Nájdené rozsudky pre výraz: doručenka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2643

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1204 dokumentov
13100 dokumentov
33 dokumentov
8 dokumentov
13 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: doručovanie písomnostidoručenka
Právna veta: Za predpokladu, že doručenka právnymi predpismi vyžadované náležitosti nemala, nemohla mať povahu verejnej listiny a dôkazné bremeno zaťažovalo orgán, ktorý doručenie vykonal, a ktorý v prípade pochybností musel preukázať spôsob doručenia a správnosť údajov uvedených na doručenke. V prípade dátumov nachádzajúcich sa na doručenkách ide o a/ vyznačenie dátumu doručenia písomnosti právnemu zástupcovi žalobcu v kolónke dátum prevzatia písomnosti a b/ vyznačenie dátumu, kedy asistentka senátu odovzdala zásielky adresované právnemu zástupcovi žalobcu podateľni súdu (nachádzajúci sa najmä v kol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8708207959 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8708207959.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Slu ka, PhD., v spore žalobcu Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, so sídlom v Poprade, Moyzesova 3368, IČO
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Doručenka je verejnou listinou a údaje na nej uvedené sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak (§ 45 ods. 2 Občianskeho súdneho poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžo 4 96/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : L. , s.r.o., proti žalovanému : Hlavný banský úrad , zastúpený advokátom JUDr. T. S., PhD., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1107 -3038 -1/M/Pv/2007 zo dňa 18.decembra 2007, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č.k. 21 S 92/2008 -110 zo dňa 7.júla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republik
Právna veta: Podľa § 111 ods. 1 CSP do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka"); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou.Ustanovenie § 111 ods. 1 CSP priznáva doručenke status verejnej listiny, v dôsledku čoho sa údaje v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, ak nebol preukázaný opak. Už podľa predchádzajúcej úpravy dospel najvyšší súd k záveru, že verejnou listinou je ale doručenka len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. V tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3516203011 Dátum vydania rozhodnutia: 29. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3516203011.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú V. B., bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych ve cí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, dieťa rodičov - matky T. B. bývajúcej v B., zastúpenej advokátkou JUDr
Právna veta: Právna úprava doručovania písomností správnym orgánom účastníkom konania je upravená v ustanovení § 31 zákona č. 563/2009 Z.z. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia). Ustanovenie o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovení o reálnom doručení. K aplikácii ustanovení náhradného doručenia môže dôjsť iba v prípade, že nedošlo k reálnemu doručeniu. Doručenie je skutkovou otázkou. V danom prípade doručen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015200489 Dátum vydania rozhodnutia: 29. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8015200489.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a zo sudcov Mgr. Petra Melichera a JUDr. Jozefa Hargaša v právn ej veci žalobcu DS service, s. r. o., IČO: 36 842 303, so sídlom Kopčianska 10, Bratislava, zastúpeného: J
Právna veta: Podľa ust. § 47 ods. 2 O. s. p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Pričom adresát písomnosti je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. S., s. r. o., K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L. A. G. , s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. M. M. , T. , zast úpenému právnym zástupcom Mgr. I. P., advokátom, Z. v konaní o zaplatenie 4 552,87 eur s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob/191/2009 -100 zo dňa 20. januára 2010, takto
Právna veta: Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. Deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je deň oznámenia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. A. Š., bytom vo V., proti odporkyni Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/08-15, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Miesto, deň ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. E. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. Zuzanou Zajíčkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 17, proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia S lovenskej republiky , Bratislav a, Námestie Ľudovíta Štúra 1, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 1 6/200 7, o dovo
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Tento dôsledok však môže nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia je splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka (resp. jeho zástupcu), ktorému bolo doručované, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase dor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne PhDr. E. H. , bývajúcej v B. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Ľ. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému JUDr. M. B. , bývajúcemu v B. , o určenie platnosti odstúpenia od zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 1 1 C 40/2007 , o dovolaní žalo bkyne proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 31 .
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 41 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV , so sídlom v Bratislav e, Polianky 9 , IČO: 00 169 731 , zastúpený JUDr. Jozefom Drvárom , advokát om so sídlom Belinského 16, 851 01 Bratislava , proti žalovaným : 1/ P. 2/ M. zastúpená Mgr. Róbertom Schronkom, advokátom so sídlom Štúrova 37, 949 01 Nitra, o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I V pod sp
MENU