Nájdené rozsudky pre výraz: družstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2331

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

943 dokumentov
8615 dokumentov
137 dokumentov
119 dokumentov
53 dokumentov
149 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak o vylúčení člena družstva nerozhodla členská schôdza (pokiaľ by podľa stanov bola na to oprávnená), ale iný orgán družstva, môže účinne o odvolaní člena proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodnúť výlučne iba členská schôdza. Pokiaľ o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodol iný orgán ako členská schôdza, s takým rozhodnutím zákon nespája žiadne právne dôsledky. Uplatniť úspešne právo na súdnu ochranu proti rozhodnutiu o vylúčení podľa §231 ods. 4 Obchodného zákonníka možno iba za predpokladu, že o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodla členská schôdza (zhromaždenie delegátov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vylúčení z družstva je neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami. Navrhovateľka sa návrhom nesprávne domáha určenia, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vyl
Kľúčové slová: družstvo
R 62/2005
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje, aby na tom istom stupni rozhodoval vo veci opakovane ten istý senát alebo sudca. Toto nie je dôvod na vylúčenie sudcu z konania a rozhodovania vo veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 14. marca 2000, č. k. 1 Obo 161/99-161, zmenil rozsudok Krajského súdu v Z. z 25. februára 1999, č. k. 19 Cb 16/97-132, ktorým bolo žalobe vyhovené tak, že odvolací súd ža­ lobu zamietol. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je návrh, aby súd vyslovil neplatnosť rozhodnutia predstavenstva žalovaného - R. d. P. o zrušení členstva žalobkyne v družstve s poukazom na ustanovenie zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom druž
Kľúčové slová: družstvočlenský podiel v bytovom družstveobchodné imanie
R 40/2002
Právna veta: Všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.. Obvykle sa táto všeobecná cena (tiež trhová hodnota) zisťuje porovnaním s už zrealizovanými predajmi a kúpami členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa žalobou podanou na okresnom súde 20. októbra 1997 domáhali usporiadania členských práv a povinnosti k bytu v stavebnom bytovom družstve, ktoré spolu so žalovaným nadobudli dedením po poručiteľke A. S. v pomere po jednej polovine tak, že im celý členský podiel pripadne za finančnú náhradu 3 489,50 Sk, podľa jeho účtovnej zostatkovej hodnoty a zároveň sa domáhali prechodu nájmu k 2-izbovému družstevnému bytu č. 5, nachádzajúceho sa v K. na ulici kpt. Nálepku 5. Žalovaný so žalobou
Meritum Družstva
R 65/1998
Právna veta: Nedojde-Ii k dohodě o vydání majetkového podílu transformovaného družstva v jiné formě, vyplývá z ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42/1992 Sb.*} nárok na peněžité plnění.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Příbrami uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům částky 643 833 Kč (prvému) a 643 830 Kč (druhému), když nárok na vydání majetkových podílů ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb. v peněžní formě shledal důvodným. K odvolání žalovaného, který zpochybňoval pouze formu vydání majetkových podílů a dovolával se vydání věcného (ve věcech či vlastnických podílech), Krajský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku potvrdil. Ztotožnil se s jeho právním p
Kľúčové slová: vznik a zánik členstvadružstvostanovy družstva
R 57/1996
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v Stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v Stanovách.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 22 Cb 257/93-160 z 23. júna 1994 určil, že zmluva o prevode majetku družstevného obytného domu Al-9 C na R. ul. v B., členských práv a povinností, uzavretá medzi žalovanými v I. a II. rade 4. augusta 1993 je neplatná. Žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcom na účet právneho zástupcu trovy konania v sume 16 560 Sk. V odôvodnení uviedol, že žalovaný v II. rade vznikol 17. mája 1993 zápisom do obchodného registra Obvodného súdu Bratislava 1. Žalovaní v
