Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045622
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34389
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie verejnou vyhláškou


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: doručovanie verejnou vyhláškou
  • dorucovanie nájdené 6712 krát v 2105 dokumentoch
  • verejny nájdené 104415 krát v 24510 dokumentoch
  • vyhlaska nájdené 22915 krát v 5444 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 22 dokumentov


Právna veta: Podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Ing. I . Š., P., B., právne zastúpený: JUDr. O. K. , advokát kou , H. , B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , Lamačská cesta 8 , Bratislava , za účasti ďalšieho účastníka : K. D. , P., B ., v konaní o .
Právna veta: Doručovanie písomností verejnou vyhláškou predstavuje štandardný spôsob doručovania umožňujúci primeraným spôsobom riešiť napätie medzi povinnosťou orgánu verejnej správy oznámiť oprávneným subjektom relevantné údaje v konaní a požiadavkou zabezpečiť plynulý priebeh konania elimináciou rizika jeho zablokovania v dôsledku objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti doručenia veľkému počtu osôb v primeranom časovom rozpätí alebo v dôsledku absencie aktuálnych údajov o mieste ich pobytu (napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 22/06 z 1. októbra 2008, uznesenie Najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov: 1. P. . M. . T. J., D. ., bytom L.L. , K. , 2. B. M. , bytom L.L. , K. , 3. J. K. , bytom L. , K. , 4. M. K. , bytom M. , K. , 5. R. . Z. K. , P. ., bytom B. , K. , 6. D. R. , bytom L. , K. , 7. J. K. , bytom L. , K. , 8. J. J., bytom L. , K. , 9. K. R. , bytom L. , K. , 10 . M. K. , bytom L. , K. , 11 . T. K. , bytom L. 01 , K. , 12 . I.. R. P. , bytom L. , K. , 13 . A.. J., bytom Š., K .
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok pre oznamovanie verejnou vyhláškou si posudzuje správny orgán sám. V prejednávanom prípade odôvodňovalo postup žalovanej zistenie, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Právna úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. V tejto súvislosti odvolací súd podporne poukazuje na právnu úpravu v Českej republike, kde zákon č. 500/2004 S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov : 1. A. B. , bytom D. U. X. , M. S., S., štátneho občana S. R. , 2. I.. P. B. , bytom G. X. , B. , 3. R. . J. B. , bytom G. X. , B. , 4. J. S., bytom V. X. , B. , 5. A. T. , bytom G. X. , B. , 6. K. H. , bytom G. X. , B. , 7. A. T. P. , bytom X. O. C. R. , S. O. , S., štátneho občana S. K. V. B. a S. Í., zastúpených JUDr. O . Š., advokátom , zo sídlom P. S. m., B ., proti žalovanej : Mestsk ej .
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu použitie verejnej vyhlášky nemôžu odôvodňovať akékoľvek skutočnosti, ale iba také, ktoré sú relevantné. Odvolací súd ďalej poukazuje na to, že pri aplikácii pojmu „zvlášť rozsiahla stavba“ nejde o voľné uváženie správneho orgánu, ale o výklad aplikácie právnej normy s relatívne neurčitou hypotézou. Teda inštitút voľného uváženia je potrebné odlíšiť od výkladu aplikácie určitých právnych pojmov. Tak „zvlášť rozsiahla stavba“ je neurčitým právnym pojmom resp. ustanovenia § 36 ods. 4 a § 42 ods. 2 stavebného zákona sú právnymi normami s relatívne neurčito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo 290/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W., s.r.o., Z. č. X., Ž., Č., právne zastúpeného JUDr. J., advokátom, R., proti žalovanému: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2.4.3.-02-6489- 2004 zo dňa 19.3.2004, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 11S 111/05 - 134 zo dňa 27. augusta 2008, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že spôsob doručovania upravuje správny poriadok v ustanovení § 26 ods. 2. Prípady, kedy sa doručovanie vykonáva verejnou vyhláškou upravuje ustanovenie § 26 ods. 1, z ktorého znenia vyplýva, citujem: „Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.“Z uvedeného znenia teda vyplýva doručovanie uvedeným spôsobom v troch prípadoch a síce, keď účastníci konania nie sú známi, ich pobyt nie je známy a po tretie pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Aj keď v danom prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcov: 1.) E. L. , bytom T. , 2.) M. W. , bytom A. , obaja zastúpení JUDr. Stanislavom Pavlom, advokátom so sídlom Šancová 58, 811 05 Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad v Bratislave , odbor výstavby a bytovej politiky, .
