Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1009940
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61036
USSR: 34066
NSČR: 116851
NSSČR: 62968
USČR: 76311
EUR-LEX (sk): 11486
EUR-LEX (cz): 11524
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416495
Krajské súdy (ČR): 39356
Posledná aktualizácia
20.06.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: drobné vady


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: drobné vady
  • drobny nájdené 1841 krát v 871 dokumentoch
  • vada nájdené 103742 krát v 22583 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 42 dokumentov


Právna veta: Výhodou pre objednávateľa diela je zodpovednosť zhotoviteľa diela za vady, ktoré sa prejavia v dohodnutej alebo záručnej lehote. Práva objednávateľa sa líšia podľa toho, či ide o vady odstrániteľné alebo neodstrániteľné, pričom u neodstrániteľných vád rozlišujeme ešte také, pre ktoré vec nie je moţné riadne uţívať a také, navzdory ktorým vec uţívať moţno, ale s určitým obmedzením. Podľa toho má objednávateľ právo buď na bezplatné odstránenie vád, na primeranú zľavu z ceny alebo dokonca na odstúpenie od zmluvy. Z uvedeného vyplýva, ţe zákonník (rovnako Občiansky, ako aj Obchodný) pozná vady die ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 2 /2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štef anku a sudkýň JUDr. Anny Petruľá kov ej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: R. , s.r. o., G.B. , IČO: X. (predtým S., a.s., H.H. , IČO: X. ), zastúpený JUDr. P.M. , advokátom, Advokát ska kancelária D.B. proti žalovanému: I., a.s. , V.B. , IČO: X. , zast. JUDr. J.H. , advokátom , Advokátska kancelária, R.B. .
Právna veta: Primárnym predpokladom vzniku nároku na zmluvnú pokutu je platná dohoda medzi zmluvnými stranami. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká veriteľovi, ak dlţník poruší zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou . Najčastejším pochybením v súdnej praxi je výklad a aplikácia ustanovenia § 537 ods. 2 Obch. zák., z ktorého sa spravidla mylne vyvodzuje, ţe objednávateľ má povinnosť prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia uţívaniu diela. Ak tak neurobí, dostane sa do omeškania a v prípade dojednania zmluvnej pokuty vzniká povinnosť ju platiť. Takýto výklad je nesprávny a nemá opo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdo/ 6/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, z 22. novemb ra 2010 pod č. VI/2 Pz 491/10 - 6, proti rozsudku Okresného súdu v Senici z 9. decembra 2008 č. k. 8Cb 5/2005 – 318, okrem výroku .
Merito zastavenie konania podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p., legitimácia žalobcu na podanie žaloby v správnom súdnictve
... rozhodnutia žalovaného, proti ktorému by bolo možné podať rozklad, s poukazom na to, že pokiaľ sa aj žalovaný dopustil drobnej vady konania tým, že oznámenie o postúpení žiadosti zaslal žalobcovi oneskorene , takéto pochybenie nemohlo spôsobiť zásah do jeho práv . ... postúpil GR ZVJS ako inštitúcii rovnako kompetentnej k vybaveniu žiado sti. Poukázal na to , že žalovaný sa dopustil drobnej vady konania len tým, že oz námenie o postúpení žiadosti zaslal žalobcovi oneskorene, až po vybavení žiado sti zo .
Merito o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi, o neplatnosť zmlúv a iné
... arbitrár ne . Nevykonanie prípravy pojednávania a okolnosť, že súd sa nevysporiadal s procesnými návrhmi, potom podľa neho nemožno hodnotiť ako drobné vady, pretože ak by súd postupoval ako mal, žalobcovi by sa podarilo zvráti ť názor odvolacieho súdu. Vo vzťahu k napadnutému .
Merito o zaplatenie 629 013 Kč s prísl.
... podpisom tohto zápisu vzniká zhotoviteľovi právo na konečné vyrovnanie. Ak budú v zápise o ukončení a prevzatí stavby konštatované drobné vady a nedorobky, nebrániace riadnemu užívaniu, dohodnú účastníci v zápise termín ich odstránenia. O odstránení vady bude spísaný zápis, ... námietok. Tiež konštatoval, že dielo podľa Zápisu o odovzdaní diela zo dňa 24.6.1997 bolo riadne dokončené, drobné vady boli odstránené v priebehu preberacieho konania. Keďže však podľa zápisu zo dňa 18.7.1997 vyplýva, že dielo .
Merito o zaplatenie 20 749,22 € s príslušenstvom
... zmluve o dielo, o čom svedčí zápis o odovzdaní a prevzatí diela 28. júla 1994 vlastnoručne podpísaný žalobcom a žalovanou. Drobné vady, ktoré sa vyskytl i v priebehu záručnej doby boli žalovanou riadne odstránené. Nedostatky boli podmienené nepriaznivým prúdením vetra v danej .
Merito o zaplatenie 64 927,31 eur (1 956 000,-Sk) s príslušenstvom
... z predložených dôkazov nie je zrejmé, o aké drobné vady, ktoré doposiaľ odstránené neboli, ide. Zdôraznil, že pokiaľ by aj k zatekaniu v rozpore so znaleckým dokazovaním dochádzalo, nejde o drobnú vadu, na existenci u ktorých drobných vád je zádržné ... čo je základný predpoklad existencie zádržného práva. Druhým predpokladom pre vznik zádržného práva aj v prípade, že by drobné vady existovali, by bola zodpovednosť dodávateľa za tieto vady. Príčina vadnosti dodá vky nie je vždy spôsobená vadným vykonaním .
Merito o zaplataenie 24 518,53 Eur s prísl.
... zákonník a. Z výpovede svedka p. S. vyplýva, že vady, ktoré boli uplatnené voči žalobcovi bolí odstránené, šlo iba o drobné vady. Náro k zo zodpovednosti za vady sa nemôže zamieňať s iným nárokom v zmysle ust. § 440 Obchodného zákonníka. Ak .
Merito o zaplatenie 1 956 000 Sk s prísl.
... nakoľko z predložených dôkazov nie je zrejmé, o aké drobné vady, ktoré doposiaľ odstránené neboli, ide. Pokiaľ by aj k zatekaniu v rozpore so znaleckým posudkom dochádzalo, nejde o drobnú vadu, na existenciu ktorej je zádržné právo viazané. V ... čo je základný predpoklad existencie zádržného práva. Druhým predpokladom pre vznik zádržného práva aj v prípade, že by drobné vady existovali, by bola zodpovednosť dodávateľa za tieto vady. Príčinou vadnosti dodávky nie je vždy spôsobená vadným vykonaním diela .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.