Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813015
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody preventívnej väzby


Približný počet výsledkov: 71 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvody preventívnej väzby
  • dovod nájdené 300849 krát v 41914 dokumentoch
  • preventivny nájdené 1307 krát v 738 dokumentoch
  • vazba nájdené 27180 krát v 4045 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 127 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 11 dokumentov


Zamietnutie návrhu prokurátora na predĺženie lehoty trvania väzby obvinenému. Prepustenie obvineného z väzby na slobodu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa druhej a tretej vety § 76 ods. 3 Tr. por. predĺžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak návrh bol podaný včas a ak nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania. Predĺženie lehoty väzby môže trvať až sedem mesiacov, lehota väzby v prípravnom konaní však nesmie presiahnuť dĺžku podľa odseku 7 (v danom prípade 19 mesiacov). V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dôvodná obava z pokračovania trestnej činnosti obvineného. Predĺženie lehoty trvania väzby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. 3 Tr. por. vyplýva, že na rozhodnutie o predĺžení lehoty trvania väzby - nad rámec základnej lehoty sa okrem všeobecných predpokladov pre vzatie do väzby (§ 71 Tr. por.) vyžaduje splnenie tiež ďalších dvoch materiálnych podmienok, a to že nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Uverejnené v bulletine 1/2013
Právna veta: "V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania\ rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť..."

