Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody pre vylúčenie sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 189

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
264 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na to, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 ústavy), možno sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania sporu skutočne iba výnimočne a z naozaj závažných dôvodov, ktoré mu celkom zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom nezaujato a spravodlivo. Nadriadený súd môže vylúčiť namietaného sudcu z prejednania a rozhodovania veci až vtedy, keď je evidentné, že vzťah sudcu nie je stranou len tvrdený, ale že skutočne existuje a svojou povahou a intenzitou vykazuje znaky relevantné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/8/2020 1118209848 9. júna 2020 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2020:1118209848.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Z.. G. Z., bytom T. XXXX/XX, C., proti žalovaným: 1/ Carlton Property, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpeného Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A
Právna veta: Treba uviesť, že aj za predpokladu, ak by sudcovia účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne poznali, samotná táto skutočnosť nemôže byť dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, lebo na rozdiel od vzťahu priateľského sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantného z hľadiska ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. Napokon sudca nie je osobou fungujúcou len na svojom pracovisku (príslušnom súde) a žijúcou oddelene od ostatného sveta, ale vždy ide o konkrétneho človeka s príbuzenskými a spoločenskými vzťahmi, majúceho určité názory, potreby a záujmy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného A. B. , b ývajúceho v A. , zastúpen ého spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. so sídlom v Košiciach, Kmeťov a 26, proti povinnej Mgr. J. B. , bývajúcej v C. , zastúpenej JUDr. Alojzom Naniš tom advokátom v Prešove , ul. Sládkovičova č. 8, o výchove maloletého dieťaťa - A. M. B. , nar. 8. júna 2011 , b ývajúcej pri matke (povinnej), v konaní zastúpen ej kolíznym op
Právna veta: Skutočnosť, že účastník konania z dôvodov, ktoré on sám subjektívne považuje za opodstatnené a závažné, podal žalobu proti súdu (alebo aj proti súdu), na ktorom sudca vykonáva súdnictvom, sama osebe nemôže zakladať pochybnosti o nezaujatosti sudcov tohto súdu. Pri aplikácii ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. je potrebné dôsledne rozlišovať medzi súdom (proti ktorému žaloba smeruje) a sudcom, ktorý na tomto súde vykonáva súdnictvo. Vzájomný vzťah súdu a sudcu vykonávajúceho na ňom súdnictvo, nie je vzťah zamestnanecký. Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v D., proti žalovanému JUDr. G. G., prokurátorovi Okresnej prokuratúry V., o zaplatenie 66 387,83 € (2 000 000 Sk) a nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 9 C 166/2008 a na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 17 Co 79/2010, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici, takto r o z h
Právna veta: Skutočnosť, že sa sudca ako člen disciplinárneho senátu vopred oboznámil s okolnosťami, ktoré sú významné pre posúdenie veci v občianskom súdnom konaní, zakladá dôvodnú pochybnosť o jeho nezaujatosti v zmysle § 14 ods. 1 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. E. P. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s.r.o., so sídlom v Bratislave, Zámocká č. 5, proti žalovanej P. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 11 C 116/2004, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho pro kurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 22. júna 2010 sp.zn. 17 Co 283/2009, t
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 54 2/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, vedenej na Ok
Právna veta: Najvyšší súd už v iných prípadoch, v ktorých išlo o posúdenie otázky existencie okolností vylučujúcich sudcu z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu, že účastníkom konania (žalovaným) je súd, na ktorom sudca vykonáva súdnictvo, vyslovil názor, že za dôvod na vylúčenie sudcu nemôže byť bez ďalšieho považovaná okolnosť, že je sudcom súdu, ktorý je v návrhu na začatie konania označený ako žalovaný (viď napríklad rozhodnutie sp. zn. Nc 99/1999, 3 Nc 7/2010, 3 Nc 14/2010, 1 Nc 23/2013). Pri aplikácii ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. je potrebné dôsledne rozlišovať medzi súdom (proti ktorému žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Nc 4 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. D. W. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ým 1/ K rajskému súdu v Žiline , so sídlom v Žiline, Orolská č. 3 , IČO: 35995572 , 2/ Slovenskej republike – Ministerstvu Spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratisl ave, Župné námestie č. 13 , IČO: 00166093 , o doplatenie funkčného platu , vedenej na Okre
Právna veta: Keďže inštitút vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania veci preto možno len výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré mu zjavne bránia rozhodnúť nezaujato a nestranne. Aby sudca bol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci musí tu existovať právne významný vzťah sudcu buď k veci (ak by sudca mal konkrétny záujem na určitom spôsobe rozhodnutia veci), k účastníkom konania alebo k ich zástupcom (ktorý by bol založený na príbuzenskom a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Nc 3/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. F. , CSc. , bývajúceho v B. , proti žalovanému H. , so sídlom v B. , v mene ktorého koná jeho likvidátor Ing. M. , K. , o vydanie autorských diel a iné , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. Z-2 20 C 71/1992 , o návrhu žalobcu na vylúčenie sudcu Krajského súdu v Bratislave z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp . zn. Z-2 2
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 OSP spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď. tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná ("justice must not only be done, it must also be seen to be done")], nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l OSP predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndz/3/2015 Identifikačné číslo spisu: 6015200939 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Poláčková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6015200939.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom O. č. XX, G., právne zastúpenéh
Právna veta: Žalobkyňa namieta, že pri vyrubovaní súdneho poplatku podľa položky č. 17a Sadzobníka, rozhodoval vylúčený sudca (§ 237 písm. g/ O.s.p.). Tak, ako dôvodom na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nie je sama skutočnosť, že má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo, nie je týmto dôvodom ani to, že sudca vykonáva súdnictvo na súde, ktorý údajne (podľa tvrdenia žalobkyne) svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť žalovanej za majetkovú a nemajetkovú ujmu v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. Na tomto závere zotrv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 202 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 C 198 /2012,
Právna veta: K vylúčeniu sudcu z prerokúvania a rozhodovania veci môže dôjsť iba v prípade, keď je celkom zjavné, že vzťah sudcu k danej veci, účastníkom alebo ich zástupcom dosahuje taký charakter a intenzitu, že aj napriek zákonom ustanovenej povinnosti nebude môcť rozhodovať nezávisle a nestranne. Vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti, pričom samotná skutočnosť, že určitá právna vec sa týka sudcu, ku ktorému má ďalší sudca či sudcovia len profesionálny, resp. kolegiálny vzťah, nemôže založiť pomer predpokladaný v ustanovení § 14 ods. 1 O.s.p. (porovnaj tiež IV. ÚS 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. M. , bývajúceho v T. , t.Č. . Č.Ú. , proti žalovan ým 1/ JUDr. J. M. , bývajúcemu v Č.B. a 2/ JUDr. D. E. , bývajúcemu v Č.B. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 4 C 105/2012, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Trenčíne z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 17 Co 441/2015 , takto r o z h o d o l : Sudcovia K
MENU