Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Najvyšší súd má za to, že doručenie, resp. odovzdanie písomnosti súdu ktorýmkoľvek zvoleným spôsobom musí byť za každých okolností hodnoverným spôsobom preukázané, že k tomuto odovzdaniu, resp. doručeniu skutočne došlo. Pokiaľ odtlačok podacej pečiatky nasvedčuje tomu, že odvolanie bolo podané osobne v podateľni súdu, hoci strana sporu tvrdí, že bolo odovzdané subjektu registrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenému Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov, súd stranu sporu vyzve, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4XObdo/252/2017 Identifikačné číslo spisu: 6812206622 Dátum vydania rozhodnutia: 25.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6812206622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní
R 42/2006
Právna veta: Ustanovenia o dovolaní sa na vyrovnanie nepoužijú. Dovolanie proti uzneseniu, ktorým súd vyrovnanie povolil, nie je prípustné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. uznesením z 25. apríla 2003, č. k. 25-24 Kv 2/02-554, zamietol potvrdiť návrh na vyrovnanie, podaný a navrhnutý dlžní­ kom. V odôvodnení uznesenia uviedol, že na základe návrhu dlžníka V., a. s., H. 40, Ž. súd uznesením, č. k. 25-24 Kv 2/02, povolil vyrovnanie. Na vy­ rovnávacom pojednávam veritelia hlasovali v dvoch skupinách (§ 58b záko­ na o konkurze a vyrovnaní). V prvej hlasovali oddelení veritelia. V tejto skupine návrh dlžníka na vyrovnanie nebol prijatý väčšinou hlaso
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/96/2019 Identifikačné číslo spisu: 1117219771 Dátum vydania rozhodnutia: 27.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1117219771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v registrovej veci zapísanej osoby Carlton Property, s. r. o., so sídlom
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Právna veta: Spísanie dovolania advokátom je obligatórnou podmienkou dovolacieho konania, ktorá musí byť splnená už pri podaní dovolania; jej nedostatok musí byť odstránený do uplynutia zákonnej lehoty na podanie dovolania. To neplatí, ak dovolateľ nebol riadne poučený odvolacím súdom.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Nitra rozsudkom zo 17. októbra 2016 č. k. 17 C 593/2015-213 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 8 084,27 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 5 006,78 eur od 1. januára 2013 do 30. mája 2013, úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne zo sumy 9 983,53 eur od 1. marca 2013 do 30. mája 2013 a úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne zo sumy 8 084,27 eur od 31. mája 2013 až do zaplatenia, a to všetko do troch dní od pr
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaníznížený majetkový cenzus
R 29/2019
Právna veta: Znížený majetkový cenzus (§ 422 ods. 1 písm. b/ Civilného sporového poriadku) sa v spotrebiteľskom spore uplatní, ak dovolateľom je neúspešný spotrebiteľ.

Úryvok z textu:
1. Žalobou podanou na Okresnom súde Svidník dňa 1. 4. 2015 sa žalobkyňa domáhala voči žalovaným zaplatenia nesplatenej časti úveru s príslušenstvom, poskytnutého žalovaným 1/ a 2/ na základe zmluvy o splátkovom úvere uzavretej dňa 31. 8. 2005 medzi jej právnou predchodkyňou a žalovanými 1/ a 2/ ako dlžníkmi a žalovanými 3/ a 4/ ako ručiteľmi. 2. Okresný súd Svidník (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 7C/59/2015-80 z 18. februára 2016 prvým výrokom konanie v časti o zaplatenie sum
Právna veta: Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu treba považovať predovšetkým rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, vydávanej Najvyšším súdom Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 s pôvodným názvom Zbierka rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky (pokiaľ neboli v neskoršom období judikatórne prekonané), ako i rozhodnutia najvyššieho súdu, v ktorých bol opakovane potvrdený určitý právny názor, alebo výnimočne aj jednotlivé rozhodnutie, pokiaľ neskôr vydané rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/61/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313229731 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Švecová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1313229731.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne J.. P. M., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v W.B. A., Š. XX/X, právn
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konanídoručenie písomností
Právna veta: Doručenie, resp. odovzdanie písomnosti súdu ktorýmkoľvek zvoleným spôsobom musí byť za každých okolností hodnoverným spôsobom preukázané, že k tomuto odovzdaniu, resp. doručeniu skutočne došlo. Pokiaľ odtlačok podacej pečiatky nasvedčuje tomu, že odvolanie bolo podané osobne v podateľni súdu, hoci strana sporu tvrdí, že bolo odovzdané subjektu registrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenému Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov, súd stranu sporu vyzve, aby svoje tvrdenie preukáz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 XCd o 73 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlo m v Bratislave, Grösslingova č. 4, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy , vedenom na
Právna veta: Ak uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia vykazuje nedostatky v poučení o právnych následkoch spojených s podaním žaloby vo veci samej podľa ustanovenia § 337 ods. 1 Civilného sporového poriadku, nejde o porušenie práva na spravodlivý proces podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie) uznesením z 25. júna 2018, č. k. 13C/34/2018-93 uložil odporkyni povinnosť znášať užívanie nehnuteľností, zapísaných Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. V., k. ú. V., zapísaných na LV č. XXXX ako trojizbový byt č. XX, nachádzajúci sa na X.. poschodí vo vchode Z. XX, bytového domu so súpisným číslom XXX, na ulici Z. v G., postavenom na CKN parc. č. XXXX
MENU