Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3923

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

450 dokumentov
99 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Mzda.
Kľúčové slová: spôsob odmeňovaniavnútrodružstevné pravidlámzda všeobecné ustanovenia
R 76/1994
Právna veta: Dojednanie člena s družstvom o odmene za prácu v družstve odkazujúce na platné vnútrodružstevné pravidlá odmeňovania nevylučuje neskoršie jednostranné určenie konkrétneho spôsobu odmeňovania v súlade s pravidlami prijatými členskou schôdzou družstva.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal doplatenia odmeny vo výške 11 977 Sk za mesiace september až november 1992. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom z 29. 1. 1993 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 11 977 Sk a trovy konania 1875 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že výška odmeny bola stanovená dohodou medzi účastníkmi, je teda záväzná a zmena takejto dohody mohla nastať jedine vzájomnou dohodou účastníkov zmluvného vzťahu. Tým, že žalovaný jednostranne od 14. 9. 1992 znížil výšku odmeny, porušil doho
Právna veta: Voľným pracovným miestom, ktoré je zamestnávateľ povinný ponúknuť pracovníkovi pred daním výpovede, nie je miesto uvoľnené iba dočasne, napr. počas pracovného voľna poskytnutého inému pracovníkovi z dôvodu jeho dôležitej prekážky v práci.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala vyslovenia neplatnosti výpovede danej jej žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c/ Zák. práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou v dôsledku organizačných zmien. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom z 23. mája 1992 žalobe vyhovel, lebo dospel k záveru, že bola dôvodná, keď žalovaný po odvolaní žalobkyne z funkcie zástupkyne riaditeľa ju nezaradil na funkciu majsterky praktického výcviku, ktorá bola voľná a pre žalobkyňu vhodná. Krajský súd v Bratislave na o
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. po predchádzajúcom zrušení jeho „čiastočného rozsudku“ odvolacím súdom, rozsudkom uložil žalovanému 3) povinnosť zaplatiť žalobkyni 1) 444 585, 30 Sk a náhradu trov konania 18 052 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu proti žalovaným 1) a 2) zamietol. Vec vo vzťahu k žalovanému 3) posúdil podlá § 18 ods. 1, ods. 2 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/196
Právna veta: Povinnosť zamestnávateľa zadeliť žiadateľa o rehabilitáciu na mieste zodpovedajúcom pracovnej zmluve, platnej v čase skončenia pracovného vzťahu (za splnenia ďalších zákonom požadovaných predpokladov a požiadaviek), nie je obmedzená šesťmesačnou lehotou v ustanovení § 22 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Predmetná lehota je ustanovená len na podanie žiadosti o takúto rehabilitáciu a vyššie uvedená povinnosť zamestnávateľa nie je obmedzená žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Mestský súd v B. zmenil dovolaním napadnutým rozsudkom zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o povinnosť zamestnať žalobcu na mieste zodpovedajúcom jeho pôvodnému zadeleniu podľa pracovnej zmluvy zo 16. apríla 1973, platnej v čase skončenia pracovného pomeru, a to v lehote 30 dní, čím plne vyhovel žiadosti žalobcu o rehabilitáciu podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.‘j. Žalovaný proti tomuto ro
Meritum Obnova konania
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní spôsobilosť byť účastníkom konania
R 105/1998
Právna veta: Právny názor na výklad zákona vyslovený iným orgánom (Ústavným súdom, ministerstvom a pod.) než procesným súdom, ktorý prejednal vec v rámci svojej právomoci, nie je spôsobilým dôvodom obnovy konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre uznesením zamietol návrh žalovanej na obnovu konania o nároku žalobcu na náhradu za odňatý mŕtvy inventár, ktorý nárok bol uplatnený podľa zákona č. 229/1991 Zb. Na odvolanie navrhovateľky obnovy Krajský súd v B. uznesením napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil, rozhodol o trovách odvolacieho konania a napokon vyslovil, že proti jeho uzneseniu je prípustné dovolanie. Odvolací súd mal za to, zhodne so súdom prvého stupňa, že právne posúdenie veci v základnom konan
Kľúčové slová: nebytové priestoryprenajímateľvýpoveď z nájmu bytu
R 7/2000
