Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie písomnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 466

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

330 dokumentov
2061 dokumentov
28 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd nie je povinný každú písomnosť založenú účastníkom konania doručovať protistrane. Takúto povinnosť mu Občiansky súdny poriadok ukladá len v prípade takých podaní, ktoré majú z hľadiska ich obsahu podstatný význam pre výsledok sporu. Takýmito podaniami účastníka, ktoré je súd povinný doručiť druhému účastníkovi, sú predovšetkým návrh na začatie konania (§ 79 ods. 4 O.s.p.), odvolanie (§ 209a ods. 1 O.s.p.), dovolanie, prípadne podania, ktorých obsahom je skutkový a právny rozbor prejednávanej veci. Súd nemá za povinnosť doručovať druhému účastníkovi odpoveď na podané odvolanie, podania, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ing. L. M. , zastúpeného JUDr. L. B. , proti povinnej O. H. , o vymoženie 3 319,29 € (99 997 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 3 Er 3196/1997, o dovol aní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 4. novembra 2009, sp.zn. 15 CoE 1/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávneného o d m i e t a . Povinnej náhra
Kľúčové slová: doručovanie písomnostidoručenka
Právna veta: Za predpokladu, že doručenka právnymi predpismi vyžadované náležitosti nemala, nemohla mať povahu verejnej listiny a dôkazné bremeno zaťažovalo orgán, ktorý doručenie vykonal, a ktorý v prípade pochybností musel preukázať spôsob doručenia a správnosť údajov uvedených na doručenke. V prípade dátumov nachádzajúcich sa na doručenkách ide o a/ vyznačenie dátumu doručenia písomnosti právnemu zástupcovi žalobcu v kolónke dátum prevzatia písomnosti a b/ vyznačenie dátumu, kedy asistentka senátu odovzdala zásielky adresované právnemu zástupcovi žalobcu podateľni súdu (nachádzajúci sa najmä v kol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8708207959 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8708207959.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Slu ka, PhD., v spore žalobcu Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, so sídlom v Poprade, Moyzesova 3368, IČO
Právna veta: Podľa § 30 ods. 3 563/2009 o správe daní ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však adresát osobne pri správe daní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť jemu aj jeho zástupcovi. V čase doručovania jednotlivých výziev na prerokovanie protokolov o daňových kontrolách a dodatočných platobných výmerov nemal žalobca splnomocnenú žiadnu osobu na zastupovanie v daňovom konaní a taktiež žalobca prostredníctvom svojho štatutára nesplnomocnil žiadnu osobu na preberanie zásielok mu určených. J. H. ako osoba, ktorá nie je oprávne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu: F. M. s.r.o., N., zastúpeného advokátom Mgr. M. G., AK A. s.r.o., N. proti žalovanému: Daňový úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho č. 18, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 851/230/1515/08/Moj zo d
Kľúčové slová: doručovanie písomností súdom lehoty v sporovom konaní
R 38/2005
Právna veta: Ak doručujúci orgán nemôže doručiť zásielku príslušnému súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplné uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne neúčinné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 14. apríla 2003, č. k. 15 Cb 511/99-211, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2003, č. k. 2 Obo 284/03-243, odvolanie žalobcu odmietol. V odôvod­ není uznesenia uviedol, že žalobca odvolanie podal na pošte 25. júna 2003, t. j. v lehote stanovenej v ustanovení § 204 ods. 1 O. s. p., ale nesplnil ďalšiu podmienku, keď nepodal (neadresoval) toto odvolanie na súde, proti
Právna veta: Najvyšší súd SR vychádzal analogicky z ustanovenia § 46 ods. 2 OSP, podľa ktorého ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola uložená, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Uvedené posúdenie považuje Najvyšší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcov: 1) Ing. M. D., CSc., zastúpenej advokátkou JUDr. S. K., PhD., advokátkou, 2/ Doc. Ing. D. D., CSc., zastúpeného advokátom JUDr. P. Š., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v BB, za účasti vedľajšej účastníčky Ing. M. D., CS
