SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187799
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
11.07.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie povinnej proti uzneseniu


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dovolanie povinnej proti uzneseniu
  • dovolanie nájdené 261693 krát v 31880 dokumentoch
  • povinny nájdené 120348 krát v 28122 dokumentoch
  • proti nájdené 464081 krát v 64399 dokumentoch
  • uznesenie nájdené 396421 krát v 53624 dokumentochPrávna veta: Keďže dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorý musí mať za následok zastavenie konania (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnej E. H. , bývajúcej v G. , o vymoženie 2 570,50 € , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 20 Er 816/2008 , o do volaní povin nej proti uzneseniu Okresného súdu Galanta zo 4. máj a 2012 č.k. 20 Er 816 /2008 -205 , takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Oprávnenej nepriznáva náhradu trov dovolacieho .
Právna veta: Súd rozhoduje o zastavení exekúcie z úradnej povinnosti ale-bo na návrh účastníka alebo exekútora. Ak zastavenie exekúcie navrhne účastník konania, súd má povinnosť o tomto návrhu rozhodnúť. Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť aj to, že aplikácia ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy bez ohľadu na to, v ktorom štádiu exekučného konania (s výnimkou rozvrhového konania) došlo k zániku práva priznaného exekučným titulom. Významné je iba to, či sa tak stalo po vydaní exekučného titulu. Zánik práva priznaného exekučným titulom je vždy dôvodom na zastavenie exe ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v B., o návrhu na zastavenie exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. Er 743/02, na dovolanie povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. júla 2008, sp.zn. 16 CoE 107/2008, takto r o z h o .
Právna veta: ...dovolací súd tiež poukazuje na to, že z podstaty exekučného konania vyplýva, že existencia práva a tomu zodpovedajúcej povinnosti musí byť najprv určená rozhodnutím príslušného štátu orgánu alebo iným zákonom stanoveným spôsobom. Z toho dôvodu je nutné, aby všetko, čo je potrebné pre určenie práva, bolo vykonané v konaní o veci samej (v tzv. základnom konaní). V konaní o vymoženie takto určeného práva (v exekučnom konaní) je potom možné prihliadnuť už iba na to, čo sa udialo po vydaní exekučného titulu. Okolnosti majúce za následok zánik práva, ktoré nastali pred vydaním titulu, zákon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekúcie, sú samostatnými inštitútmi procesnej obrany povinného, o ktorých sa rozhoduje v rôznych štádiách konania osobitne. Vzhľadom na to, že dovolanie povinného proti uzneseniu odvolacieho súdu nie je podľa § 239 O.s.p. prípustné a vady uvedené v § 237 O.s.p .
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že od účinnosti novely, vykonanej zákonom č. 280/1999 Z.z. možno podať odvolanie proti niektorým uzneseniam, ktorými sa rozhodovalo o návrhu (alebo aj bez návrhu) na zastavenie exekúcie. Pritom je právne irelevantné, či sa návrhu na zastavenie exekúcie vyhovelo alebo nie. Odvolanie proti uzneseniu o zastavení exekúcie je prípustné v závislosti od dôvodu, pre ktorý bola exekúcia zastavená (§ 58 ods. 4 Exekučného poriadku). Ak súd uznesením zamietne návrh na zastavenie exekúcie, je odvolanie tiež prípustné, ak sa v návrhu uplatňovali ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na zastavenie exekúcie, ktorá vec je vedená na Okresnom súde v Galante pod sp.zn. 20 Er 293/2007, na dovolanie povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17. júna 2009, sp. zn. 23 CoE 83/2009, takto r o z h o .
Právna veta: Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodnom ustanovení vo vzťahu k opravným konaniam, teda ani k dovolaciemu konaniu, neurčila žiadne pravidlo. Je preto potrebné vychádzať z princípu jej okamžitej aplikability. (K uvedenému pozri tiež rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3ECdo/16/2017, 3ECdo/26/2017, 3ECdo/27/2017, 4ECdo/23/2017, 5ECdo/10/2017, 7ECdo/3/2017, 8ECdo/17/2017, 5ECdo/2/2018, 2Ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úpravu Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. apríla 2017, ktorá vylúčila prípustnosť dovolania proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní. Dovolanie povinnej proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktoré bolo vydané v exekučnom konaní, preto nemožno považovať za procesne prípustné. 8. So zreteľom na uvedené najvyšší .
Merito o vymoženie 54 489,97 Sk s príslušenstvom
... súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 3 Er 2613/1999, o vymoženie 54 489,97 Sk s príslušenstvom, na dovolanie povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. januára 2008 sp. zn. 4 CoE 50/2007, takto r o z h o .
Merito o vymoženie 209 958 Sk
... Košiciach z 31. mája 2007 sp. zn. 4 CoE 24/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie povinných proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 31. mája 2007 sp. zn. 4 CoE 24/2007 o d m i e t .
Merito o vymoženie výživného
... sídlom v B., o vymoženie výživného, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 37 Er 420/2005, na dovolanie povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2007 sp. zn. 16 CoE 89/2007, takto r o z h o .
Merito o vymoženie výživného
... v T., o vymoženie výživného, ktorá bola vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 26 Er 3401/2005, na dovolanie povinného proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín z 29. marca 2007, č.k.26 Er 3401/2005-34, takto r o z h o .
Merito vymoženie 1 808,74 €
... pod sp. zn. 3 Er /2613/1999, o vymoženie 1 8 08,74 € (54 489,97 Sk) s príslušenstvom, na dovolanie povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 10. mája 2010 sp. zn. 4 CoE/205/2009, takto r o z h o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.