Právna veta: Výpovedný dôvod podľa § 711 ods. 1 písm. f) Občianskeho zákonníka nie je daný, ak prenajímateľ chce vo vypovedávanom byte prevádzkovať podnikateľskú činnosť. Stavebnú súvislosť by|u s priestormi určenými na prevádzkovanie obchodu alebo inej podnikateľskej činnosti nemožno vyvodiť len z toho, že byt sa nachádza v dome, kde sú aj takéto nebytové priestory, ak ide o byt samostatný, od prevádzkových miestností stavebne oddelený.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom privolil k výpovedi z nájmu dvojizbového bytu na R. ul. č. 40 v B. nad B., danej žalobkyňou žalovaným 1) a 2) a určil, že nájomný pomer sa skončí uplynutím posledného dna trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku. Žalovaným uložil povinnosť vypratať byt do 15 dní od zabezpečenia primeraného náhradného bytu a rozhodol o trovách konania tak, že ich náhradu žiadnemu z účastníkov nepriznal. Ok
Právna veta: Ak odvolací súd pojednával a rozhodol v neprítomnosti zástupcu účastníka konania, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal tým zastúpenému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom žalobu žalobcu o vydanie dedičstva zamietol. Rozhodol tak po zistení, že právna predchodkyňa žalobcu A. V. si neuplatnila svoj nárok na vydanie dedičstva v trojročnej premlčacej dobe podlá § 558 Občianskeho zákonníka z roku 1950, preto si ho už nemohol uplatniť ani žalobca. Okrem toho poukázal na to, že neprichádzala do úvahy ani ako dedička, preto si právo na vydanie dedičstva nemohla ani uplatniť. Krajský súd v K. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V dôvo
Právna veta: Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny. Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O.s.p.. Ak súdy prejednali a rozhodli ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na súde 15. júla 1997 navrhovateľ sa domáhal uloženia povinnosti odporkyni zaplatiť mu 419 153 Sk s príslušenstvom. Ako rozhodujúce skutočnosti navrhovateľ uviedol, že odporkyňa dodatočnými platobnými výmermi mu vyrubila daň z nehnuteľností v celkovej výške 419 153 Sk, ktorú správkyni dane aj zaplatil. Proti platobným výmerom však podal odvolania, ktorým odvolací orgán vyhovel, platobné výmery zrušil a veci vrátil na nové konanie a rozhodnutie odporkyni. Zrušením rozhodnutí správ
Kľúčové slová: právna ochranadodatok k obchodnému menuobchodné meno
R 89/2001
Právna veta: Ustanovenie § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka sa týka ochrany obchodného mena tak osôb právnických, ako aj fyzických, ak sú podnikateľmi. Dodatok k obchodnému menu fyzickej osoby, pokiaľ je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, tvorí nedeliteľnú súčasť obchodného mena, a preto v jeho rámci požíva absolútnu právnu ochranu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 19. júla 1995 uložil žalovanému v 1. rade povinnosť zdržať sa neoprávneného užívania obchodného mena D. HS od právoplatnosti rozsudku a žalovaným v 2. a 3. rade povinnosť zmeniť svoje obchodné meno D. HS v spoločenskej zmluve a do 30 dní od právoplatnosti rozsudku poslať na registrový súd návrh na zápis zmeneného obchodného mena, ktorým bude celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť ich obchodného mena s obchodným menom žalobcu. Súd ďalej priznal žalobcovi právo n
Právna veta: Odvodené právo bývania manželky nájomcu, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a trvalé opustil spoločnú domácnosť, sa nemohlo zmeniť na nájom v zmysle ustanovenia § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka ani potom, keď byt pre nečinnosť prenajímateľa - vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka*) - stratil povahu služobného bytu a stal sa bytom obecným. Ak nájomca a jeho manželka v čase uplynutia trojmesačnej lehoty od ukončenia služobného pomeru nájomcu trvalé spolu nežili, nie je splnená zákonná podmienka vzniku spoločného nájmu vyplývajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. V, rozsudkom žalobu, ktorou sa žalobcovia 1) až 3) domáhali určenia, že im vzniklo právo spoločného nájmu k bytu nachádzajúceho sa v B., zamietol. Žalobcov 1), 2) zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného 1) náhradu trov konania v sume 1 140 Sk. Žalovanému 2) nepriznal náhradu trov konania. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobkyňa 1) a žalovaný 1) uzavreli manželstvo dňa 13. októbra 1979, ktoré bolo v inom konaní Okresného súdu B. V, ku d
MENU