Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odstupnévzdanie sa práva na odstupnédovolanie v sporovom konaní
R 97/1999
Právna veta: Zamestnanec sa môže platne vzdať svojho práva na odstupné poskytované pri skončení pracovného pomeru podľa zákona či 195/1991 Zb. v znení zákona č. 10/1993 Z. z., ak v čase vzdania sa práva toto právo už existovalo.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zaplatenia odstupného vo výške dvojnásobku jeho priemerného zárobku, pretože so žalovaným 10. novembra 1994 rozviazal pracovný pomer za podmienok zakladajúcich vznik nároku na toto plnenie podlá zákona é. 195/1991 Zb. o odstupnom pri skončení pracovného pomeru v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 195/1991 Zb.“). Žalovaný odmietal odstupné vyplatiť tvrdiac, že žalobca sa práva na jeho vyplatenie písomne vzdal. Táto jeho obrana však neobstojí, pretože sa práva vopre
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolaniadovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1.Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 25Cb/146/2009-790 zo 7. marca 2016 zamietol návrh žalobcu na vrátenie súdneho poplatku za žalobu. 2. Konštatoval, že žalobou zo dňa 10. septembra 2009 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 450.000,- eur spolu spríslušenstvom, ako sumu zodpovedajúcu nároku na zľavu z ceny diela, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a zmluvnú pokutu. Písomným podaním zo dňa 5. novembra 2010 si žalovaný u
Právna veta: I keď zákon v ust. § 240 ods. 1 O.s.p. zveruje právo podať dovolanie účastníkovi konania, z účelu dovolania vyplýva, že toto právo neprislúcha tomu účastníkovi, v neprospech ktorého rozhodnutie odvolacieho súdu nevyznelo a ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach. Ak každý z viacerých účastníkov na jednej strane (navrhovateľov či odporcov) koná sám za seba (§ 91 ods. 1 O.s.p.), oprávneným na podanie dovolania (za splnenia ostatných podmienok) je iba ten z nich, ktorý nemal vo veci úspech. Posúdenie otázky, či dovolaním napadnuté rozhodnutie dovolacieho súdu vyznelo v prospec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Bývalý okresný súd B. rozsudkom zaviazal odporcov 1), 2) vydať navrhovateľovi nehnuteľnosť - pozemok nachádzajúci sa v k. ú. S., parcelu č. 612 o výmere 176 štvorcových siah; zapísanú v pozemkovej knihe vo vložke 818, do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Odporcov 1), 2) zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania v sume 6380 Sk na účet komerčného právnika JUDr. P. S. do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Na odvolanie odporcov 1), 2) Krajský súd v B. ro
Právna veta: Ako už dovolací súd vyššie uviedol, právna otázka položená dovolateľom v dovolaní musí byť zásadná (určujúca) pre rozhodnutie vo veci, čo znamená, že práve od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie súdu v spore. Dovolateľom položená právna otázka uvedené kritérium nespĺňa a jej formulácia opomína základné závery rozhodujúce pre právne úvahy odvolacieho súdu. Pre záver o tom, že ide o právnu otázku kľúčovú pre rozhodnutie vo veci samej a pre posúdenie prípustnosti dovolania, nie je rozhodujúci subjektívny názor sporovej strany, že daná právna otázka môže byť pre ňu rozhodujúca, ale významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obdo/77/2019 5114236944 15. 04. 2020 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:NSSR:2020:5114236944.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: G-TERM Slovensko, s. r. o., so sídlom Na Bystričku 16, 036 01 Martin, IČO: 36 811 491, zastúpeného advokátkou: JUDr. Lívia Jančeková, so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 811 491, proti žalovanému: I &
Meritum Odvolací súd
Právna veta: Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 C. s. p. neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, zdôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu podľa odvolacieho súdu riadne zastúpená, a preto zastavil odvolacie konanie spoukazom na ustanovenie § 90 ods. 2 C. s. p. vspojení s ustanovením § 161 ods. 3 C. s. p., hoci strana sporu v odvolacom konaní neuskutočnila žiadny úkon bez právneho zastúpenia, zaťažil konanie vadou zmätočnosti uvedenou v ustanovení § 420 písm. f/ C. s. p.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : 1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 8. novembra 2016, č. k. 25Cbi/6/2016-80 zamietol žalobu právneho predchodcu žalobcu (obchodnej spoločnosti S. S., a. s.) o určenie popretej pohľadávky a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na plnú náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) o odvolaní žalobcu rozhodol uznesením z 12. októbra 2017, č. k. 21CoKR/4/201
Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/160/2019 1213238580 27. februára 2020 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2020:1213238580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela IL. trvalým pobytom v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou Tomáš Petko s.r.o., so sídlom v Bratislave, Drotárska cesta 7, proti manželke I., trvalým pobytom E. zastúpenej JUDr. Alojzom Baránikom, advokáto
Právna veta: Z hľadiska splnenia tzv. ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce (v znení od 1.júla 2003) je významné len to, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.Z uvedeného ustanovenia nie je možné vyvodiť, že by bol zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi aj pracovné miesto, ktoré je mimo dohodnutého miesta výkonu práce.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1408211169 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1408211169.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jany Bajánkovej, v právne j veci žalobkyne G. bývajúcej v J., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Miroslavom Tkáčom, advokátom,
Právna veta: Uznesenie odvolacieho súdu o náhrade trov konania nie je rozhodnutím, ktorým sa konanie končí v zmysle ustanovenia § 420 CSP, i keď odvolací súd o náhrade trov konania rozhodol samostatným uznesením vydaným až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5106229707 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5106229707.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ R. B., bývajúceho v Y., 2/ W. B., bývajúcej v Y., 3/ H. B., bývajúceho v Y., 4/ G. B., bývajúcej v S. , T., v dovolacom konaní žalobcovia 2/ až 4/ zastúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Chovanec s.
Právna veta: Ak napriek tomu, že došlo k účinnému odvolaniu okamžitého zrušenia pracovného pomeru, zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, vzniká mu nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ods. 1 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na Okresnom súde v N. 28. marca 1995 domáhal voči žalovanému náhrady mzdy od 1.12.1994 do 28. 2.1995 v sume 34 140 Sk s odôvodnením, že pre prekážky na strane žalovaného, nemohol vykonávať u neho práce podľa pracovnej zmluvy. V priebehu konania rozšíril žalobu o zaplatenie ďalšej náhrady mzdy za dobu od 1. marca do konca mája 1995 v rovnakej sume 34 140 Sk, teda spolu v sume 68 280 Sk. Okresný súd rozsudkom z 13. 9. 1995, č. k. 7 C 45/95-30, žalobe vyhovel a zaviazal
Právna veta: Podmienkou vydania majetkového podielu v transformovanom družstve podľa § 13 ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb., je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti takou fyzickou osobou, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v L. po zrušení jeho prvšieho rozsudku, ktorým žalobe vyhovel, rozsudkom zo 6. marca 1996, č. k. 8 C 62/95-70 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vydania majetkového podielu v transformovanom družstve žalovaného podľa zákona č. 42/ 1992 Zb. KrajskýsúvB. B. na odvolanie žalobcov, rozsudkom zo 6. júna 1996, sp. zn. 12 Co 1965/96, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť vydať žalobcovi 1) majetkový podiel 18 119 Sk a ž
MENU