Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1011466
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61064
USSR: 34079
NSČR: 116851
NSSČR: 63024
USČR: 76371
EUR-LEX (sk): 11500
EUR-LEX (cz): 11538
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416715
Krajské súdy (ČR): 39416
Posledná aktualizácia
25.06.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: družstevný byt


Približný počet výsledkov: 132 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: družstevný byt
  • druzstevny nájdené 957 krát v 295 dokumentoch
  • byt nájdené 193183 krát v 44951 dokumentochPrávna veta: Družstevný byt v dome vo vlastníctve bytového družstva nie je vo vlastníctve člena bytového družstva. Pokiaľ však ide o členský podiel, ktorý môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, tento má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cena sa stanoví ako cena všeobecná, t.j. cena, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne, pričom obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním s už realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste (R 40/2002). Ak je členom bytovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej v právnej veci navrhovateľky R., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v S., proti odporcovi A., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., zastúpeným Mgr. T., advokátom a konateľom spoločnosti V. s.r.o., so sídlom v T., o vylúčenie veci z exekúcie, vedenej na Okresnom súde Galanta .
Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. P., advokát kou so sídlom v K. , proti žalovanému Š. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/ 20 01, na dovol anie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 sp. zn. 5 .
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. D. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Z. S., advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ Ing. J. D. , bývajúcemu v H.K. , zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v K. , 2/ Mg. E. O. , bývajúcej v K. , zastúpenej L.V. , s r.o., so sídlom v K. , IČO: X .
Právna veta: Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k výmenou získanému bytu nie je uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Úryvok z textu:
... uhradili. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že odporcovia 1/ a 2/, ako nájomcovia družstevného bytu na Žehrianskej ul. č. 3 v B., zaplatili zo žalovaného nedoplatku na nájomnom k 30. septembru 1998 v sume 4 .
Merito Dovolanie
Právna veta: Podmienka prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p. nie je splnená, v prípade, že sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom pre časť konania do takej miery, že účastník následne mohol uplatniť svoj vplyv na výsledok konania napr. tým, že mohol podať proti rozsudku, ktorý mu bol riadne doručený, odvolanie.

Úryvok z textu:
... na základe rozhodnutia zamestnávateľa navrhovateľa z 31. augusta 1976 v rámci stabilizácie pracovníkov dvojizbový družstevný byt. Na základe dohody s OSBD o užívaní predmetného družstevného bytu z 3. marca 1978 účastníkom vzniklo počas trvania manželstva právo spoločného užívania k predmetnému ... súde 24.apríla 1991 sa navrhovateľ domáhal zrušenia práva spoločného užívania dvojizbového družstevného bytu. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že byt bude naďalej užívať ako člen družstva on a odporkyňa bude povinná .
Právna veta: Ak nedôjde medzi dedičmi k vyporiadaniu dedičstva, ktorého predmetom je zostatková hodnota členského podielu v družstevnom byte poručiteľa dohodou podľa ustanovenia § 482 Občianskeho zákonníka #pokiaľ tento členský podiel nepatrí pozostalému manželovi (§ 707 ods. 2, druhá veta Obč. zákonníka), súd potvrdí nadobudnutie členského podielu v bytovom družstve podľa dedičských podielov všetkým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané (§ 484, veta prvá Obč. zákonníka a § 175q ods. 1 písm. d/ O.s.p .)

Úryvok z textu:
... 700 ods. 3 Obč. zák. môže u družstevného bytu vzniknúť spoločný nájom len medzi manželmi. Z uvedených právnych predpisov vyplýva, že v konaní o dedičstve, ktorého predmetom bola zostatková hodnota družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom nájme manželov nemohli ... nájom tohto bytu. Z uvedeného vyplýva, že napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zodpovedá vyššie citovaným zásadám upravujúcim prechod nájmu družstevného bytu v prípade smrti nájomcu, ak ide o byt, ktorý nie je v spoločnom nájme manželov a dedičia .
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia účinnej možnosti odvolateľa vyjadriť sa k úkonu protistrany svojou replikou je, že mu bude vytvorená procesná možnosť vyhotoviť svoje stanovisko tak, aby mal dostatok času na jeho prípravu. Za čas, ktorý umožňuje dostatočnú prípravu účastníka, označuje Občiansky súdny poriadok v iných prípadoch (viď napríklad § 115 ods. 2, resp. § 156 ods. 3) „najmenej päť dní“.

