Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078774
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie súdneho exekútora


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dovolanie súdneho exekútora
  • dovolanie nájdené 255908 krát v 31319 dokumentoch
  • sudny nájdené 334526 krát v 51542 dokumentoch
  • exekutor nájdené 29147 krát v 4345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: Rozhodovacia prax najvyššieho súdu považuje trovy exekúcie za trovy konania. Prípustnosť podaného dovolania je preto v zmysle § 239 ods. 3 O.s.p. vylúčená. Prípustnosť dovolania súdneho exekútora by prichádzala do úvahy len ak by v konaní došlo k niektorej z procesných vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ej S., so sídlom v B. , IČO: X. , pobočky T., so sídlom v T. , proti povinn ej S., so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 91 218,02 €, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 21 Er 1062 /2006, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12 . októbra 201 1 sp. zn. 13 CoE 181 /201 1, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom .
Právna veta: "Odňatím možnosti konať sa rozumie postup súdu, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť uplatňovať procesné oprávnenia priznané mu v občianskom súdnom konaní za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať ide tiež v prípade postupu odvolacieho súdu, dôsledkom ktorého je odmietnutie odvolania, i keď procesné predpoklady pre to neboli dané. Novela Exekučného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. februárom 2002, síce pri rozhodovaní o trovách konania priznala postavenie účastníka (už) aj súdnemu exekútorovi, v zmysle prechodných ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ú. , so sídlom v K. , proti povinnej H. , s.r.o. , so sídlo m v K. , IČO: X. , o vymoženie 165, 96 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 5929/2000, o dovolaní J. M. , súdneho exekútora , so sídlom E xekútorského úradu v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28. marca 2012 sp. zn. 8 CoE 82/2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené, tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza sa pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 106 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenská konsolidačná, a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO : 35 776 005 , proti povinnému DELTA -H, a.s. , Košice , so sídlom Vstupný areál VSŽ , Košice, IČO : 31 655 386, o vymoženie 134,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 422/ 20 01, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala , so sídlom .
Právna veta: Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). V danom prípade bolo možné exekútorovi priznať DPH iba z odmeny, a nie aj z hotových výdavkov tak, ako si ho uplatňoval. Ani samotná skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Toto riziko, ktoré exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované jeho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 20 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnému J. Š., bývajúcemu v M. , o vymoženie 810,36 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 16 Er 66 /200 8, o dovolaní súdneho ex ekútora JUDr. P. H. , Exekútorský úrad so sídlom v R. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19 . decembra 201 1 sp.zn. 5 CoE 117 /201 1, takto r o z h o d o l : .
Merito vymoženie 4 004,64 eur s prísl.
... dovolania súdneho exekútora nevyplýva ani z ust. § 237 O. s. p..16. Na základe uvedeného preto dovolací súd dovolanie súdneho exekútora podľa § 447 písm. c/ C. s. p. ako neprípustné odmietol. Vzhľad om na odmietnutie dovolania sa dovolací ... účastníkom v súvislosti s odvola ním povinného a súdneho exekútora žiadne trovy konania nevznikli.7. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal s poukazom na dovolací dôvod vymedzený podľa § 237 ods. 1 písm. f/ O. .
Merito vymoženie 457,76 eur s prísl.
... nes právne vyúčtovaná suma náhrady hotových výdavkov súdneho exekútora.2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal dňa 4. decembra 2017 dovolanie súdny exekútor, ktorým sa domáhal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu, ako aj uznesenie súdu prvej inštanci e zrušil a ... písm. m/ C. s. p.). 9. Vzhľadom na vyššie uvedené (bod 8 vyššie), dovolací súd konštatuje, že dovolanie súdneho exekútora smerujúce proti uzneseniu o trovách konania je v zmysle ustanovenia § 419 a nasl. C. s. p. procesne neprípustné. .