Úryvok z textu:
... jeho prípade nebola potvrdená taká súhra okolností, ktorá by odôvodňovala ustálenie záveru o možnej obave z úteku. Vo vzťahu k dôvodom preventívnej väzby obvinený uviedol, že tieto v súčasnosti považuje za neodôvodnené a neopodstatnené, keďže nepokračuje v žiadnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: "V súvislosti s preventívnou väzbou je potrebné uviesť, že aj v tomto prípade existujú konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzobné stíhanie obvineného a správne na ne poukázal aj sudca pre prípravné konanie vo svojom rozhodnutí. Ak sudca pre prípravné konanie v danej situácii poukázal aj na iné trestné stíhania, ktoré sa vo vzťahu k obvinenému paralelne vedú, to neznamená, že tieto nemôžu byť zohľadnené pri rozhodovaní o väzbe, a to najmä\ v súvislosti s týmto väzobným dôvodom. Je na posúdení súdu rozhodujúceho o väzbe, či v danom prípade existujú\ také konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 Tr. por. zopakoval, že iné prebiehajúce trestné stíhania nemôžu zakladať väzobný dôvod. Iné konkrétne okolnosti, ktoré by odôvodňovali dôvody preventívnej väzby napadnuté uznesenie neobsahuje. Sťažnosťou tiež namietal, že sudca pre prípravné konanie nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka v zmysle ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Materiálna dôvodnosť väzby je daná iba za situácie, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený, čo je zrejmé z ustanovenia § 71 ods. 1 Tr. por. Formálne podmienky väzby sú naplnené vtedy, ak z konania obvineného alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že by obvinený mohol konať spôsobom uvedeným v § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. por., teda že by mohol ujsť, alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , s ktorými vždy riadne komunikoval a nikdy nemal snahu ich akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať. V sťažnostných námietkach týkajúcich sa dôvodov preventívnej väzby obvinený M. V. uviedol, že v spisovom materiáli sa nenachádzajú procesne vykonané dôkazy, ktoré by preukazovali príjem obvineného ... správach. Preto dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. nemohol byť u obvineného uplatnený. Dôvod preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vyplýva priamo z povahy trestnej činnosti, pre ktorú je ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Sľub obvineného, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej činnosti a že splní povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré sa mu uložia, a súd alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie považuje sľub vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za dostatočný a prijme ho, je podaním v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 Tr. por., ktoré možno urobiť mimo iných spôsobov aj ústne do zápisnice (§ 62 ods. 1 veta druhá Tr. por.). Neakceptovanie tejto formy podania by v konečnom dôsledku bránilo pre formálne dôvody, naviac v rozpore s týmto ustanovením, uplatneniu práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokúsila alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravovala, alebo ktorým hrozila sudca pre prípravné konanie ŠTS vo svojom rozhodnutí za dôvod preventívnej väzby obvinenej označil obavu jej pokračovania v páchaní trestných činov, a to vychádzajúc z výpovedí svedka M. A., vo ... väzby bola vzatá uznesením sudcu pre prípravné konanie ŠTS z 27. januára 2014, sp. zn. Tp 3/2014, z dôvodu preventívnej väzby podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., pričom súd neakceptoval návrh prokurátora na vzatie obvinenej ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Zo zásady spravodlivého súdneho procesu fair trial vyplýva tiež nutnosť, aby rozhodnutie o väzbe bolo a aj sa javilo ako spravodlivé. Musí byť koherentné a presvedčivé. Preukázanie motívu rasovej nenávisti nie je možné oprieť iba o úvahy sudcu, resp. len o súdnu interpretáciu lajknutia cez hodnotenie dôkazov, ktorými sa sudca snaží nahrádzať alebo simulovať myšlienkové pochody obvineného v súvislosti s lajknutím občianskeho združenia. Lajknutie samo osebe, bez neprípustnej a účelovo-špekulatívnej doplňujúcej úvahy a výkladu sudcu, nezakladá ani dôvodné podozrenie z naplnenia formálneho znaku „ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci, ktoré ho pobavia, neznamená, že sa pridružuje k nejakej skupine. Zo zahladeného odsúdenia nie je možné vyvodzovať dôvod preventívnej väzby. Zistené skutočnosti nenasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, obvinený spáchal. Nie sú dané dôvody väzby v ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 Tr. por. ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ alebo písm. c/, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie rozhodnúť o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu aj vtedy, ak obvinený zložil peňažnú záruku a súd alebo sudca pre prípravné konanie ju prijme. Ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a/ až písm. c/ alebo písm. e/, alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa odseku 4 alebo podľa § 80 ods. 3, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... machináciám a porušeniu zákona, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa názoru obvineného nie je daný dôvod preventívnej väzby. Dôvodom preventívnej väzby môže byť obava, že osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, bude pokračovať v trestnej ... skutočnosti vyžadované zákonom, pričom z nich vyplýva reálna obava z následkov predpokladaných v ustanovení upravujúcom dôvody preventívnej väzby. Výklad pojmu „konkrétna skutočnosť“ je vecou súdu, ktorý na základe skutkových okolností a dôkaznej situácie ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: "Osoba obžalovaného, charakter trestných činov, ich rozsah a doba, po ktorú ich mal páchať, potvrdzujú pretrvávanie obavy, že by obžalovaný na slobode pokračoval v páchaní závažných trestných činov, čo odôvodňuje opodstatnenosť\ pretrvávania preventívnej väzby obžalovaného. Prostriedky nahrádzajúce väzbu sú len možnosťami, nie oprávnením osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody. Sú viazané na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného, povahy prejednávaného prípadu (sľub a dohľad) a pri obzvlášť závažnom zločine len existenciou výnimočných okolností prípadu (peňažná záruka). Zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestné činy, pre ktoré mu boli vznesené obvinenia a podaná obžaloba, je daný niektorý z dôvodov väzby – v konkrétnom prípade dôvod preventívnej väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a postup pri trestnom stíhaní s osobitnou starostlivosťou a urýchlením ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ustanovenie § 339 Trestného poriadku ako osobitné ustanovenie (lex specialis) eliminuje v konaní proti mladistvým obmedzenia náhrady väzby uvedené v ustanoveniach § 80 ods. 2 veta tretia a § 81 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku. Ak možno účel väzby dosiahnuť jej nahradením, je súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie povinný použiť zákonom ustanovenú garanciu aj v prípade, ak je obvinený stíhaný ako mladistvý pre obzvlášť závažný zločin.

Úryvok z textu:
... kvalifikáciou podľa vzneseného obvinenia, ako na to (s poukazom na konkrétne vykonané dôkazy) poukazuje napadnuté uznesenie. Platí to aj o dôvode preventívnej väzby uvedenom v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. V tomto prípade sa však nemožno stotožniť so záverom sudcu ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ak zákon v ustanovení § 81 ods. 1 veta druhá Tr. por. u obvineného, ktorý je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, podmieňuje možnosť nahradiť väzbu peňažnou zárukou výnimočnými okolnosťami prípadu, sú touto úpravou splnené garancie práv obvineného v zmysle čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor). Ide o materiálne kritérium náhrady väzby v konaní vedenom proti obvinenému pre obzvlášť závažný zločin, ktoré nevyvoláva nepoužiteľnosť dotknutého ustanovenia zákona z dôvodu prednostnej aplikácie Dohovoru v zmysle čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorú sa v zmysle § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. považuje aj žiadosť o nahradenie väzby) zamietol, keďže dôvody preventívnej väzby naďalej pretrvávajú. V tomto smere je potrebné akceptovať priestor pre postup vo väzobne vedenom prípravnom konaní, vytvorený uznesením najvyššieho súdu ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.