Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody prípustnosti obnovy konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Posúdenie, či vnávrhu na obnovu konania uvádzané skutočnosti napĺňajú znaky niektorého z dôvodov obnovy konania v zmysle § 228 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, je v konaní o obnove právnym posúdením veci. Nesprávne právne posúdenie veci samo o sebe prípustnosť dovolania nezakladá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. P. S. so sídlom v T. , správcu konkurznej podstaty úpadcu Z. proti odporcovi S., so sídlom v B. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu T. , s.r.o. so sídlom v B. , zastúpeného Mgr. F. P., advokátom so sídlom v B. , o návrhu na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 184/2004, ktorá právna vec sa viedla na Okresnom súde Bratis
Právna veta: Prvostupňový súd postupoval správne, keď skúmal prípustnosť obnovy konania v zmysle ust. § 228 ods. 1 O.s.p., keďže obnova konania je prípustná len z dôvodov taxatívne uvedených v ust. § 228 ods. 1 O.s.p. Týmito dôvodmi je existencia skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov, ktoré bez svojej viny nemohol účastník použiť v pôvodnom konaní, a to za predpokladu, že môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Dôvodom obnovy konania môžu byť len tie skutočnosti, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia súdu. Pre záver, či nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy môžu privodiť pre účastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 57/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., a.s., K.T., zast. JUDr. L.J., advokátkou so sídlom A.K. proti žalovanému: R.Ž.B., zast. Mgr. V.S., advokátkou so sídlom Z.B., o návrhu na obnovu konania a odklade vykonateľnosti rozhodnutia, na odvolanie žalovaného - navrhovateľa obnovy konania proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. októbra 2008, č. k. 24 Cb 3/08-23, takto rozhodol: Napadnuté
Meritum o zaplatenie 5 674,30 Eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. Č. , s. r. o., P. zastúpeného JUDr. S. M. , advokátom so sídlom v B. proti žalovanému v I. rade I. Š., nar. X. , D. žalovanému v II. rade I. Š., nar. X. , V. , o zaplatenie 5 674,30 Eur (170 230 ,-- Sk ) s príslušenstvom, o návrhu na obnovu konania, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 3Cb 1/2009 -39 zo dňa 25. novembra 2010 p o t v r d z u
Meritum návrhu na povolenie obnovy konania
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1212205009 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1212205009.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B. F., bývajúceho v L., zastúpeného JUDr. Barborou Šrutekovou, advokátkou so sídlom v Trnave, Hlavná 44, proti žalovanej UNION poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 29/A, IČO: 31 322 051, o návrhu na povol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/60/2018 3812203839 29. 03. 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:3812203839.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Q. I., zast. Mgr. Martin Hurtiš, advokát so sídlom v Prievidzi, Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza proti žalovanému EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, o obnovu konania
MENU