Právna veta: Z ustanovenia § 48 zákona č. 7/2005 Z.z. vyplýva, že dňom vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (povinného) podliehajúceho konkurzu, dochádza ex lege k zastaveniu exekučného konania. To znamená, že účinky zastavenia konania v tomto prípade nastávajú bez toho, aby exekučný súd musel vydať osobitné uznesenie o zastavení exekučného konania. Akékoľvek úkony urobené exekútorom po tom, čo nastali účinky vyhlásenia konkurzu, sú bez právnych účinkov, pričom hľadí sa na ne, akoby vôbec neboli urobené. Citované ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii tak predstavuje procesnú normu zakladajúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebnými pre ich priznanie a preto bolo rozhodnutie exekučného súdu správne. 3. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor (ďalej aj,,dovolateľ,,). Navrhol, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ako aj exekučného súdu zrušil a ... dovolací súd v prípade odmietnutia jeho dovolania vyslovil svoj právny názor na otázky bližšie špecifikované v tomto podaní. 8. Dovolanie súdneho exekútora bolo podané 19. j úna 2014, t.j. pred 1. júlom 2016, za účinnosti zákona č. 99 .
Merito o vymoženie 213,84 eur s prísl.
... , b) išlo o uznesenie o priznaní (nepriznaní) účinkov cudziemu rozhodnutiu na územ í Slovenskej republiky. 10. Dovolanie súdneho exekútora smeruje proti uzneseniu, ktoré nevykazuje znaky žiadneho z uznesení vymenovaných vo vyššie citovanom ustanovení O. s. p, ... exekútora uviedla, že súdnym exekútorom tvrdená vada konania nie je daná. Navrhla preto, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora odmietol alebo zamietol . 5. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. .
Merito o vymoženie 1 493,73 € s príslušenstvom
... prípustnosť podaného dovolania nevyplýva z ustanovení § 239 O.s.p. ani § 237 O.s.p., odmietol najvyšší súd dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 5 v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ako dovolanie smerujúce .
Merito o vymoženie 16 274,08 € s príslušenstvom
... 9 Exekučného poriadku stanovuje iba spôsob výpočtu trov exekúcie pôvod ného exekútora. Proti tomuto rozhodnutiu odv olacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor, v ktorom namietal , že mu postup om odvolacieho súdu bola odňatá možnosť konať v zmysle § 237 písm ... Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 237 a 239 O.s.p. Dovolanie súdneho exekútora smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemá znaky rozhodnutí, proti ktorým je dovolanie podľa § 239 ods. 1 a .
... podanie mimoriadneho dovolania (viď § 148a ods. 1 a 2 O.s.p.). V danom prípade dala podnet na mimoriadne dovolanie súdny exekútor. Najvyšší súd oprávnenému náhradu trov konania o mimoriadnom dovolaní nepriznal, lebo nepodal návrh na jej priznanie (§ 243i ods. 2 .
Merito o splnenie uloženej povinnosti vypratať byt
... veci z ustanovení § 239 O.s.p. a § 237 O.s.p. nevyplýva, najvyšší súd odmietol procesne neprípustné dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 5 v spojen í s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p . V dovolacom .
... na podanie mimoriadneho dovolania (§ 148a ods. 1 a 2 O.s.p.). V danom prípade dal podnet na mimoriadne dovolanie súdny exekútor. Oprávnená nepodala návrh na priznanie náhrady trov konania o mimoriadnom dovolaní; najvyšší súd jej vzhľadom na to nepriznal náhradu trov .
Merito o vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť zameškané výživné
... DPH z tejto služby , a preto mu ani nemožno priznať 20 % DPH za poštovné. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor, ktorý navrhol uznesenie odvolac ieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Namietal, že postupom od volacieho súdu ... 239 O.s.p. prípustné a vady uvedené v § 237 O.s.p. neboli zistené, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora ako neprípustné podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s. p. v spojení s § 243b ods. 5 O .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.