Nájdené rozsudky pre výraz: dovolací súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52278

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4258 dokumentov
6754 dokumentov
4 dokumenty
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sdo/ 12/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. F. Š., bytom J., T. , právne zastúpený: Kováčik Le§al s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hviezdoslavova 603/20, Solčany , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o pr eskúmanie zákonnosti rozhodnutí odporkyne Č.X. . a Č.X. I. zo dňa 25. júna 2013 , konajúc o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Najvyšš
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 35 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Alena Šiškovej v trestnej veci obvinen ého P. H. , pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, o ds. 2 písm. b/ Trestného zákona, § 138 písm. c/ Trestného zákona, na neverejnom zasadnutí 21 . októbra 2015 v Bratislave , o dovolaní obvineného P. H. , podaného prostredníctvom u
Právna veta: Treba zdôrazniť, že dovolanie nie je „ďalším odvolaním“ a nemožno sa ním úspešne domáhať revízie skutkových zistení súdov nižších stupňov ani výsledkov nimi vykonaného dokazovania. Dovolací súd nie je treťou inštanciou, v ktorej by bolo možné preskúmať akékoľvek rozhodnutie. Posúdiť správnosť a úplnosť skutkových zistení, a to ani v súvislosti s právnym posúdením veci, nemôže dovolací súd už len z toho dôvodu, že nie je oprávnený prehodnocovať vykonané dôkazy. Dovolacie konanie má (a to je potrebné osobitne zdôrazniť) prieskumnú povahu; dovolací súd – na rozdiel od súdu prvého stupňa a odvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 126 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky MUDr. M. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. L. Š., advokátom v Č. , proti odporcovi JUDr. D. K. , bývajúce mu v B. , zastúpenému JUDr. M. K. , advokátom v B., o rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C 68/2007 , o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. marca 2010 sp. zn.
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 ECdo 2 9/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Rapid life životnej poisťovne, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 2, IČO: 31 690 904, zastúpenej obchodnou spoločnosťou s názvom JUDr. Martin Timcsák , advokát, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Zámocké schody č. 2/A, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Martin Timcsák ,, proti povinn ej A. K. , bývajúcej v P., o vymoženie 31 ,20 Eur s príslu
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúce ho v N. , proti žalovan ej CREDITORS s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Mozartova 27, IČO: 43 891 870 , o zrušenie vyhlásenia opakovanej dobrovoľnej dražby , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 9 C 177 /20 11 , o dovolaní žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Nitre z 24 . októ bra 20 12 sp. zn. 9 Co 281 /20 12 rozhodol t a k t o : Dovola cie konanie z
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania vedľajším účastníkom na strane žalovaného dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu EOS KSI Slovensko , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou T. K. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. T. K. , proti žalovanému J. K. , bývajúcemu v K. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešov e, Važecká 16 , zastúpeného JUD
Právna veta: Podľa § 371 písm. i/ Tr. poriadku, dovolanie je možné podať, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Podľa § 385 ods. 1 Tr. poriadku, dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené. Rozsah preskúmavacieho oprávnenia dovolacieho súdu je v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. poriadku obmedzený na právne posúdenie ustálených skutkových zistení. Dovolací súd nie je legitimovaný po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. októbra 2008 v Bratislave, v trestnej veci obvineného M.T. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona účinného do 1. januára 2006, o dovolaní obvineného zo dňa 23. októbra 2008 proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa
Právna veta: Dovolací súd odkazuje predovšetkým na to, že zákonodarca sa v ust. § 429 ods. 1 C. s. p. neuspokojil len so stanovením povinného zastúpenia advokátom počas dovolacieho konania, ale zdôraznil aj podmienku, aby bolo dovolanie nielen advokátom spísané, ale aj podpísané. Dovolací súd pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok pre podanie dovolania musí striktne vychádzať z ustanovenia § 429 ods. 1 C. s. p., podľa ktorého okrem povinného zastúpenia advokátom vyslovene vyžaduje, aby dovolanie bolo zároveň ním spísané a podpísané, pričom podmienky musia byť splnené kumulatívne. Zároveň dovolací súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/106/2019 1717204628 11. decembra 2019 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2019:1717204628.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. Z. R., nar. XX. J. XXXX, s miestom podnikania A., IČO: XXXXXXXX, proti žalovanému: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., so sídlom Budmerice 780, 900 86 Budmerice, IČO: 35 850 809, zast. JUDr. Adelou Valockou advok
Právna veta: K uplatnenému dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. je potrebné uviesť, že pri posudzovaní oprávnenosti tvrdenia o jeho existencii je dovolací súd vždy viazaný konečným skutkovým zistením, ktoré vo veci urobili súdy prvého a druhého stupňa, teda dôvodom dovolania nemôžu byť nesprávne skutkové zistenia. Dovolací súd skutkové zistenia urobené súdmi prvého a druhého stupňa nemôže ani meniť, ani dopĺňať. Inak povedané, vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému súdmi prvého prípadne druhého stupňa, vyjadrenému v tzv. skutkovej vete výroku, môže obvinený v dovolaní uplatňovať len nám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/76/2019 7616010653 5. decembra 2019 JUDr. Juraj Kliment ECLI:SK:NSSR:2019:7616010653.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného S. P. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí konano
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku zdôrazňuje, že rozsah prieskumného oprávnenia dovolacieho súdu je v zmysle vyššie citovaného ustanovenia obmedzený na právne posúdenie ustálených skutkových zistení. Dovolací súd nie je legitimovaný posudzovať ani úplnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom konaní a rovnako ani hodnotenie dôkazov vykonaných v pôvodnom konaní. Dovolací súd nepredstavuje tretiu inštanciu zameranú na preskúmavanie rozhodnutí súdu druhého stupňa a samotnú správnosť a úplnosť skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 57 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Gabriely Šimonovej na neverejnom zasadnutí dňa 20. januára 2016 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. M.. F. , MPH., pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 7T 59/2012, o dovolaní obvineného Ing. M
MENU