Nájdené rozsudky pre výraz: doručenie súdnych zásielok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. H. , so sídlom v B. , proti odporkyni A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. P. V. , advokátom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru) , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 175/2007 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Merito veci o zaplatenie 7 642,90 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 2 28/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. L. a 2/ R. L. , bývajúci ch v B. , zastúpených JUDr. E. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti odporkyni Ing. D. P. , zastúpenej A. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 7 642,90 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 6 C 154/2009, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. jú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie opatrovníka bez toho, aby boli splnené podmienky určené v § 29 ods. 2 O.s.p. a následné konanie súdu už len s ustanoveným opatrovníkom, viedlo k odňatiu možnosti odporcovi konať pred súdom a realizovať jemu patriace procesné práva účastníka konania (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Táto procesná vada je dôvodom, pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne. Dovolací súd považuje za potrebné tiež uviesť, že určenie zamestnanca súdu za opatrovníka účastníka konania z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa P. R., bývajúceho v R., proti odporcovi R. K., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. D. A., advokátom v K., o zaplatenie 100 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 176/2001, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej rep
Merito veci zaplatenie 143,96 €
Najvyšší súd 1 Cdo 1 42 /200 9 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. , B. , proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v K. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. I. H. , advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 143 ,96 € (4 337 Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 31 C 151 /200 6, o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. septembra 2007 sp. zn. 1 Co 518 /200 6, rozhodol t a k
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/15/2019 Identifikačné číslo spisu: 8111200988 Dátum vydania rozhodnutia: 13.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8111200988.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. R. H., 2/ O. H., oboch bývajúcich v H.
Merito veci o vrátenie daru
Najvyšší súd 5 Cdo/64/2 016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v spore žalobc ov 1/ Ľ. B. , bývajúce mu v B. , 2/ G. B. , bývajúcej v B. v Bratislave , proti žalovanej J. B. , bývajúcej v B. , z astúpenej JUDr . Oľgou Rosu legovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, ul. 29.augusta č. 5 , o vrátenie daru , veden om na
Merito veci vypratanie bytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/143/2018 Identifikačné číslo spisu: 1511214365 Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1511214365.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Mgr. Z. P., trvale bytom v X., zastúpenej JUDr. Jozefom Boledovičom
Merito veci určenie otcovstva k oprávnenej
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/55/2019 Identifikačné číslo spisu: 3193899178 Dátum vydania rozhodnutia: 25.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3193899178.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Q. V., bývajúcej v M.-, T. XXX, a oprávnenej C. C., nar. XX. B.
Merito veci Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4MCdo/24/2012 Identifikačné číslo spisu: 6610209135 Dátum vydania rozhodnutia: 26.03.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Eva Sakálová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:6610209135.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C.J., bývajúceho v P., proti žalovaným 1/ C. E., bývajúcemu vo D.
MENU