Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1990

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1719 dokumentov
15916 dokumentov
901 dokumentov
5 dokumentov
116 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak si adresát vyhradil odnášanie zásielok z pošty a táto vydala zásielku odnášačovi, ktorého určil adresát (§ 49 ods. 3, 4 vyhl. č. 78/1989 Zb.), zásielka je doručená dňom prijatia zásielky odnášačom. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trenčíne rozsudkom z 11. 6. 1991 č. k. 13 C 499/91-14 uložil odporcovi povinnosť uzavrieť s navrhovateľom dohodu o vydaní veci podľa § 5 ods. 2 zákona č. 403/1990 Zb., a to tak, že odporca ako povinná osoba vydá mlyn nachádzajúci sa v kat. úz. H. na pare. č. 1230/2 s tým, že navrhovateľ a J. T. ako oprávnené osoby sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v polovici. Proti rozhodnutiu okresného súdu podal odporca odvolanie 15. 8. 1991. V tomto opravnom prostriedku vytýkal
Meritum Doručovanie
Právna veta: Postup súdneho doručovateľa vyplývajúci z ustanovenia § 47 ods. 2 O. s. p. musí byť dodržaný aj v prípade, že adresát urobí vyhlásenie, že si bude zásielky z pošty odnášať sám alebo prostredníctvom inej, nim splnomocnenej osoby; v opačnom prípade fikcia doručenia písomnosti náhradným spôsobom neplatí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 13. mája 2002, č. k. 13 C 64/01-76, zamietol žalobu o určenie, že okamžité zrušenie pracovného pomeru žalobkyne vykonané listom žalovaného zo dňa 5. júna 2001 je neplatné. Krajský súd v Bratislave uznesením z 28. februára 2003, sp. zn. 15 Co 409/02, odvolanie žalobkyne odmietol ako oneskorene podané [§ 218 ods. 1 písm. a) O. s. p.]. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že pokus o doručenie rozsudku súdu prvého stupňa právnemu zástupcovi žalobkyne JUD
Kľúčové slová: náhradné doručenieplatobný rozkaz
R 19/1998
Právna veta: Ak nedôjde k platnému doručeniu písomnosti určenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlastných rúk postupom podľa § 47 OSP (§ 173 OSP), žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá povinnosť súdu doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil platobný rozkaz vydaný 3. februára 1997 pod č.k. 48 Cb 221/94-15. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému sa nepodarilo platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk, preto podľa § 173 ods. 2 O.s.p. ho bolo potrebné zrušiť. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie. Poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že súd sa pokúsil platobný rozkaz doručiť nielen do sídla
Právna veta: Ak sa adresát písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, v mieste doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné podmienky uvedené v ust. § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. na uloženie písomnosti na pošte.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 17. apríla 1998, ktorým zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Colného úradu v P. Týmto rozhodnutím bol žalobca uznaný vinným z colného deliktu z dôvodu, že mu bol v období od 30. augusta 1993 do 10. novembra 1995 na základe nesprávnych údajov prepustený do režimu voľného obehu tovar - koberce. Za tento colný delikt mu bola uložená pokuta podľa § 253 ods. 3 Colného zákona vo výške 50 000 Sk. Žal
Kľúčové slová: uplynutie lehotydoručovanie v sporovom konaníopakované doručenie
R 15/2002
Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkovi konania poštou, sa považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od opakovaného doručenia, pri dodržaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručenia nezdržoval.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. rozsudkom z 29. septembra 1998 potvrdil rozhodnutie odpor- kyne z 29. júna 1995, ktorým bol navrhovateľke s účinnosťou od 6. augusta 1995 odňatý invalidný dôchodok. Odvolanie navrhovateľky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením z 31. augusta 1999 odmietol, lebo podľa jeho právneho názoru bolo podané po uplynutí zákonnej pätnásťdňovej lehoty. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala navrhovateľka dovolanie 13. marca 2000. Žiadala
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia uvedenou v ustanovení § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Podmienkami vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie predpísaného postupu doručovateľom a tiež, aby adresát, ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa v mieste doručenia zdržiaval. Zdržovaním sa adresáta v mieste doručenia treba rozumieť prípad, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím z 31. januára 2002 zamietol odvolanie, ktoré žalobca podal dňa 3. decembra 2001 proti rozhodnutiu o uložení pokuty 190 000,- Sk za porušenie povinností podlá zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako oneskorene podané. Včas podanoú žalobou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia tohto rozhodnutia ako nezákonného s tvrdením, že odvolanie podal včas, a preto bolo povinnosťou žalovaného rozhodnúť vo veci samej tak, že napadnuté rozho
Právna veta: Fikcia doručenia , doručovanie v prípade dovolenky advokáta, neplatné doručenie písomnosti

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. L., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. L. P., advokátom v Ž., proti odporcom 1/ A. S., 2/ A. L., 3/ R. L., všetci bytom S., o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 88/2005, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 18. apríla 2008, sp.zn. 10 Co 57/2008, takto r o z h o d o l : N
Právna veta: Predvolanie na pojednávanie odvolacieho súdu netreba doručovať do vlastných rúk. Doručenie predvolania spôsobom uvedeným v ust. § 46 ods. 2 prvá veta O.s.p., nie je preto postupom, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia 8325 Kčs istiny s príslušenstvom s odôvodnením, že zamestnávateľ jej nevyplatil prémie dohodnuté v pracovnej zmluve. Okresný súd v Banskej Bystrici žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná organizácia za sporné obdobie nemala zisk, ale vykazovala pomerne značný schodok, v dôsledku čoho nemohla vytvoriť ani prémiový fond; preto žalobkyni nemohol vzniknúť nárok na prémie, lebo tie boli závislé na vytvorení potrebného zisku. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhod
Meritum Doručovanie
Právna veta: Na doručovanie pozvánky na valné zhromaždenie (§ 129 ods. 1 Obchodného zákonníka) sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 45 a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 17. marca 2005, č. k. 3 Obo 257/03, rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18. júna 2003, č. k. 3 Cb 18/01-118, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom konania je žalobcom, ako spoludlžníkom žalovaného, uplatnené právo na vyslovenie neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením žalovaného, konaným dňa 18. októbra 2000 za neplatné v z
MENU