Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie platobného rozkazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
113 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta podľa poštových podmienok k službám, ktoré poskytuje Slovenská pošta, a.s. (podľa zákona č. 507/2 001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., s.r.o., H. X., B., IČO: X., proti žalovanej: Mgr. P.G., bývajúca v B., D. X., o zaplatenie 20 739,- Sk s prísl., ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 8 C 239/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. júna 2007 sp.zn. 4 Co 191/06, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobca je povinný zaplatiť žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/17/2014 5712219221 21. 10. 2015 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:NSSR:2015:5712219221.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom v Bratislave Pajštúnska č. 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, proti odporcovi T. E., bytom K. za
Meritum o zaplatenie 86 513 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu: Ing. L., IČO: X., proti žalovanému: O., zast. advokátom JUDr. L., o zaplatenie 86 513 Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 18 Rob 1357/1996, na do
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/4/2014 1512203172 13.05.2014 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2014:1512203172.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Podielnického družstva DUNAJ, so sídlom v Bratislave, Vývojová č. 852, IČO: 00190667, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Matúš Meheš, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nevädzová č. 6 C, IČO: 36855430, p
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 5 Cdo 644/20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ing. J. S., bývajúce mu v L. , proti žalovanej Slovensk ej republik e, za ktorú koná Ministerstvo spravo dlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13 , o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave, pod sp. zn. 11 C 27/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súd
Meritum vymoženie 66,39 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7MCdo 9/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I. P. spol. s. r. o., so sídlom v L. , proti povinnej J. Z. bývajúcej v Ľ. , pre vymoženie 66,39 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 4 Er 118/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok z 3. januára 2011 sp. zn. 4 Er 118/2008 , takto r o z h o d o l: Mim
Meritum o zaplatenie 451,61 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. ., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou T. , so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát M. , proti žalovanému D. , bývajúcemu v S., o zaplatenie 451,61 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 6 C 25/2012, o mimori adnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Preš
Meritum 4 008,69 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6118206941 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6118206941.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 736 505, zastúpeného: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice - Staré mesto, proti žalovanému: Alexander Benedik,
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
MENU