Právna veta: I. Viazanosť právnym názorom odvolacieho súdu podľa § 250ja ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku je právnou povinnosťou súdu nižšieho stupňa, ktorej nerešpektovanie je nezákonnosťou, ktorá sama osebe môže viesť k zrušeniu nového rozhodnutia; viazanosť právnym názorom súdu je právna i skutková a vzťahuje sa na postup prvostupňového súdu v novom konaní, na výrok aj na odôvodnenie nového rozhodnutia. II. Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) sa uskutočňuje tak, že písomnosť sa vyvesí na úradnej tabu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. (ďalej aj „krajský súd“) v zmysle § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) opätovne zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. januára 2010 z dôvodu, že žalobcovia v 1/ až 11/ rade podali žalobu oneskorene. Rozhodol tak po zrušení svojho predchádzajúceho uznesenia o zastavení konania zo 16. júna 2010 č. k. 2S/212/2010-38 uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/213/2010 zo 7. apríla 2011 .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. II. ÚS 65/2010 -49 zo dňa 27. októbra 2010 uviedol, že „...Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením stanovených zákonných predpokladov, t.j. preukázanie skutočnosti, že adresát zásielky určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania aj skutočne zdržoval, a teda mal aj reálnu možnosť dozvedieť sa o pokusoch poštového doručovateľa predmetnú zásielku mu doručiť (napr. stanovisko uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov : 1. JUDr. Ľ. O. , bytom E. , 2. Ing. Š. B. , bytom T. , 3. Ing. P. B. , bytom T. , 4. Ing. J. Š. , bytom T. , 5. Mgr. L. O. , bytom E. , 6. J. S. , bytom J., všetci zastúpení advokátkou JUDr. Ľ. V. , so sídlom Z. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Košiciach , so sídlom Komenského 52, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00261 zo dňa 15. februára 2010, .
Právna veta: Podľa § 139 ods. 3 stavebného zákona líniovými stavbami sú na účel tohto zákona najmä: písm. b/ diaľnice, cesty a miestne komunikácie, písm. d/ podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, písm. e/ vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpisov ako aj doručenie územného rozhodnutia a rozhodnutia o odvolaní verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Pre doručovanie verejnou vyhláškou boli splnené zákonné podmienky, pretože predmetom územného rozhodnutia sú miestne komunikácie, rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, rozvody elektro a .
Právna veta: Na konanie a rozhodovanie žalovaného v predmetnej veci sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý v ustanovení § 140 zakotvuje subsidiárnu pôsobnosť všeobecných predpisov o správnom konaní. Nakoľko § 42 stavebného zákona nestanovuje iné náležitosti, na vykonanie doručenia verejnou vyhláškou je potrebné aplikovať ustanovenia správneho poriadku. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k stavebnému zákonu, ktorý podmienky pre doručovanie verejnou vyhláškou upravuje osobitne. Uvedenú formu doručovania dodržal aj žalovaný, keď skutočnosť, že rozhodnuti e doručil tým ... relevantná tá forma doručovania, ktorú zvolí prvostupňový správny orgán. V danom prípade to bola forma doručovania verejnou vyhláškou, nakoľko išlo o konanie s veľkým počtom účastníkov konania. Poukázal na subsidiárny vzťah správneho poriadku .
Právna veta: Úspech vo veci sa zisťuje porovnaním žalobnej žiadosti (petitu) a výroku rozhodnutia, ktorým sa vo veci rozhodlo. U žalobcu ide o plný úspech vo veci vtedy, ak sa výrok meritórneho rozhodnutia zhoduje so žalobným petitom, t.j. ak sa jeho žalobe vyhovelo v plnom rozsahu. Účastník, ktorý mal plný úspech vo veci, má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených trov proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Ak účastník nemá plný úspech vo veci, vždy má čiastočný úspech vo veci, t.j. každý účastník (žalobca aj žalovaný) je sčasti úspešný a sčasti neúspešný. Vo všeobecnosti platí, že ak mal úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pojem „veľký počet účastníkov“, ktorý by bez pochy bností oprávňoval použitie inštitútu doručovania verejnou vyhláškou. Vyslovil názor, že pri rozhodovaní o použití inštitútu doručovania verejnou vyhláškou, ide o použitie správneho uváženia, ktoré v zmysle § 245 ods. ... bolo d oručované verejnou vyhláškou, keďže žalobkyňa nebola považovaná za účastníčku konania. Vyslovila názor, že doručovanie verejnou vyhláškou vôbec nemalo byť použité , nakoľko v danej veci išlo o malý počet účastníkov, ktorí boli .
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve vyplýva, že o výkone práva poľovníctva rozhoduje v prvom rade vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír. Vlastník poľovných pozemkov je oprávnený vykonávať právo poľovníctva sám, alebo ho môže prenajať poľovníckemu združeniu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. Prenajať poľovné pozemky však môže za podmienok stanovených v zákone č. 330/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 180/1995 Zb. aj SPF (poľnohospodárske pozemky) a štátna organizácia lesného hospodárstva (lesné pozemky), a to v prípadoch, keď vlastník nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva poľovníctva podľa § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve žiaden osobitný zákon neustanovuje ako spôsob doručovania verejnou vyhláškou. Kataster nehnuteľností je verejný register, a tak prvostupňový správny orgán ako i žalovaný mali možnosť získať kompletnú databázu vlastníkov poľovných .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.