Nájdené rozsudky pre výraz: dosiahnutie zisku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 279

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

87 dokumentov
1595 dokumentov
111 dokumentov
66 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nezlúčiteľnosť funkcie s iným orgánompodnikanie
R 47/2005
Právna veta: Samotná účasť žalobcu, ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným, nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z jeho kapitálovej účasti v spoločnosti. Vykonávaním, resp. prevádzkovaním podnikateľskej činnosti právnickou osobou treba rozumieť aktívnu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 2. októbra 2002, č. k. 13 C 61/01-123, určil neplatnosť rozviazania pracovného pomeru žalobcu vý­ poveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce, danou žalobcovi žalova­ ným listom zo 17. novembra 2000. Zároveň rozhodol o zamietnutí protinávr- hu žalovaného a o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 3 070,- Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení roz­ sudku uviedol, že žalobca v rozhodnom období od vzniku pracovného
Právna veta: Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsledok podnikania nemôže byť paušálnym dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov (pozri rozhodnutie NS SR pod sp. zn. 5Sžf/41/2010 zo dňa 26.10.2010). Najvyšší súd je toho názoru pri interpretácii § 138 ods. 1 OSP, že pomery právnickej osoby by odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov len v tom prípade, ak by sa právnická osoba dostala do ťaživej finančnej situácie z dôvodu vyššej moci, teda vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemajú pôvod v činnosti, za účelom ktorej bola právnická osoba zriadená. V tejto súvi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8S žf/ 27/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PREFA Bytča - Hrabové.SK, s.r.o. , so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 630 405, zastúpeného : Burian & partners, s.r.o. , advokátska kancelári a so sídlom V. Tvrdého 819/1 , 010 01 Žilina, IČO: 47 254 483 , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia
Právna veta: Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (Živnostenský zákon), živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Podnikanie, a v jeho užšom význame aj živnosť, preto treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosť, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, alebo, že má pohľadávky po lehote splatnosti, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2Obo/75/2009 2Obo/76/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. a. s., P. č. X. B., IČO: X. zastúpeného JUDr. P. S. advokátom, Advokátska kancelária, M. č. X. B., proti žalovaným: 1./ M. Š. P. č. X. P., IČO: X. zastúpenej JUDr. B. K. advokátom, Advokátska kancelária, M. č. X. V., 2/ J. Č. nar. X. V. č. X. a 3/ R. M. nar. X. V. č. X. zastúpeným JUDr. L. L.advokátom, Advokátska kancelária, H. č. X. P.,
Právna veta: 1. Ak valné zhromaždenie spoločnosti vymenuje do funkcie konateľa spoločnosti cudzinca a zákon mu takúto možnosť dáva, je rozhodnutie správneho orgánu, ktoré znemožňuje realizáciu takéhoto práva, v rozpore so zákonom a Ústavou Slovenskej republiky. 2. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky samotná účasť žalobcu ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcov: 1) B. Y., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 2) W. J., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 3) W. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 4) S. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republik
Právna veta: Podľa ustanovenia § 143a ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie jedného z manželov ako fyzickej osoby sa považuje za výkon povolania a je jedným zo spôsobov ekonomického zabezpečenia manželov. Výnosy z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobcu J. H. , bývajúceho v Z. , zastúpeného JUDr. B. M. , so sídlom v N. , proti žalovanej B. H. , bývajúcej v M. , zastúpenej Mgr. R. K. , advokátom v Ž. , o zaplatenie 3 950,08 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 21 C 110/2008, o dovolaní žalobcu proti r
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1, 2 písm. b/ Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Podnikanie je teda treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosti, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, že má pohľadávky po lehote splatnosti, alebo že v dôsledku neúspešného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. S., Z., IČO: X., v zastúpení JUDr. A.. Ž. – advokát , L., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/16152 - 111402/2010/990526 -r zo dňa 25. októbra 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, č. k. 11S/1/2011 - 32 zo dňa 2. marca 2011, takto r
Právna veta: Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnanc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/23/2016 2014200898 14. 12. 2016 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2016:2014200898.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: O., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 26. marca 2014, č. 8507-4/2014-BA, o odvolaní žal
Právna veta: Osvedčenie o činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka automaticky neznamená, že chov koní na jazdecké účely má charakter práve takejto činnosti. Právny status samostatne hospodáriaceho roľníka je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, v znení neskorších predpisov. Oprávnenie samostatne hospodáriaceho roľníka znamená, že ide o podnikateľa, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Taktiež tento status môžeme klasifikovať ako činnosť fyzickej osoby, ktorá vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. N ory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu: A... B. , F., právne zastúpený: JUDr. Eugen Kostovčík, daňový poradca a advokát, Gelnická 33, Košice , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo S lovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bys
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom žalovanej, že ak po 1. januári 2004 zaplatil niektorý zamestnávateľ svojmu zamestnancovi to, čo mu (ako úrazovú dávku) mala poskytnúť Sociálna poisťovňa, došlo na strane Sociálnej poisťovne k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 454 Občianskeho zákonníka, lebo v takom prípade zamestnávateľ plnil za toho, kto mal podľa práva plniť sám. Obdobne bolo najvyšším súdom – tiež v režime Občianskeho zákonníka – konštatované bezdôvodné obohatenie sa Sociálnej poisťovne na úkor inej právnickej osoby v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo 124/2009. Dovolací súd nesúhlasí s názorom ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 164/ 2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , a.s ., so sídlom v H. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni , so sídlom Bratislave, 29. augusta č. 8 – 10 , IČO: 30807484 , o zaplatenie 22 970,80 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 194/2012, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
MENU