Nájdené rozsudky pre výraz: doručenie do vlastných rúk

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 91

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
343 dokumentov
4 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
Právna veta: Od účinnosti ZZŠ až doposiaľ konanie o vydanie zmenkového platobného rozkazu bolo a je vždy konaním návrhovým. V predošlej úprave bolo presne uvedené, ako má súd postupovať. V novej úprave tento postup nie je úplne uvedený, ale možno ho vyvodiť z platného OSP, totiž ak ide o návrhové konanie, nezáleží na tom, kto je oprávnený návrh podať, aká je osobitná úprava pre tento návrh, ale od základných zásad pri návrhovom konaní nemožno ustúpiť. Tou základnou zásadou je, že návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu je treba doručiť druhej strane do vlastných rúk (§ 79 ods. 1 OSP). Súd sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 59 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičo vej a JUDr. Anny Petruľá kovej v právnej veci žalobcu: M.B. , nar. X. , S., zast. JUD r. J.G. , advokátom, Advokátska kancelária H. , Z. proti žalovanému: M.M. , nar. X. , V. , B., zast. S., s. r. o., V. , B. , o zaplatenie zmenkovej sumy 11 617,78 Eur s príslušenstv
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v danej veci navrhovateľ je právnickou osobou, bolo potrebné pri posudzovaní včasnosti podania jeho opravného prostriedku na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, skúmať splnenie zákonných podmienok doručovania písomností právnickým osobám v zmysle špeciálnej právnej úpravy ustanovenej v § 25 Správneho poriadku, podľa ktorého náhradné doručenie prichádza do úvahy len v prípade, že doručovanú zásielku do vlastných rúk sa vôbec nepodarí doručiť na adresu právnickej osoby a takáto zásielka sa vráti správnemu orgánu ako nedoručená. Z uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G., s. r. o., M., B., proti odporcovi: Správa katastra Martin, za účasti účastníka konania: F. T., s. r. o., M., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 9.7.2007 č. V 2200/2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 23Sp 40/2007-15 zo dňa 7.1.2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskéh
Právna veta: 1. S doručovaním sa v práve spájajú významné dôsledky. Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných podmienok odvolacieho konania, ako aj konania následného súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v správnom súdnictve. Ak nebolo rozhodnutie správne doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne následky, nemôže začať plynúť lehota na podanie odvolania alebo žaloby a rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť, pretože doručenie rozhodnutia vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci. K ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /13 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: O. Z. T. Ü. K. , so sídlom K., zastúpený: JUDr. T. K. PhD. , advokátka so sídlom D. S., proti žalovanému: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , so sídlom Cesta na Červený most 6, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. PÚ -10/1262 -2/4960/Kub zo dňa 26.08.2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/135/2010 -26 zo dň
Právna veta: Citované ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku zakotvuje inštitút tzv. náhradného doručenia do vlastných rúk. Predpokladom takéhoto postupu je však skutočnosť, že adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje a zároveň zanechanie dvoch upovedomení, z ktorých prvé upovedomenie je pokusom o ďalšie osobné doručenie a druhé upovedomenie je oznámením o uložení zásielky. (...) „... Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetký ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžrk/4/2018 4016200332 30. 01. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:4016200332.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobkyne: S. Z., bytom T., zastúpenej LawService
Právna veta: Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ustanovil súd opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať a preberať jemu adresované zásielky s účinkom doručenia. Pre tento prípad je súd povinný okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania vždy hodnoverne preukázať. Táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či je pobyt účastníka skutočne neznámy, a či nie je namieste iné opatrenie. Inak vzniká riziko porušenia práva účastníka na prejednanie veci na súde v jeho prítomnosti a na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/6/2014 1211223275 23.04.2015 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2015:1211223275.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W., bývajúceho v R., proti žalovanému Ing. G., bývajúcemu v R., o zaplatenie 27.604,40 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 145/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho p
Meritum určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľa R., so sídlom T., proti odporcovi F.. so sídlom v C. zastúpenému v dovolacom konaní Mgr. J., advokátom v B., o určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 18 C 75/2002, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30
Právna veta: Fikcia doručenia , doručovanie v prípade dovolenky advokáta, neplatné doručenie písomnosti

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. L., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. L. P., advokátom v Ž., proti odporcom 1/ A. S., 2/ A. L., 3/ R. L., všetci bytom S., o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 88/2005, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 18. apríla 2008, sp.zn. 10 Co 57/2008, takto r o z h o d o l : N
Kľúčové slová: fikcia doručenia doručovanie podľa § 46 OSP
Právna veta: V ustanovení § 46 ods. 2 posledná veta O.s.p. bola konštruovaná právna fikcia, že účinky doručenia písomnosti nastanú ex lege dňom vrátenia zásielky súdu, a to aj v prípade adresáta, ktorý zásielku fakticky neprevzal. Uplatnenie tejto fikcie bolo ale podmienené splnením všetkých náležitostí doručovania, s ktorými ju zákon spája. Jednou z podmienok uplatnenia tejto fikcie bolo, že „adresát sa zdržuje v mieste doručenia“. Fikcia mohla nastať iba vtedy, keď bola predmetná skutočnosť (zdržiavanie sa v mieste a čase doručovania) osvedčená. Ak doručenka neobsahovala údaj, že sa adresát v mieste doru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ing. J. S., bývajúceho v L. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 22 C 8/2007, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. septembra 2015 sp. zn. 5 Co 522/2014, 5 Co 523/2014
MENU