Úryvok z textu:
... uzatvorená 29. januára 1996 medzi ňou ako prevodkyňou a odporcom ako nadobúdateľom (ďalej len „dohoda“) . Konštatoval, že navrhovateľka bola nájomníčkou družstevného bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome v P. (ďalej len „byt“). V čase uzatvorenia dohody bola maloletá a ako zákonný zástupca .
Zbierka NS 3/2008
R 27/2008
Rozsudok
Kľúčové slová: členský podiel v bytovom družstve, člen družstva, zrušenie spoluvlastníctva
Právna veta: Ak do troch rokov od zániku manželstva zaniklo spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve (§ 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže sa po uplynutí tohto obdobia ten z rozvedených manželov, ktorý sa nestal členom družstva, úspešne domáhať voči druhému manželovi zaplatenia polovice hodnoty členského podielu titulom vyporiadania spoločného majetkového práva za použitia analógie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po dni, od ktorého upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu .
Zbierka NS 5-6/1994
R 73/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: vypratanie bytu , bytová náhrada, súlad s dobrými mravmi
Právna veta: V prípade, ak bytová potreba rozvedeného manžela je vyriešená inak, súd pri rozhodovaní o návrhu podľa § 705 ods. 2 Obč. zákonníka, za splnenia predpokladov uvedených v § 3 ods. 1 Obč. zákonníka nemusí viazať vypratanie bytu na zabezpečenie bytovej náhrady.

Úryvok z textu:
... nájmu k trojizbovému družstevnému bytu s tým, že žalovaná zostáva ako výlučná členka družstva a nájom- níčka bytu. Súčasne uložil žalobcovi povinnosť vypratať byt do 15 dní po zabezpečení náhradného bytu. V dôvodoch rozhodnutia odvolací súd uviedol, že predmetný družstevný byt bol účastníkom konania .
Zbierka NS 4/2002
R 63/2002
Rozsudok
Právna veta: Vznik práva na pridelenie družstevného bytu do účinnosti novely Občianskeho zákonníka, uskutočnenej zákonom č. 509/1991 Zb., vyžadoval splnenie dvoch podmienok, a to členstvo v družstve a splatenie členského podielu. Družstevným bytom podľa predchádzajúcich právnych predpisov bolo treba rozumieť byt vo vlastníctve stavebného bytového družstva, ku ktorému mal právo osobného užívania člen družstva, alebo ku ktorému mali právo spoločného užívania manželia, z ktorých aspoň jeden bol členom družstva. Od účinnosti novely Občianskeho zákonníka, t. j. od 1. januára 1992 možno pod družstevným bytom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... družstevného bytu, právo na uzavretie dohody o odovzdaní a prevzatí bytu a právo osobného užívania družstevného bytu. Na riešenie otázky, či rozvodom manželstva zaniklo právo spoločného nájmu družstevného bytu, bol rozhodujúci vznik práva na pridelenie družstevného bytu .
Zbierka NS 2/2002
R 29/2002
Rozsudok
Právna veta: Prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka*), aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. * v znení platnom do 1. septembra 2001

Úryvok z textu:
... nezaplatených úhrad, ktoré im boli povinní poskytovať podľa zmluvy o podnájme bytu. Podnájom sa mal týkať trojizbového družstevného bytu prvej kategórie s príslušenstvom, ktorý sa nachádza v S., ktorý bol žalobcom pridelený 17. júla 1992 rozhodnutím ... hoci nebol jeho nájomcom a že ho nepostihovali dôsledky prípadného opotrebenia bytu a povinnosti nájomcu (v danom prípade družstevného bytu); treba tiež prihliadnuť na postavenie nájomníka ako platiteľa dane z príjmu a zohľadniť, čo takto zaplatil. Nemožno .
Zbierka NS 3/2002
R 40/2002
Rozsudok
Právna veta: Všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.. Obvykle sa táto všeobecná cena (tiež trhová hodnota) zisťuje porovnaním s už zrealizovanými predajmi a kúpami členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste.

Úryvok z textu:
... č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, umožňuje každému nájomcovi družstevného bytu využiť nárok na prevod bytu do svojho vlastníctva, konštatoval na záver svojho rozhodnutia krajský súd. Rozsudok odvolacieho ... Dovolací súd sa preto zaoberal iba správnosťou právneho posúdenia veci ohľadne overenia členského podielu týkajúceho sa 2-izbového družstevného bytu v meste K. Právne posúdenie veci je nesprávne, ak odvolací súd posúdil vec podľa právnej normy, ktorá .
Zbierka NS 4/2002
R 65/2002
Rozsudok
Právna veta: Za zmluvu o bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka nemožno považovať zmluvu o prevode členských práv v stavebnom bytovom družstve. Jej neuzavretie preto nespôsobuje zánik nároku na bytovú náhradu v zmysle tohto ustanovenia. Na účely rozhodnutia o uskutočnení výkonu rozhodnutia nemôže súd otázku zániku práva na bytovú náhradu riešiť vo vykonávacom konaní ako otázku predbežnú.

Úryvok z textu:
... sa s právnymi závermi súdu prvého stupňa, že povinný bezdôvodne odoprel uzavrieť zmluvu o prevode členských práv k družstevnému bytu, čím zmaril aj uzavretie nájomnej zmluvy, preto jeho nárok na bytovú náhradu zanikol, takže nariadenie uskutočnenia výkonu ... a to ani keby jej uzavretím podľa platných stanov družstva vzniklo nadobúdateľovi právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu. Zánik nároku na bytovú náhradu nemožno spájať aj s neuzavretím takej zmluvy, pretože inak by pod hrozbou .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.