Nájdené rozsudky pre výraz: doručenie súdnych zásielok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. H. , so sídlom v B. , proti odporkyni A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. P. V. , advokátom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru) , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 175/2007 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie opatrovníka bez toho, aby boli splnené podmienky určené v § 29 ods. 2 O.s.p. a následné konanie súdu už len s ustanoveným opatrovníkom, viedlo k odňatiu možnosti odporcovi konať pred súdom a realizovať jemu patriace procesné práva účastníka konania (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Táto procesná vada je dôvodom, pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne. Dovolací súd považuje za potrebné tiež uviesť, že určenie zamestnanca súdu za opatrovníka účastníka konania z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa P. R., bývajúceho v R., proti odporcovi R. K., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. D. A., advokátom v K., o zaplatenie 100 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 176/2001, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej rep
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Merito veci o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Najvyšší súd 1 Cdo 181/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. K., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. M. D., advokátom v B., proti žalovanému Doc. PhDr. F. Š., CSc., bývajúcemu v B., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného A., a.s., B., o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplat
Merito veci o zaplatenie 165 023,24 € (4 971 490,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. E. S. s.r.o., N., proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, Bratislava, o zaplatenie 165 023,24 € (4 971 490,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 13 C 51/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 9. septembra 2008 sp.zn. 14 Co 302/2008 rozhod
Merito veci o zaplatenie 165 023,24 € (4 971 490,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 4 Cdo 91/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. E. S. s.r.o., N., proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, Bratislava, o zaplatenie 165 023,24 € (4 971 490,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 13
Merito veci invalidný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/80/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200665 Dátum vydania rozhodnutia: 13.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:3013200665.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: D., bytom D., N., proti odporkyni: Sociálna poisťov
Merito veci o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru)
Najvyšší súd 2 Cdo 6/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. P. H., so sídlom v B., proti odporkyni A. M., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. P. V., advokátom v B., o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru), vedenej na Okresnom
Merito veci o zaplatenie 33,19 eur s prísl.
Naj vyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej . republiky v exekučnej veci oprávnenej : S. R. - K. R. P. Z. v B. , Š., IČO: X. , proti povinnému: R. K. , nar. X. , bytom M. , o vymoženie 33,19 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 37Er 7476/2006, o mimoriadn om dovolan í generáln eho prokurátor a Slovenskej republiky, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV z 13. januára 2010, č. k. 37Er 7476/2006 -10 v spojení s u
MENU