Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody hodné osobitného zreteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 886

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

551 dokumentov
11535 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Domov dieťaťa
Právna veta: Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo prikázaním veci alebo jej predajom a rozdelením výťažku (§ 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže byť aj skutočnosť, že v dotknutej nehnuteľnosti má maloleté dieťa spoluvlastníkov vytvorený svoj domov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 279/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. L. , bývajúceho v P.P. , t.č. prechodne v P.P. , zastúpeného BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., so sídlom v Prešove, Františkánske námestie č. 4, v mene ktorej koná ako kona teľ advokát JUDr. Patrik Benčík , proti žalovanej M. L. , bývajúcej v P.P. , zastúpenej ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU VAĽO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Prešove, Konštantínova č.
Právna veta: V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p.). Aplikácia citovaného ustanovenia § 150 O. s. p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dôjde k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolnostiach danej veci, ako aj v okolnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V. K. , býv ajúceho v H. , zastúpeného JUDr. D. S., advokátom, so sídlom v H. , proti povinnému A. , a. s. , so sídlom v B. , o 39 4 435 Sk (13 092 ,84 €) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod s p. zn. 2 Er 1540/2006, Ex X. , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. augusta
Právna veta: Náhrada trov konania v správnom súdnictve je teda primárne postavená na úspešnosti účastníkov konania, kedy neúspešný účastník konania hradí trovy úspešného účastníka konania. Odsek 1 § 250k Občianskeho súdneho poriadku priamo vylučuje čo aj len primerané použitie § 142 Občianskeho súdneho poriadku, hoci úspešnosť žalobcu v konaní sa posudzuje rovnako ako pri použití § 142, teda aj súd v správnom súdnictve posudzuje, či žalobca mal v konaní úspech celkom alebo sčasti, prípadne či sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd žalobcovi náhradu trov konania neprizná. Ustanovenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžo 240/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : S. M. , zastúpenej advokátkou JUDr. M. P. , za účasti účastníka konania M. M. , zastúpeného advokátom JUDr. J. M. , proti odporcovi : Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu č. V -4354/08 zo dňa 13.marca 2008, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Nemožno zamietnuť návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva iba z dôvodu, že bol vydaný nový cenový predpis, ktorý zatiaľ nie je účinný a podľa ktorého bude cena veci vyššia. Zamietnuť návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 2 Obč. zák. možno iba so zreteľom na skutočnosti, ktoré tu boli v čase rozhodovania súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiline rozsudkom z 10. 4. 1991 č. k. 6 C 798/90-104 zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k nehnuteľnostiam každého v jednej polovici, zapísaným v evidencii nehnuteľností SG v Žiline na liste vlastníctva č. 3786 kat. úz. Žilina ako parcela č. 3759 - záhrada vo výmere 257 m2 a parcela č. 3760 - zast. plocha, dom č. s. 2935 vo výmere 577 m2. Celú nehnuteľnosť prikázal do vlastníctva navrhovateľa s povinnosťou vyplatiť odporkyni sumu 70 000,50 Kčs do 30 dní. Súčasne roz
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Š., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. D. A. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej S., so sídlom v B. , IČO : X. , o zvýšenie sťaženia spoločenského uplatne nia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 79/2007, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. mája 2010 sp. zn. 6 Co 125/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa je správny súd povinný prihliadať na majetkové, sociálne, osobné zárobkové a iné pomery účastníkov konania, a to nielen toho účastníka, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka, ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá. Súčasne si správny súd všíma aj okolnosti, ktoré viedli účastníkov konania k uplatneniu ochrany na správnom súde a ich postoj v konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/17/2018 1016200843 11. júna 2019 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2019:1016200843.1 UZNESENIE Najvyšší súd M. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa: J. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX, XXX XX I. Z., zastúpený: JUDr. Ing. Darinou Králik
Právna veta: V sporovom konaní (o ktoré ide aj v danom prípade) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým podľa jeho výsledku, pričom sa uplatňuje zásada úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.), v súlade s ktorou súd prizná náhradu trov konania tomu účastníkovi, ktorý bol v konaní procesne úspešný; len výnimočne môže súd v konaní procesne úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania (§ 150 O.s.p.). Ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. sa vzťahuje na prípady, v ktorých mal účastník plný úspech. Aplikácia § 142 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, keď žiaden z účastníkov konania nemal plný úspe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/46/2012 5104899253 09.01.2014 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2014:5104899253.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. V., bývajúcej v C., proti odporkyni X. M., bývajúcej v C., zastúpenej JUDr. Janou Ftorkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola č. 8343/1A, o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Ok
Právna veta: Ustanovenie § 250k ods. 1 veta tretia OSP umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia celkom alebo sčasti nepriznal náhradu trov konania úspešnému žalobcovi, ktorému inak náhrada trov konania patrí. Dôvodom na aplikáciu uvedeného ustanovenia môžu byť len dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré Občiansky súdny poriadok neuvádza, pričom konkrétne dôvody, vzťahujúce sa na ten ktorý konkrétny prípad ponecháva na úvahu súdu, ktorá úvaha však musí mať svoje zhmotnenie v odôvodnení rozhodnutia. Inak povedané z odôvodnenia rozhodnutia súdu, ktorý vo vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sži/2/2014 7013200843 26.02.2014 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2014:7013200843.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P.í, so sídlom 811 03 Bratislava, Suché Mýto č. 19, IČO: 42 268 559, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o., so sídlom 811 04 Bratislava, Búdková č. 4, IČO : 47 243 252, za ktorú koná Mgr. Róbe
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, pokiaľ na novovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodárskeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 21. októbra 2005, č. k, 9 C 147/03 — 190, zrušil podielové spoluvlastníctvo navrhovateľov 1./, 2/ a odporcu 1/ k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úr. obce P., zapísanej na liste vlastníctva Správy katastra v L. č. 236 ako pare. č. .1251/2 — orná pôda vo výmere 2 722 m2 a vyporiadal ho tak, že uvedenú nehnuteľnosť prisúdil (prikázal) do podielového spoluvlastníctva navrhovateľov (každému v polovici), obidvom navrhovateľom uložil povinnosť zaplatiť odporc
Právna veta: Vo všeobecnosti sa vychádza zo zásady, že spoluvlastníctvo k veciam má byť zrušené, ak o to požiada niektorý zo spoluvlastníkov, lebo nik nemá byť spravodlivo nútený, aby v podielovom spoluvlastníctve zotrval. Pritom však treba vziať do zreteľa všetky skutočnosti, ktoré umožní správne a spravodlivo posúdiť. Výnimočne, ak reálne rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov nie je možné, Občiansky zákonník v ust. § 142 ods.2 umožňuje súdu z dôvodov osobitného zreteľa hodných toto spoluvlastníctvo nezrušiť a nevyporiadať ho prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a členov senátu JUDr. Jany Cisárovej a JUDr. Milana Deáka v právnej veci žalobcov 1/ J. G., nar. X, bytom v Ž ., 2/ M. Š., rod. G. , nar. X, bytom v S., obaja zastúpení P., so sídlom v Ž. , IČO : X, proti žalovanému V. G., nar. X, bytom v R. , v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.
MENU