Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3707

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2156 dokumentov
14243 dokumentov
901 dokumentov
7 dokumentov
135 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Doručovanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Postup súdneho doručovateľa vyplývajúci z ustanovenia § 47 ods. 2 O. s. p. musí byť dodržaný aj v prípade, že adresát urobí vyhlásenie, že si bude zásielky z pošty odnášať sám alebo prostredníctvom inej, nim splnomocnenej osoby; v opačnom prípade fikcia doručenia písomnosti náhradným spôsobom neplatí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 13. mája 2002, č. k. 13 C 64/01-76, zamietol žalobu o určenie, že okamžité zrušenie pracovného pomeru žalobkyne vykonané listom žalovaného zo dňa 5. júna 2001 je neplatné. Krajský súd v Bratislave uznesením z 28. februára 2003, sp. zn. 15 Co 409/02, odvolanie žalobkyne odmietol ako oneskorene podané [§ 218 ods. 1 písm. a) O. s. p.]. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že pokus o doručenie rozsudku súdu prvého stupňa právnemu zástupcovi žalobkyne JUD
Kľúčové slová: náhradné doručenieplatobný rozkaz
R 19/1998
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak nedôjde k platnému doručeniu písomnosti určenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlastných rúk postupom podľa § 47 OSP (§ 173 OSP), žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá povinnosť súdu doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil platobný rozkaz vydaný 3. februára 1997 pod č.k. 48 Cb 221/94-15. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému sa nepodarilo platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk, preto podľa § 173 ods. 2 O.s.p. ho bolo potrebné zrušiť. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie. Poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že súd sa pokúsil platobný rozkaz doručiť nielen do sídla
Merito veci Opakované doručenie
Kľúčové slová: uplynutie lehotydoručovanie v sporovom konaníopakované doručenie
R 15/2002
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkovi konania poštou, sa považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od opakovaného doručenia, pri dodržaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručenia nezdržoval.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. rozsudkom z 29. septembra 1998 potvrdil rozhodnutie odpor- kyne z 29. júna 1995, ktorým bol navrhovateľke s účinnosťou od 6. augusta 1995 odňatý invalidný dôchodok. Odvolanie navrhovateľky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením z 31. augusta 1999 odmietol, lebo podľa jeho právneho názoru bolo podané po uplynutí zákonnej pätnásťdňovej lehoty. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala navrhovateľka dovolanie 13. marca 2000. Žiadala
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia uvedenou v ustanovení § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Podmienkami vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie predpísaného postupu doručovateľom a tiež, aby adresát, ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa v mieste doručenia zdržiaval. Zdržovaním sa adresáta v mieste doručenia treba rozumieť prípad, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím z 31. januára 2002 zamietol odvolanie, ktoré žalobca podal dňa 3. decembra 2001 proti rozhodnutiu o uložení pokuty 190 000,- Sk za porušenie povinností podlá zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako oneskorene podané. Včas podanoú žalobou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia tohto rozhodnutia ako nezákonného s tvrdením, že odvolanie podal včas, a preto bolo povinnosťou žalovaného rozhodnúť vo veci samej tak, že napadnuté rozho
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak sa adresát písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, v mieste doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné podmienky uvedené v ust. § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. na uloženie písomnosti na pošte.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 17. apríla 1998, ktorým zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Colného úradu v P. Týmto rozhodnutím bol žalobca uznaný vinným z colného deliktu z dôvodu, že mu bol v období od 30. augusta 1993 do 10. novembra 1995 na základe nesprávnych údajov prepustený do režimu voľného obehu tovar - koberce. Za tento colný delikt mu bola uložená pokuta podľa § 253 ods. 3 Colného zákona vo výške 50 000 Sk. Žal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak si adresát vyhradil odnášanie zásielok z pošty a táto vydala zásielku odnášačovi, ktorého určil adresát (§ 49 ods. 3, 4 vyhl. č. 78/1989 Zb.), zásielka je doručená dňom prijatia zásielky odnášačom. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trenčíne rozsudkom z 11. 6. 1991 č. k. 13 C 499/91-14 uložil odporcovi povinnosť uzavrieť s navrhovateľom dohodu o vydaní veci podľa § 5 ods. 2 zákona č. 403/1990 Zb., a to tak, že odporca ako povinná osoba vydá mlyn nachádzajúci sa v kat. úz. H. na pare. č. 1230/2 s tým, že navrhovateľ a J. T. ako oprávnené osoby sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v polovici. Proti rozhodnutiu okresného súdu podal odporca odvolanie 15. 8. 1991. V tomto opravnom prostriedku vytýkal
Právna veta: Fikcia doručenia , doručovanie v prípade dovolenky advokáta, neplatné doručenie písomnosti

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. L., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. L. P., advokátom v Ž., proti odporcom 1/ A. S., 2/ A. L., 3/ R. L., všetci bytom S., o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 88/2005, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 18. apríla 2008, sp.zn. 10 Co 57/2008, takto r o z h o d o l : N
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predvolanie na pojednávanie odvolacieho súdu netreba doručovať do vlastných rúk. Doručenie predvolania spôsobom uvedeným v ust. § 46 ods. 2 prvá veta O.s.p., nie je preto postupom, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia 8325 Kčs istiny s príslušenstvom s odôvodnením, že zamestnávateľ jej nevyplatil prémie dohodnuté v pracovnej zmluve. Okresný súd v Banskej Bystrici žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná organizácia za sporné obdobie nemala zisk, ale vykazovala pomerne značný schodok, v dôsledku čoho nemohla vytvoriť ani prémiový fond; preto žalobkyni nemohol vzniknúť nárok na prémie, lebo tie boli závislé na vytvorení potrebného zisku. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhod
Kľúčové slová: doručovanie v sporovom konanídoručovanie platobného rozkazu
R 80/1999
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Za náhradné doručenie nie je možné považovať, ak odporca na vlastnú žiadosť preberá zásielky na pošte osobne, pretože sa v mieste bydliska pravidelne nenachádza a preberá ich príležitostne na pošte. Prevzatím zásielky na pošte bol splnený cieľ doručenia písomnosti do vlastných rúk (§ 47 nds. 2 OSP.)

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa odpor odporcu zamietol. V odôvodnení uznesenia uviedol, že 7. apríla 1997 bol vydaný platobný rozkaz, ktorý odporca prevzal a vlastnoručne podpísal 29. apríla 1997. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť 15. mája 1997. Dňa 2. júla 1997 doručil odporca podanie, ktoré doplnil. Napriek označeniu, podľa jeho obsahu, ho súd posúdil jako odpor proti platobnému rozkazu. Uviedol, že tovar, ktorý bol predmetom sporu, neprevzal. Tvrdil, že mu nebol doručený platobný
MENU