Nájdené rozsudky pre výraz: dôvod zastavenia konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 92

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
341 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zastavenie správneho konania predstavuje jednu z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie meritórne skončené skôr, než sa dospeje k rozhodnutiu vo veci samej. Dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne a ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť ako konanie zastaviť. Správny poriadok v podstate vylučuje voľnú úvahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 79 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: A. , spol. s r.o. , so sídlom H. , IČO :X, právne zastúpen éh o I. so sídlom D. , IČO: X. v zastúpení advok átkou J.J. , proti žalovanému : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , so sídlom C. , právne zastúpeného advokátom J. P. , so sídlom B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. PÚ -08/770 -3/3955/22/REJ,MIS zo dňa 05. júna 20 08, konaj
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danej veci nebol dôvod pre zastavenie správneho konania (t. j. procesné rozhodnutie), pretože ustanovenie § 30 ods. 1, písm. g/ Správneho poriadku predpokladá situáciu, keď o totožnej veci, ktorá je pred správnym orgánom, už rozhoduje súd, ktorá skutočnosť v danom prípade nenastala. Správny orgán postupoval podľa nepríslušného ustanovenia, keď o návrhu (žiadosti) žalobcu rozhodoval. Správny orgán mal vychádzať z návrhu žalobcu, ktorý sa domáhal odstránenia tvrdenej chyby v katastrálneho operáte a teda mal posúdiť, či sa takáto chyba (špecifikovaná v § 59 ods. 1 katastrálneho zákona ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 85/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belku a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: P., a.s. N. , zastúpeného advokátom JUDr. J. B., Advokátska kancelária N., F
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Zo spisov vyplýva, že nebohý J. B. v deň svojej smrti nepoberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok. Podmienky vzniku nároku na pozostalostné dávky /vdovský alebo sirotské dôchodky/ však mohol splniť ku dňu svojej smrti aj vtedy, ak v uvedený deň, alebo skôr, spĺňal podmienky nároku na invalidný dôchodok. Táto okolnosť však v konaní o pozostalostných dávkach nebola riadne posúdená. Ak nebohý J. B. zomrel v priebehu konania o jeho nároku na invalidný dôchodok, nemohla odporkyňa v súlade so zákonom tvrdiť, že nesplnil podmienky nároku na túto dávku, a to ani s p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr.Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. B., bytom v R. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, o vdovský dôchodok a o sirotské dôchodky mal. P. B., mal. A. B. a mal. K. B., všetci traja zastúpení matkou I. B., bytom v R. č. X., na odvolanie navrhov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj napriek uvedenému, však odvolací súd považuje za potrebné prikloniť sa k názoru žalovaného v tom smere, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 29 správneho poriadku na prerušenie správneho konania, keď skutočne o predbežnej otázke, majúcej vplyv na rozhodnutie v danom správnom konaní bolo už právoplatne rozhodnuté a týmto rozhodnutím boli tak správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný viazaní. Skutočnosť, že v súčasnosti je rozhodnutie týkajúce sa predbežnej otázky preskúmavané súdom, na základe žaloby podanej podľa druhej hlavy piatej časti OSP, nič nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: K. – K. SR, s.r.o., so sídlom N. c. 3, Z., zastúpeného advokátskou kanceláriou U. &
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty priestupku – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, ţeby čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemoţno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola preukázaná nado všetku pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: M. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia bývalého Krajského úradu v Prešove, odboru všeobecnej vnútornej správy, č.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak má odvolanie ako procesný úkon vyvolať právne účinky, musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 1, 2 správneho poriadku. Jednou z týchto podmienok je, že odvolanie bolo podané na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania podá odvolanie na iný než príslušný orgán, možno ho považovať za včas podané, len ak ho nepríslušný orgán zašle príslušnému orgánu podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia rozhodnutie (§ 51 správneho poriadku) a končí sa uplynutím 15. dňa (§ 27 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/56/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu R. L., bytom B., zastúpeného JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie M.& F. s. r. o., R., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, sídlo v Bratislave, Lamačská cesta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Zodpovednosť služobného úradu podľa § 174 zákona č. 73/1998 Z.z. nie je na rozdiel od zodpovednosti policajta zodpovednosťou za zavinenie, ale zodpovednosťou objektívnou, preto je irelevantné tvrdenie žalovaného, že služobný úrad škodu nezavinil. Služobný úrad za škodu zodpovedá do tej miery, do akej za ňu nezodpovedá policajt podľa § 175 ods. 3 prvá veta zákona č. 73/1998 Z.z. Miera zodpovednosti žalobkyne môže byť určená len na základe presne a úplne zisteného skutkového stavu, preukazujúceho mieru jej zavinenia.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/208/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014202184 Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1014202184.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek se
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: I. Zákon o verejnom obstarávaní v žiadnom zo svojich ustanovení neustanovuje, že pre počítanie času pre účely posúdenia včasnosti doručenia námietok sú rozhodujúce hodiny a minúty, kedy bolo toto podanie doručené. Je nepochybné, že v situáciách, keď to účel zákona vyžaduje zákonodarca v zákone vyslovene uviedol, že pre počítanie lehôt má význam aj uvedenie času a nielen dátumu ako je to napríklad v ustanovení § 39 ods. 2 alebo v ustanovení § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade je podľa názoru najvyššieho súdu potrebné vykladať splnenie podmienky včasného podani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/38/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti Bridgeport, s. r. o., so sí
Merito veci starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. H., bytom T. X., X. J., zast. JUDr. L. M., S. č. X., P. X., Č. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 1Sd 104/2007-30 z 05.12.2007 takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kr
Merito veci starobný dôchodok
9So 24/2008 Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. H., bytom T. X., X. J., zast. JUDr. L. M., S. č. X., P. X., Č. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Kr
MENU