Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3923

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

450 dokumentov
99 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V danom prípade uzavretá rozhodcovská doložka – z dôvodov vysvetlených už súdmi nižších stupňov – je neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), čo zakladá jej neplatnosť. Neplatná rozhodcovská doložka nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu vydať označený rozhodcovský rozsudok, ktorý vzhľadom na to nie je vykonateľný exekučný titul. V súvislosti s námietkou dovolateľky, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci treba uviesť, že táto vada je relevantným dovolacím dôvodom (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), av ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 ECdo 179 /201 4 Slovenskej republiky 8 CoE 102 /201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grö sslingova č. 4, IČO: 36864421, proti povinn ej A. B. , bývajúce j v S., o vymoženie 625 ,36 € s príslušenstvom , vedenej na Okresno m súde Zvolen pod sp. zn. 22 Er 581 /20 09, o o
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. G. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. I. H. , PhD., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej F. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou G. , s.r.o. so sídlom v K. , IČO: X. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 156/2002, o dov olaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. decembra 2012 sp. zn. 11 Co 46/
Meritum rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7215204271 Dátum vydania rozhodnutia: 28. septembra 2017 Meno a priezvisko: Mgr Miroslav Šepták Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7215204271.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. H., bytom F., V., zastúpeného JUDr. Jánom Šofrankom, advokátom so sídlom v Košiciach, Hraničná 2, p roti odporkyni C. H., rod. F., bytom F., H., zastúpenej JUDr. Ľubošom Petrovským, advokátom so sídlom
Kľúčové slová: obsah dovolaniadôvody dovolaniaviazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania
R 120/2012
Právna veta: I. Viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené v zmysle § 385 ods. 1 Tr. por. sa týka vymedzenia chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Tr. por.) a nie právnych dôvodov dovolania uvedených v ňom v súlade s § 374 ods. 2 Tr. por. Z hľadiska ich hodnotenia podľa § 371 Tr. por. II. Ak chybám, vytýkaným v podanom dovolaní v zmysle § 374 ods. 1 Tr. por. nezodpovedá dovolateľom označený dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., ani iný dôvod dovolania uvedený v tomto (naposledy uvedenom) ustanovení, dovolací súd dovolanie odmietne po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného M. K. pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obc hodovania so zbraňami podľa § 29 4 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 16. augusta 2011 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. marca 2010, sp. zn. 23 To 8/2009
Kľúčové slová: dobré mravyzmluvná pokutamoderačné právo súdu
Právna veta: 1.Účelom zmluvnej pokuty zakotvenej v ustanovení § 544 a 545 Občianskeho zákonníka je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zmluvná pokuta teda predovšetkým predstavuje hrozbu dlžníkovi, že pokiaľ nesplní svoju (najmä) zmluvnú povinnosť, vznikne mu povinnosť poskytnúť pre tento prípad dojednané plnenie t.j. pokutu. Dojednaná zmluvná pokuta má teda v prvom rade čeliť porušeniu povinnosti (funkcia prevenčná) lebo ak bude zabezpečená povinnosť plnená, bola hlavná funkcia zmluvnej pokuty vyčerpaná. Vedľa toho má zmluvná pokuta i funkciu reparačnú (uhradzovaciu), l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v P., proti žalovanému I. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. A. S., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 775 000,- Sk, vedenej na Okresnom súde v Brezne pod sp. zn. 1 C 29/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej B
Meritum o 82 984,70 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 10 2/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u J. M. , bytom K. , zastúpe nému JUDr. N. S., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ej Slovenskej republike – Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Štúrova č. 2, o 82 984,70 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde M artin pod sp. zn. 7 C 84 /20 07, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. februára 2
Právna veta: Právo na obhajobu v zmysle dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu (§ 34 ods. 4 Tr. por.). Za porušenie práva na obhajobu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10 Tr. por., resp. uplatnení oprávnenia podľa § 2 ods. 11 Tr. por. Ak by záver orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu účinený v zmysle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Anto na Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvineného P. R. , pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. c/ Trestného zákona na neverejno m zasadnutí 15. decembra 2009 v Bratislave rozhodol o dovolaní obvineného proti uzneseniu Kra jského súdu v Banskej Bystrici z 13. augusta 20 09, sp. zn. 2 To 184/09 t a k t o :
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111244860 Dátum vydania rozhodnutia: 7. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr Miroslav Šepták Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244860.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. J., bytom U., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Radlinské ho 2, IČO: 35 955 341, proti žalovanej Slovenskej republike, v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so
Meritum o vymoženie 590,88 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , IČO : X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou M ., so sídlom v B., K . X. , IČO : X. , zastúpenou JUDr. J. N. , advokátom konateľom, proti povinnému S. K. , pre vymoženie 590,88 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp.zn. 7 Er 1189/2010, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája 2011 sp.zn. 6 CoE 77/2011, ta
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7211210308 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7211210308.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne R., bývajúcej v N., zastúpenej JUDr. Martou Šuvadovou, advokátkou v Košiciach, Floriánska č. 16, proti žalovane j Mestskej časti Košice - Západ, so sídlom v Košiciach, Trieda SNP č. 39, zastúpenej JUDr. Monikou Meň
MENU