Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody na podanie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 75

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
1022 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní vo svojej siedmej časti v § 40 ods. 1 uvádza dôvody, pre ktoré môže účastník rozhodcovského konania žalobou, podanou na príslušnom súde, sa domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku. Tieto dôvody v zmysle ust. § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z. z. zakladajú právo účastníka rozhodcovského konania na podanie žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zákon č. 244/2002 Z. z. v § 1 vymedzuje predmet úpravy a rozsah jeho pôsobnosti tak, že tento zákon upravuje a) rozhodovanie majetkových sporov, vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob do 17 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. , s. r. o., B. , IČO: X. , zast. JUDr. R. A. , advokátom so sídlom L. , proti žalovanému: R. pri S., s. r. o., N. , zast. JUDr. M. V. , advokátom so sídlom M. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 Cb 38/2010, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. mája 2011, č. k. 41 Cob/
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o nariadení predbežného opatrenia a konanie vo veci samej sú dvoma samostatnými konaniami, ktoré od seba nie sú navzájom závislé v tom zmysle, že by na vydanie rozhodnutia vo veci samej bolo potrebné najprv nariadiť predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie je samostatným právnym prostriedkom ochrany ohrozených či porušených práv účastníkov, ktorý má dočasný charakter a je možné ho nariadiť tak pre dobu pred začatím konania vo veci samej, ako i pre dobu od podania žaloby vo veci samej až do právoplatného skončenia veci (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. novembra 2005, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u S.Z.Z., , Základná organizácia č. X.T.X. , zastúpeného JUDr. Ľ. P., ad vokát om so sídlom v T. , proti žalovan ým so sídlom v P., P. O. BOX č. X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Trenčí n pod sp. zn. 14 C 251/2007 , o dovolaní žalovaných proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 3. júla 200 9, sp. zn. 19 Co 178/2009 , rozhodol t a k t o : Dov
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pripustenie dovolania odvolacím súdom nie je viazané na návrh účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 28. augusta 1998, č. k. 40 Cb 14/96-184, zakázal žalovanému vydávať knižnú periodickú edíciu pod názvom „Poradca“ a žalobcovi 1) priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a v EPP v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 6 162,- Sk. Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že žalovaný začal začiatkom roku 1996 vy
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Postup vrtu s názvom „PREMIESTŇOVANIE VRTNEJ SUPRAVY“ vzhľadom na mobilnosť vrtnej súpravy pri jej preprave po cestných komunikáciách kladie dôraz pri preprave dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej na účely rozsudku len „zák. č. 315/1996 Z. z. 8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ platný v čase dňa pracovného úrazu žalobcu), ktorá požiadavka aj analogicky platí pre premávku motorového vozidla na lesných cestách (viď najmä § 2, § 18, § 20, § 24 a iné ustanovenia cito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/60/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013200737 Dátum vydania rozhodnutia: 03.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5013200737.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 ECdo 1 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenej advokáts kou kanceláriou F., s.r.o., G. , proti povinnému V. Š., bývajúcemu v N. , o vymoženie 228,98 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 3 Er 330/2009, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. júna 2012 sp. zn. 19 CoE 21 /2012 , takto r o z h o d
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Existenciu kvalifikačného znaku „spôsobenia prieťahov v konaní“ zakladá skutočnosť, že sudca svojou nečinnosťou neúmerne predĺžil trestné konanie. Uvedenú dĺžku nečinnosti súdu nemožno za zistených okolností hodnotiť inak ako spôsobenie prieťahov v súdnom konaní, pretože tým objektívne dochádza k vytváraniu stavu právnej neistoty strán v trestnom konaní a porušovaniu ich práv garantovaných jednak článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (v zmysle ktorého má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov) ako aj článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej r epubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpen ý: F., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnému: M. , nar. X. , Z. , o vymoženie 751,15 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn.: 12 Er 497/2008, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2012, č. k.: 2 CoE 381/2012 -64, takto r o z h o d o l : Dovolanie opr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Veľký Krtíš 11C/9/2014 6214209501 08. 02. 2016 JUDr. Jana Fabianová ECLI:SK:OSVK:2016:6214209501.2 Uznesenie Okresný súd vo Veľkom Krtíši v právnej veci žalobcu: L. O., D.. XX.XX.XXXX, N. S. G., W. XX , proti žalovanému: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35807598 o zrušenie rozhodcovského rozsudku a návrhu odklad vykonateľnosti rozhodcovského roz
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obdo/47/2019 Identifikačné číslo spisu: 1114217403 Dátum vydania rozhodnutia: 26.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1114217403.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice, IČO: 00
Merito veci o vymoženie 489,94 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 ECdo 201/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej V. H., bývajúcej v P., o vymoženie 489,94 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 13 Er 944/2007, o dovola
Merito veci o vymoženie 1 339,- € s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 ECdo 226 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinn ej V. B. , bývajúce j v P., o vymoženie 1 339 ,- € s príslušenstvom , vedenej na Okresno m súde Lučenec pod sp. zn. 5 Er 842 /20 10 , o dovolaní opr
MENU