Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097137
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: druh zdravotného postihnutia


Približný počet výsledkov: 463 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: druh zdravotného postihnutia
  • druhy nájdené 88882 krát v 40354 dokumentoch
  • zdravotny nájdené 50800 krát v 6392 dokumentoch
  • postihnutie nájdené 12200 krát v 1856 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 3736 dokumentov


Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/152 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľa: D. B. , bytom K. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidn ého dôchodk u, o odvol aní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna .
Právna veta: Súd nemôže pri svojom rozhodovaní zohľadniť skutočnosti, ktoré nastali po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je predmetom konania podľa V. časti druhej hlavy OSP, lebo pre rozhodnutie súdu je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase rozhodovania správneho orgánu.

Úryvok z textu:
... dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Zo spisov vyplýva, že žalobkyňa je občiankou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy podľa druhu zdravotného postihnutia bola stanovená na 50 % . Zo záverov posudku odboru posudkových činností Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave z 13 .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyplýva, že poberateľovi invalidného dôchodku nemôže vzniknúť nárok na vyšší invalidný dôchodok, priznaný podľa § 73 zákona o sociálnom poistení, ak došlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
... zákona o sociálnom poistení). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných ... nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 % (§ 71 .
Kľúčové slová: miera funkčnej poruchy, posudkový lekár, ťažké zdravotné postihnutie, komplexný posudok

Zbierka NS 6/2013
R 89/2013
Rozsudok
Právna veta: Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúdenie miery funkčnej poruchy patrí do právomoci príslušných posudkových lekárov, ktorí posudzujú aj odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Úryvok z textu:
... . 1 tohto zákona na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3. Žalovaný, rovnako ako správny orgán prvého stupňa postupovali v konaní a pri rozhodovaní vo veci .
Kľúčové slová: preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálne služby

Zbierka NS 2/2006
R 23/2006
Rozsudok
Právna veta: V konaní o vydanie preukazu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 57 ods. 2 zákona Č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nepostačuje pre rozhodnutie alebo posudok o miere funkčnej poruchy žiadateľa o poskytnutie sociálnej pomoci len záznam lekára založený v spise. Správny orgán musí na posúdenie otázky, na ktorú nemá dostatok odborných znalostí, vyžiadať odborný alebo znalecký posudok.

Úryvok z textu:
... zdravotným pos­ tihnutím alebo že ju nie je možné považovať za takéhoto občana, lebo ziste­ ná miera funkčnej poruchy podľa druhu zdravotného postihnutia je nižšia, ako stanovuje § 51 zákona. Posudok sa doručuje i žiadateľovi. V ďalšom konaní správny orgán prvého stupňa musí .
Kľúčové slová: sociálne služby, občan s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Zbierka NS 1/2005
R 10/2005
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu nemožno vylúčiť zo súdneho prieskumu, lebo nie je rozhodnutím, ktorého vydanie závisí výlučne na posúdení zdravotného stavu.

Úryvok z textu:
... 1/2005 Rozhodnutia a stanoviská vo veciach občianskoprávnych, obchodných a správnych 10. kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy občana podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 4. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schop­ ností alebo duševných schopností občana, ktorý z .
Právna veta: Podľa § 99 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na jeho výplatu vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o jeho priznaní. Ide o rozhodovanie o žiadosti na plnenie, na ktoré nie je právny nárok, a preto takéto rozhodnutia sú vylúčené podľa § 248 ods. 2 písm. i) Občianskeho súdneho poriadku zo súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
... § 64 ods. 4 zákona č. 195/1998 Zb.]. Na účely kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy u občana podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 4 zákona a určuje sa v percentách. Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely zákona .
Právna veta: Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy správny orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti fyzickej osoby na priznanie príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, napriek tomu, že ide o sociálnu dávku fakultatívnu, je povinný postupovať zákonným spôsobom a aplikujúc relevantnú právnu úpravu, vykonať jej výklad konformným spôsobom sledujúc vôľu zákonodarcu v kontexte právnej úpravy na vec sa vzťahujúcej. Z uvedených dôvodov bolo povinnosťou žalovaného v danom prípade vykonať vo veci dokazovanie v dostatočnom rozsahu, zadovážiť si relevantné dôkazy za účelom posúdenia odkázano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na to, že ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s na jvyšším percentuálnym ohodnotením, uviedol, že posudková lekárka vykonala posúdenie zdravotného stavu bez prítomnosti fyzickej osoby vzhľadom k tomu .
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdravej fyzickej osoby. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4, určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 2 .
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona o sociálnom poistení). Podľa § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len \"p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na povolanie, možnosti po skytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.