Kľúčové slová: družstvovznik a zánik členstvastanovy družstva
R 58/1996
Právna veta: Ak podľa stanov družstva je podmienkou členstva v družstve pracovný vzťah člena k družstvu, dňom zániku pracovného vzťahu zaniká zo zákona aj jeho členstvo v družstve. Vo veci zrušenia pracovného vzťahu je aj v takomto prípade na prejednanie vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom v časti o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru vyslovil vecnú nepríslušnosť s tým, že po právoplatnosti rozhodnutia postúpi vec Okresnému súdu v Trebišove. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou súdu 28. apríla 1994 sa žalobcovia domáhali určenia, že ich okamžité zrušenie pracovného vzťahu a členstva v družstve, vykonané uznesením predstavenstva žalovaného z
Kľúčové slová: platnosť zmluvydružstvodružstvá vzniknuté pred účinnosťou zákona
R 106/2001
Právna veta: Ak družstvo uzavrelo zmluvu, pre ktorú je predpísaná písomná forma, po účinnosti Obchodného zákonníka pred zavŕšením procesu transformácie zápisom zmien stanov v obchodnom registri, treba otázku platnosti zmluvy, z hľadiska jej riadneho podpísania družstvom, posudzovať podľa doterajších právnych predpisov a stanov (§ 765 ods. 1, ods. 3 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 137 236 Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň mu uložil aj povinnosť zaplatiť žalobcovi v rovnakej lehote trovy konania 8 133 Sk na účet jeho právneho zástupcu. Z dôvodu späťvzatia návrhu v časti o zaplatenie 68 618 Sk konanie v tejto časti zastavil a rozhodol aj o vrátení súdneho poplatku žalobcovi. Nárok žalobcu na zaplatenie sumy predstavujúcej nájomné za užívanie nebytových priestorov, nachádzajúcich s
Kľúčové slová: vznik a zánik členstvadružstvočlenská schôdza
R 15/1999
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. konanie o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov vykonaných následne po členskej schôdzi družstva, konanej dňa 7. júna 1994, zastavil. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ požadoval, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia členskej schôdze zo dňa 7. júna 1994, ktorým bolo rozhodnuté o jeho vylúčení z družstva. Súčasne navrhol, aby súd vyslovil, že právne úkony, vykonané následne po tejto členskej schôdzi, sú neplatné. Navrhovateľ pred začatím
Kľúčové slová: likvidácia družstva zrušenie a likvidácia družstvadružstvo
R 39/2005
Právna veta: Súd môže nariadiť likvidáciu družstva iba vtedy, ak družstvo uvedené v ustanovení § 765 ods. 1 Obchodného zákonníka nepožiada o vykonanie zmien v obchodnom registri a v ustanovenej lehote neurobí tak ani po výzve súdu.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 18. júla 1997 sa žalobcovia domáhali, aby súd zrušil Poľnohospodárske družstvo L. H. so sídlom v K., zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu B. B. a nariadil jeho likvidáciu. Žalobu odôvodnili tým, že žalované družstvo pri svojom založení porušilo transformačný zákon č. 42/1992 ííb., lebo sa netransformovalo v zmysle jediného prijatého trans- formaÉného projektu. Krajský súd v Ž. uznesením z 5. mája 1999, č. k. 22 Ncb 126/98-207, ná­ vrh zamietol a rozhodol o náhrade
Právna veta: Podmienkou vydania majetkového podielu v transformovanom družstve podľa § 13 ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb., je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti takou fyzickou osobou, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v L. po zrušení jeho prvšieho rozsudku, ktorým žalobe vyhovel, rozsudkom zo 6. marca 1996, č. k. 8 C 62/95-70 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vydania majetkového podielu v transformovanom družstve žalovaného podľa zákona č. 42/ 1992 Zb. KrajskýsúvB. B. na odvolanie žalobcov, rozsudkom zo 6. júna 1996, sp. zn. 12 Co 1965/96, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť vydať žalobcovi 1) majetkový podiel 18 119 Sk a ž
MENU