Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 383

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

76 dokumentov
16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie, ktorým rozhodol o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, nie je konaním o zmenkovom platobnom rozkaze, a preto sa na neho nevzťahuje použitie Občianskeho súdneho poriadku tak, ako to upravuje prechodné ustanovenie § 471 ods. 2 Civilného sporového poriadku. II. Odvolanie proti rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým rozhodol o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, podané po 30. júni 2016, musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 363 Civilného sporového poriadku a musí sa opierať o odvol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1513216476 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1513216476.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140, zastúpeného a dvokátskou kanceláriou HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, Bratislava, IČO: 35 885 459, proti žalova
Právna veta: Vzhľadom na nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktorá sa prejavila v zaujímaní odlišných právnych názorov obsiahnutých v rozhodnutiach senátov občianskoprávneho kolégia a obchodnoprávneho kolégia pri posudzovaní procesnej prípustnosti mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora, prijali občianskoprávne kolégium najvyššieho súdu a obchodnoprávne kolégium najvyššieho súdu spoločné zjednocujúce stanovisko k prípustnosti mimoriadneho dovolania v zmysle § 243e až § 243j Občianskeho súdneho poriadku, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/3/2014 9014898663 09. 03. 2016 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2016:9014898663.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. I., bývajúceho v J., proti žalovanému O. D., bývajúcemu v J., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného KOOPERATÍVY poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefan
Právna veta: Porušenie zákazu nakladaňia s vecami spísanými súdnym exekútorom, spočívajúce v uzavretí zámennej zmluvy, ktorej predmetom sú hnuteľné veci pojaté do tohto súpisu, je porušením zákonnej povinnosti, ktoré má za následok neplatnosť zámennej zmluvy.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom odvolací súd potvrdil prvostupňový rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby ohľadne neplatnosti zámennej zmluvy z 19. februára 1999 ohľadne nákladného motorového vozidla - vyklápača, rýpadla - Bielorus, miešačky na betón (250 1) a nakladača UNC. Zmenil prvostupňový rozsudok o zamietnutí žaloby o neplatnosť zámennej zmluvy z 19. februára 1999 ohľadne nákladného motorového vozidla zn. AVIA - sklápač a AVIA - plošina, ako aj ohľadne autodomiešavača a traktora tak, že v
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdomnávrh na začatie konania
R 5/2002
Právna veta: Ak v konaní o neplatnosť zmluvy odvolací súd potvrdil vyhovujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ale neplatnosť zmluvy vyvodil z iného dôvodu, než ktorý uviedol navrhovateľ vo svojom návrhu a ktorým sa ani súd prvého stupňa nezaoberal, odňal svojím postupom odporcovi možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p.; odporca tak v odvolacom konaní stratil možnosť vyjadriť sa k dôvodu neplatnosti zmluvy, ktorý odvolací súd považoval za významný, ale ktorý sa v spore dovtedy neobjavil.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu T. v časti o určení neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 2321-51832- 026 zo 17. januára 1995 uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcov a žalovaným. V ostatnej časti o určení neplatnosti záložnej zmluvy č. 2321-51939-026 a súvisiacich výrokoch o trovách konania tento rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Potvrdzujúci výrok odôvodnil vecnou správnosťou rozsudku súdu prvého st
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvodzastaviť konanie
R 7/2015
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J.. V. H. , bývajúceho v M. , J. M. 1316/22, proti žalovan ému Okresnému stavebnému bytovému družstvu Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1, IČO: 00 172 154, zastúpenému JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1 , o určenie neplatnosti rozhodnutia žalovaného a určenie neexistencie povinnosti platiť poplatok z omeškan ia, v
Právna veta: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia zaväzuje všetkých zúčastnených na nariadenom výkone tohto rozhodnutia, nevynímajúc ani súd, ktorý výkon nariadil, ani peňažný ústav, ktorý mal výkon zrealizovať odpísaním z účtu povinného. Ak peňažný ústav nerealizoval nariadený výkon súdneho rozhodnutia v čase, keď už bolo vydané rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade jeho vykonateľnosti, nemožno z tohto dôvodu peňažný ústav sankcionovať a vyvodzovať jeho zodpovednosť podľa ustanovenia § 311 O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vyplatenia sumy 172 798 Sk s odôvodnením, že postup žalovanej bol správny, lebo postupovala v súlade s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu v M. v spojení s rozsudkom Krajského súdu v B. B., najmä ak tieto rozhodnutia obidvoch súdov boli v dovolacom konaní Najvyšším súdom Slovenskej republiky zrušené. Postup žalovanej, ak odmietla žalobcom vyplatiť požadovanú sumu v rámci výkonu
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 O.s.p. účastník môže podať dovolanie do 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia. Citované ustanovenie stanovuje objektívnu procesnú lehotu na podanie dovolania. Keďže je táto lehota zákonná, ktorú nie je možné predĺžiť alebo skrátiť, prípadne zmeškanie odpustiť postupom podľa § 58 O.s.p. (§ 240 ods. 2 veta prvá O.s.p.), začiatok jej plynutia je pre všetkých účastníkov rovnaký. Na dodržanie lehoty treba podať dovolanie n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci M, nar. X, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú, dieťa rodičov matky M, bývajúcej V, zastúpenej J, advokátom so sídlom V a otca R, bývajúceho V, o návrhu matky na zníženie výživného, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 1 P 73/2006, o dovolaní matky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. apríla 2007 sp. zn. 11 CoP 307/2006, t a k t o : O d m i e t a d
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu uvedeným postupom odvolacieho súdu bola žalovanej odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) O.s.p. Správnemu postupu odvolacieho súdu by totiž zodpovedalo, keby bol (pri absencii poučenia prvostupňovým súdom podľa § 120 ods. 4 O.s.p.) doplnil dokazovanie vykonaním predloženého listinného dôkazu, a to buď na odvolacom pojednávaní, alebo prostredníctvom súdu prvého stupňa s vytvorením možnosti účastníkov sa k nemu vyjadriť, alebo aby v odôvodnení svojho rozsudku uviedol dôvody, pre ktoré nie je potrebné tento dôkaz vykonať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. V. O. , bývajúcej v H. , zastúpenej JUDr. Danielom Pavelkom, advokátom so sídlom v Hlohovci, Pribinova 46 , proti žalovanej L. S. , bývajúcej v H. , zastúpenej JUDr. Petrom Peružekom, advokátom so sídlom v Hlohovci , Cintorínska 1 , zaplatenie 1 896,31 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 5 C 250/2009, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Kr
Právna veta: Právoplatné uznesenie súdu v dedičskom konaní, vydané podľa § 175k ods. 2 O.s.p., je pre tú časť dedičského konania, v ktorej sa rieši otázka dedičského práva, uznesením vo veci samej. V zmysle § 159 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. je právoplatný výrok tohto uznesenia pre súd v konaní o žalobe o určenie dedičského práva, na podanie ktorej bol účastník odkázaný v dedičskom konaní, záväzný. Dovolací súd ďalej dodáva, že samotná skutočnosť, či účastník konania vystupuje na strane žalobcu alebo žalovaného, nemá priamy vplyv na jeho povinnosť tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. M. , bývajúceho vo S. a 2/ M. Z. , bývajúcej vo S., zastúpených JUDr. Mgr. Š. B. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému O. B. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. B. O. , advokátkou so sídlom v Ž. , o určenie dedičského práva , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1 3 C 59/2008 , o dovolaní žalo bcov proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 16. decembra 200
MENU