Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie právnickým osobám

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
37 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 25 ods. 2 Správneho poriadku, ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. V prejednávanej veci krajský súd odmietol opravný prostriedok navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 28.08.2008 s odôvodnením, že b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. , K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., S. proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Malacky , Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. OPÚ 2008/5033/109 -24/07 zo dňa 28.08.2008, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Kra jského súdu v Bratislave č. k. 3S/222/2008 -89 zo dňa r o z h o d o l : Najv
Právna veta: Správny poriadok (na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku) upravuje aj prípady, keď si adresát vyhradil doručovanie do poštového priečinku (P. O. Box). Ak si adresát písomnosti (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) neželá, aby mu písomnosti doručoval poštový doručovateľ a vyhradil si na doručovanie zásielok poštový priečinok (P. O. Box), z ktorého si písomnosti preberá sám, oznamuje sa mu príchod zásielky na tlačive, ktoré na tento účel vystavuje poštový podnik. Tlačivo sa vloží do poštového priečinka. Dátum príchodu zásielky sa považuje za dátum uloženia. Ak si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžnč/3/2013 9013010175 30.04.2014 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2014:9013010175.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, so sídlom Štúrova 2, Bratislava, proti odporcovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o návrhu proti nečinnosti odporcu, t
Právna veta: Nová úprava zákona č. 563/2009 Z.z. v § 31 ods. 3 termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ nepozná. Tento termín správny poriadok používa len pri doručovaní fyzickým osobám, pri doručovaní právnickým osobám sa neaplikuje. Rovnako aj Občiansky súdny poriadok „zdržovanie sa v mieste doručenia“ aplikuje len pri doručovaní fyzickým osobám. Stará úprava zákona č. 511/1992 Zb. (§ 17 ods. 3, § 17 ods. 8) používala termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ rovnako pri fyzických osobách, a v prípade nedoručenia písomností právnickým osobám sa postupovalo v smere naznačenom v rozhodnutiach najvyššieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/22/2014 6013201718 19.05.2015 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2015:6013201718.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Strojárne PKH, a.s., Zvolenská cesta 35, Banská Bystrica, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zo dňa
Kľúčové slová: zánik spoločnostivýmaz zápisu z obchodného registra
Právna veta: V súlade s § 68 Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcov: zhromaždenia spoločnosti Lamačská s. r. o. z 20. 04. 2004, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2007 č. k. 2 Obo 58/2007-406, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. februára 2006 č. k. 9 Cbs 90/2004-307 určil ne
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v posudzovanej veci v konaní pred správnymi orgánmi oboch stupňov bolo porušené jedno zo základných pravidiel správneho konania vymedzené v § 3 ods. 2 Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány sú povinné postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Podľa názoru odvolacieho súdu, vo veci zároveň existujú dôvodné pochybnosti ohľadne doručov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp /15/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sená tu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcov ej v právnej veci žalobcu : R. , s.r.o., so sídlom S. , právne zastúpeného JUDr. Ing. Ľ. N. , advokátom, so sídlom X.M. , proti žalovanému : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/71/2013 5013200841 03.06.2014 JUDr. Gabriela Gerdová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5013200841.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: VEGA B spol. s r.o., Námestie slobody 1015, Čadca, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Mária Badová, s.r.o., Vajanského 1/2765, Žilina, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, Koši
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/7/2013 1012202001 31.07.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:1012202001.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s.r.o., IČO: 36 864 421, so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, za ktorú koná advokát doc. JUD
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sži/7/2013 1012201990 03.12.2013 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1012201990.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, právne zastúpený: Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, proti žalovanému: Ústavný súd Slovenskej republiky, Hlavná 110, Košice, v konaní o preskúmanie zákon
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sži/10/2013 1012202085 06.10.2014 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2014:1012202085.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, Bratislava, právne zastúpený: Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, proti žalovanému: Ústavný súd Slovenskej republiky, Hlavná 110, Košice, v konaní o
MENU