných dôkazov na objasnenie príčin vzniku poranení. Len vtedy, keby vykonané dokazovanie nevylúčilo žiadnu zo znaleckých alte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona generálneho prokurátora uzatvára, že rozhodnutie mestského prokurátora v Košiciach je nezákonné. Pokiaľ ide o samotnú príčinu vzniku dopravnej nehody, pri ktorej poškodená utrpela ťažkú ujmu na zdraví, z vykonaného dokazovania možno dôvodne vysloviť podozrenie, že k nej ... medzi 09,40 hod. až 09,45 hod. v Košiciach na križovatke ulíc Gorkého, Štefánikova- -Thälmanova došlo k dopravnej nehode. Pri nej na priechode pre chodcov bola^ poškodená M. F. zrazená osobným motorovým vozidlom typu Škoda 110 L, .
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné odsúdenie na trest odňatia slobody

Zbierka NS 2-3/1998
R 37/1998
Rozsudok
Právna veta: Samosudca je oprávnený v každom štádiu súdneho konania podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak zistí splnenie podmienok uvedených v § 307 ods. 1 Tr. por., a to až do vyhlásenia prvostupňového rozhodnutia. Rovnako môže postupovať aj odvolací súd v konaní o riadnom opravnom prostriedku podľa šestnástej hlavy Trestného poriadku a Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona podľa sedemnástej hlavy Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
... povinnosť uloženú mu podľa zákona, keď nedal prednosť v jazde pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú a spôsobil dopravnú nehodu. Pri tejto dopravnej nehode bola spôsobená vysoká materiálna škoda, ale najmä ťažká ujma na zdraví poškodenej A. B. Aj keď ostatné podmienky § .
Kľúčové slová: ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, pravidlá cestnej premávky, účastník cestnej premávky, preprava osôb

Zbierka NS 2-3/1998
R 43/1998
Rozsudok
Právna veta: Z ustanovenia § 39 ods. 1 vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách, ktoré zakotvuje povinnosti osôb prepravovaných v motorovom vozidle a z ustanovení § 3 ods. 1 písm. a/, ods. 2, § 5 ods. 1 písm. c/ a § 6 ods. 2 vyhl. č. 99/1989 Zb., o základných povinnostiach účastníka cestnej premávky a vodiča vyplýva, že ak vodič motorového vozidla zistí, že niektorá z prepravovaných osôb ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, najmä tým, že nerešpektuje jeho pokyny na vlastnú bezpečnú prepravu a svojím správaním mu bráni vozidlo bezpečne ovládať, musí vodič tohto motorového vozid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vykonané dokazovanie však umožňuje vyvodiť záver, že obvinený tak neurobil, pričom porušením základných vodičských povinností zavinil dopravnú nehodu a následné spôsobenie ťažkej ujmy dvom osobám so smrteľným následkom. V posudzovanom prípade obvinený v dôsledku toho, ... by túto obhajobu vyvracali. Prehliadli však, že samotná výpoveď obvineného, a teda jeho obhajoba umožňuje vyvodzovať o príčine dopravnej nehody 3. septembra 1993, pri ktorej utrpeli smrteľné zranenia poškodení J. K. a M. M. aj iné závery .
Právna veta: I. Trestného činu neposkytnutia pomoci podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona, a to ani formou pokusu podľa § 8 ods. 1 Trestného zákona, sa nedopúšťa spolujazdec vodiča osobného motorového vozidla, ktorý po nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc (§ 208 Trestného zákona) tým, že na mieste nehody vozidlo ani nezastaví, lebo spolujazdec (okrem toho, že nemôže zistiť, či ide o osobu, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky vážnej poruchy zdravia) nemôže potrebnú pomoc poskytnúť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. II. Te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v osobnom motorovom vozidle zn. VAZ COM, ŠPZ TOC 98-71, po tom, ako obvinený Miroslav L. spôsobil uvedenú dopravnú nehodu, pri ktorej bicyklista M. P. utrpel zranenia hodnotené ošetrujúcim lekárom ako ľahké zranenie, neposkytol tomuto potrebnú pomoc a z ... lýtka, pravého stehna a lýtka, ktoré si vyžiadalo práceneschopnosť od 29. augusta 1998 do 26. septembra 1998, po dopravnej nehode vozidlo nezastavil a z miesta nehody ušiel. 2. Marian L. zo spáchania pokusu trestného činu neposkytnutia pomoci podľa § 8 .
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok na podmienečné zastavenie trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku alternatívne predpokladá aj uzavretie dohody o náhrade škody, ktorá bola trestným činom spôsobená. Obsah tejto dohody musí byť do tej miery konkrétny, aby bolo reálne možné skontrolovať, či obvinený v priebehu uloženej skúšobnej doby túto povinnosť splnil (§ 308 ods. 1 Trestného poriadku.) V prípade, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady škody, obligatórnym výrokom rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 3 Trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepozrel a nepresvedčil v spätnom zrkadle, či nie je predchádzaný. Na priamu otázku člena senátu priznal, že dopravnú nehodu zavinil sám. Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe toho preto uzatvára, že základná podmienka na podmienečné zastavenie ... poriadku a konštatoval, že v tejto prejednávanej veci neboli splnené. Poukázal predovšetkým na prístup obvineného k objasňovaniu dopravnej nehody, ktorý popieral svoje zavinenie na nej, a to aj v odvolaní proti prvostupňovému odsudzujúcemu rozsudku. V tomto .
Právna veta: I. Pri trestných činoch ublíženia na zdraví, ktorých následkom je ťažká ujma na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. ch/ Trestného zákona, treba konkrétny stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona zisťovať dokazovaním aj z toho hľadiska, či zároveň nejde o ťažkú ujmu na zdraví aj z iného zákonného dôvodu uvedeného v § 89 ods. 6 písm. a/ až h/ Trestného zákona, vrátane zisťovania prípadných trvalých následkov na zdraví poškodeného. II. Prijatie záruky za nápravu obvineného v zmysle § 4 ods. 1 Trestného poriadku prichádza do úvahy len u takých páchateľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto je hodnotenie správnosti uloženého trestu predčasné. Pri správnosti a úplnosti skutkových zistení týkajúcich sa príčin a podmienok vzniku dopravnej nehody, okresný súd nezistil, aký následok na zdraví v príčinnej súvislosti s touto nehodou utrpel poškodený J. F. Z ... nedisciplinovaného vodiča svedčí aj tá skutočnosť, že v minulosti už bol postihnutý v rámci priestupkového konania za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. So zreteľom na účel trestu podľa § 23 ods. 1 Trestného zákona vo vzťahu k .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.