Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2936

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1927 dokumentov
12409 dokumentov
901 dokumentov
6 dokumentov
128 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doručovanie
Právna veta: Na doručovanie pozvánky na valné zhromaždenie (§ 129 ods. 1 Obchodného zákonníka) sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 45 a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 17. marca 2005, č. k. 3 Obo 257/03, rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18. júna 2003, č. k. 3 Cb 18/01-118, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom konania je žalobcom, ako spoludlžníkom žalovaného, uplatnené právo na vyslovenie neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením žalovaného, konaným dňa 18. októbra 2000 za neplatné v z
Právna veta: Najvyšší súd SR vychádzal analogicky z ustanovenia § 46 ods. 2 OSP, podľa ktorého ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola uložená, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Uvedené posúdenie považuje Najvyšší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcov: 1) Ing. M. D., CSc., zastúpenej advokátkou JUDr. S. K., PhD., advokátkou, 2/ Doc. Ing. D. D., CSc., zastúpeného advokátom JUDr. P. Š., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v BB, za účasti vedľajšej účastníčky Ing. M. D., CS
Právna veta: Rozhodnutie formou platobného rozkazu sa riadi ust. § 172 a nasl. O. s. p. Základným predpokladom účinnosti rozhodnutia formou platobného rozkazu je jeho doručenie účastníkom do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené. Ak teda nedošlo k účinnému doručeniu platobného rozkazu, nemohol nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 22/20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., a. s., Z. , IČO: X. , zast . advokátskou spoločnosťou S. V. & P., s. r. o., V. proti žalovanému : Ľ. K. S., N.N. , IČO: X. , zast. advokát om JUDr. M. V. , J., o zaplatenie 342,88 e ur s prísl., o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 15 Cob/20 1/2010 -149 , jednomyseľn e takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky d
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. H. , so sídlom v B. , proti odporkyni A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. P. V. , advokátom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru) , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 175/2007 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: Podľa ust. § 47 ods. 2 O. s. p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Pričom adresát písomnosti je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. S., s. r. o., K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L. A. G. , s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. M. M. , T. , zast úpenému právnym zástupcom Mgr. I. P., advokátom, Z. v konaní o zaplatenie 4 552,87 eur s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob/191/2009 -100 zo dňa 20. januára 2010, takto
Kľúčové slová: doručovanie fikcia doručenia
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia ("... považuje sa posledný deň lehoty za deň doručenia ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, kedy príde písomnosť doručiť znova (s uvedením dňa a hodiny), e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte alebo orgáne obce, g/ ad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. Š., bývajúceho v R.L. , zastúpeného JUDr. S. M. , advokátkou so sídlom v L. , proti žalovan ým 1/ S., so sídlom v L. , IČO: X. , 2/ I., a.s. , so sídlom vo V. , IČO: X. , 3/ F. H. , bývajúcemu v P., z ast úpenému advokátskou kanceláriou G. , s.r.o. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 C 45 /200 7, o dovola
Právna veta: Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie (tzv. všeobecné procesné) alebo len pre určité úkony (jednoduché) ako to ustanovuje § 28 ods. 1 O.s.p. Plnomocenstvo udelené pre celé konanie nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť účastník (§ 28 ods. 2 O.s.p.). Podľa § 49 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Účelom zastúpenia je umožniť, aby z rôzny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. B. , bývajúceho v B. , 2/ L. B. , bývajúcej v B. , proti žalovaným 1/ Prvej stavebnej sporiteľni , a.s. , so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO : 31 335 004, 2/ LICITOR group, a.s. , so sídlom v Žiline, Tajovského 5, IČO : 36 421 561 , 3/ P. L. , bývajúcej v B. , o neplatnosť dražby , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 5 C 215/2010, o mimoriadnom dovolaní gen
Právna veta: Uplatňovanie a výkon práv Slovenskej kancelárie poisťovateľov Slovenskou poisťovňou podľa § 28 ods. 3 druhá veta zákona č. 383/2001 Z. z. je prenesením oprávnení štatutárneho orgánu práv-nickej osoby na inú právnickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje oso-bitné splnomocnenie. Prenos týchto oprávnení nezbavuje súd povinnosti doručovať pí-somnosti osobe, v mene ktorej sa koná.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov uznesením z 3. novembra 2004, sp. zn. 7 Ro 460/2004, odmietol odvolanie Allianz-Slovenskej poisťovne, a. s., proti svoj­ mu uzneseniu zo 17. augusta 2004, č. k. 7 Ro 460/04-40, a účastníkom ne­ priznal náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil oneskorenosťou odvo­ lania proti uzneseniu odmietajúcemu žalobu, pretože odvolatelka uznesenie vyššieho súdneho úradníka prevzala 20. augusta 2004, posledným dňom le­ hoty na odvolanie bol 6. september 2004 a odvolanie bolo podané na
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle ust. § 237 písm. f/ O.s.p. je potrebné vo všeobecnosti rozumieť taký procesný postup súdu, ktorý znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv a právom chránených záujmov, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom na zabezpečenie svojich procesných práv a oprávnených záujmov. Vady, zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojim procesným postupom v rozpore so zákonom, spravidla účastníkovi konania odnímajú, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenia aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 132 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , nar. X. , bývajúceho P.V. , proti žalovanému P. , nar. X. , bývajúcemu P.V. , pôvodne podnikajúcemu pod obchodným menom P., s miestom podnikania P.V. , IČO: X. , v dov olacom konaní zastúpený JUDr. M. , právne služby s.r.o., so sídlom V. , za ktorú koná advokát JUDr . M. , o 3 425, 19 € s prísl ušenstvom vedenej na Okresnom súde P. pod sp. zn. 11 C 197 /20 0
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. II. ÚS 65/2010 -49 zo dňa 27. októbra 2010 uviedol, že „...Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením stanovených zákonných predpokladov, t.j. preukázanie skutočnosti, že adresát zásielky určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania aj skutočne zdržoval, a teda mal aj reálnu možnosť dozvedieť sa o pokusoch poštového doručovateľa predmetnú zásielku mu doručiť (napr. stanovisko uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov : 1. JUDr. Ľ. O. , bytom E. , 2. Ing. Š. B. , bytom T. , 3. Ing. P. B. , bytom T. , 4. Ing. J. Š. , bytom T. , 5. Mgr. L. O. , bytom E. , 6. J. S. , bytom J., všetci zastúpení advokátkou JUDr. Ľ. V. , so sídlom Z. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Košiciach , so sídlom Komenského 52, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00261 zo dňa 15. fe
MENU