Právna veta: Právna fikcia doručenia - použitá aj v ustanovení § 48 ods. 2 O.s.p. - ako nástroj odmietnutia reality právom je nástrojom výnimočným. Aby fikcia doručenia mohla naplniť svoj účel (dosiahnutie právnej istoty), musí rešpektovať všetky náležitosti, ktoré s ňou zákon spája. Pokiaľ ide o miesto doručovania, zo zákonnej úpravy doručovania právnickej osobe vychodí, že písomnosť (rozhodnutie) sa nedoručuje na adresu toho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať (§ 48 ods. 1 O.s.p.), ale (iba) na adresu právnickej osoby (§ 48 ods. 2 O.s.p.). Ani v prípade, že nie je možné doručiť písomnosť právnick ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/91/2014 3008200499 01. 12. 2016 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2016:3008200499.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ K. G., ml., bytom H. Č.. XXX/XXX, Y., 2/ K. G., bytom H. Č.. XXX/XXX, Y., 3/ S.. H. G., bytom A. Č.. XXXX/XX, Y., 4/ S. E., bytom K. Č.. XXX, zast.: CHARGE DAVOUÉ UJJ s.r.o., advokátska kancelária
Právna veta: V zmysle ustanovení § 46, § 47 a § 48 postup pri doručovaní písomností sa mení podľa toho, či ide o zásielku doručovanú do vlastných rúk alebo nie do vlastných rúk a tiež podľa toho, či sa zásielka doručuje osobe fyzickej alebo osobe právnickej. V danom prípade súd prvého stupňa odvolaním napadnutý rozsudok doručoval poštou, pričom išlo o rozhodnutie, ktoré bolo potrebné doručiť do vlastných rúk a išlo o rozsudok, ktorý sa doručoval advokátovi. Z uvedeného vyplýva, že pri doručovaní tejto zásielky poštou bolo potrebné postupovať podľa ustanovenia § 48 O.s.p. Teda túto zásielku poštový d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: E., bytom M., X., zast. J., advokátom, so sídlom N. proti žalovanému: P., so sídlom H., X., zast. J., A., X., o zaplatenie 85 185,50 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 13. novem
Právna veta: Nie každé prevzatie písomnosti určenej do vlastných rúk, ktorá je adresovaná orgánu alebo právnickej osobe, niektorým z pracovníkom orgánu alebo právnickej osoby, má právne účinky riadneho doručenia v zmysle § 48 ods. 1 O.s.p. Tieto účinky vyvoláva iba doručenie pracovníkovi, ktorý bol na to oprávnený. Osobu začlenenú do organizačnej štruktúry niektorého orgánu alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená preberať zásielky adresované tomuto orgánu alebo právnickej osobe, určuje autonómne adresát zásielky. Ten, kto realizuje doručenie písomnosti určenej do vlastných rúk (§ 45 ods. 1 O.s.p.) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 19 6/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. D. , bývajúceho v K. , podnikajúceho pod obchodným menom K. , s o sídlom v K. , IČO: X. , proti odporcovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Saleziánov č. 1 , o zaplatenie 3 383,16 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 8 C 110/2011, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: V zmysle ust. § 17b ods. 5 druhá veta zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, ak má osoba uvedená v prvej vete (azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana) zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Odvolací súd len pre doplnenie uvádza, že výber zástupcu na celé konanie patrí do dispozičnej sféry účastníka správneho konania, pričom zanedbanie, resp. porušenie povinnosti napr. vo forme nevyužitia riadneho opravného prostriedku zo strany zástupcu môže nanajvýš vyvolať zodpovednostné nároky splnomocniteľa voči svojmu splnomocnencovi, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. A. R. , nar. X. , štátneho príslušníka Afganistanu, v krajine pôvodu naposledy bytom v obci D. , aktuálne s miestom pobytu: M. , právne zastúpeného: Mgr. Jarmila Vargova, advokátk ou so sídlom pracoviska: Brečtanova 21, Bratislava , proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Pivonková 6, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrho
Kľúčové slová: doručovanie písomností do vlastných rúk
R 39/2007
Právna veta: Ak zásielka, určená adresátovi do vlastných rúk, bola riadne doručená uložením na pošte, opakované doručovanie rozsudku je už nadbytočné a nemá význam na plynutie odvolacej lehoty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 24. januára 2006 potvrdil rozhodnutie od- porkyne z 25. augusta 2005, ktorým bola navrhovateľke zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok. Rozsudok bol navrhovateľke doručovaný do vlastných rúk prostredníctvom pošty. Prvý pokus o doručenie s výzvou na opakované doručenie bol dňa 2. februára 2006 neúspešný a napriek výzve o opakovaní doručenia bolo opakované doručovanie 3. februára 2006 takisto neúspešné. Zásielka bola preto uložená na pošte 3. februára 2006 a krajském
MENU