Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067412
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: držanie zbrane a streliva


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: držanie zbrane a streliva
  • drzanie nájdené 1840 krát v 764 dokumentoch
  • zbran nájdené 5432 krát v 1759 dokumentoch
  • a nájdené 3279183 krát v 63366 dokumentoch
  • streliva nájdené 177 krát v 74 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 13 dokumentov


Kľúčové slová: držanie zbrane a streliva, ublíženie na zdraví, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami

Zbierka NS 2-3/1998
R 42/1998
Rozsudok
Právna veta: I. Páchateľ, ktorý si be%povolenia zadováži a prechováva strelnú zbraň, má nelegálne postavenie osoby, ktorá drží alebo nosí zbraň a strelivo v zmysle § 14 ods. 1, resp. § 16 zák. č. 138/1996 Z. z. o zbraniach a strelive. Je preto povinný dodržiavať všeobecné povinnosti uvedené v § 43 ods. 1 zák. č. 138/1996 Z. z., najmä dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi. II. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák., keď taký páchateľ v rozpore s predpismi strieľal z nelegálne prechovávanej zbrane proti inému a z nedbanlivosti mu spôsobil smrť, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe odvolania obžalovaného L. F. a krajského prokurátora proti rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 5. novembra 1996, sp. zn. 1 T 26/96, podľa § 258 ods. 1 písm. b), d) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a rozhodujúc vo veci v zmysle § 259 ods. 3 Tr. por. uznal obžalovaného L. F. za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a z trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že v noci zo 17. júna na .
Právna veta: Rozsah činu v zmysle § 294 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. b), resp. § 295 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. a) Trestného zákona sa, v súlade s legálnou definíciou, určuje podľa §§ 125 ods. 1, 126 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona. Rozsah činu je v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku určený cenou veci uvedenej v§ 294 ods. 1 až 3 alebo § 295 ods. 1 alebo 2[v prípade ustanovenia § 295 ods. 2 písm. b) ide o chemickú alebo biologickú zbraň, nie o stavbu alebo prevádzku], s ktorou páchateľ nakladá spôsobom uvedeným vo vyššie označených ustanoveniach. Ide o obvyklú predajnú cenu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so zbraňami“, z jeho objektu (ochrana bezpečnosti ľudí pred možným ohrozením života a zdravia vyplývajúceho z nekontrolovaného držania zbraní a streliva) a objektívnej stránky (za trestné sa považuje už výroba, dovoz, vývoz, prevoz, preprava, zadováženie, ... objektom tohto trestného činu je ochrana bezpečnosti ľudí pred možným ohrozením života a zdravia vyplývajúceho z nekontrolovaného držania zbraní a streliva. Ide teda o taký pohyb zbraní medzi obyvateľstvom, ktorý sa vymyká „štátnej kontrole“ a pri .
Kľúčové slová: zbrojný preukaz, odňatie zbrojného preukazu, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, bezúhonnosť a spoľahlivosť

Zbierka NS 2/2003
R 36/2003
Rozsudok
Právna veta: Právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody má za následok stratu bezúhonnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu. Ak strata bezúhonnosti pre právoplatné odsúdenie za úmyselné trestné činy na nepodmienečný trest odňatia slobody odôvodňuje odňatie zbrojného preukazu, potom je aj dôvod na nevyhovenie žiadosti o vydanie nákupného povolenia na zbraň u takéhoto držiteľa zbrojného preukazu.

Úryvok z textu:
... bol navrhovateľovi podľa § 10 ods. 1 zákona č. 246/1993 Z. z. odňatý zbrojný preukaz na držanie zbraní a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia a držania zbrane a streliva na poľovné účely, vydaný odporcom dňa 20. decembra 2001. Podľa § 19 ods. 2, 3 zákona .
Kľúčové slová: zneužiť zbraň, policajný útvar, zbrojný preukaz, bezúhonnosť a spoľahlivosť

Zbierka NS 1/2004
R 7/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak podľa poznatkov zistených policajným útvarom nie sú záruky, že občan v budúcnosti zbraň nezneužil, takýto občan nespĺňa podmienky stanovené zákonom pre vydanie zbrojného preukazu.

Úryvok z textu:
... orgán štátnej správy nezaoberal otázkou viny, ktorá je právnou otázkou cle jure a bral zreteľná posúdenie konania, teda nadobudnutia a držania zbrane a streliva de facto ako veci podliehajúcej zvláštnemu režimu res extra komercium v rozpore s týmto režimom. Oddelenie správnej služby v B .
Kľúčové slová: lekár z odboru psychiatrie, nadmerne požívať alkoholické nápoje, zbrojný preukaz, bezúhonnosť a spoľahlivosť

Zbierka NS 1/2004
R 8/2004
Rozsudok
Právna veta: Na posúdenie, či uchádzač o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľ zbrojného preukazu preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, sú potrebné odborné znalosti lekára z odboru psychiatrie.

Úryvok z textu:
... ) zákona o zbraniach a strelive. V dôvodoch, svojho rozhodnutia odporca konštatoval u navrhovateľa stratu spoľahlivosti na nosenie a držanie zbraní a streliva v zmysle § 9 ods. 2 písm, a) zákona o zbraniach a strelive, Nadmerné požívanie alkoholických nápojov navrhovateľom ... preukaz vydaný Okresným riaditeľstvom PZ v T. s platnosťou do 13, novembra 2006 s oprávnením na nosenie a držanie zbraní a streliva navrhovateľom z dôvodu, že u navrhovateľa nastali zmeny v jeho spoľahlivosti podľa g 9 ods. 2 písm. a .
Právna veta: Podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu v Humennom, sp. zn. 1T 39/04, zo dňa 30.11.2004, ale rozhodoval o vydaní zbrojného preukazu na držanie zbraní a streliva, resp. o práve žalobcu vlastniť, držať, nosiť a používať zbraň a strelivo, ktoré nepatrí medzi základné práva a slobody upravené .
Právna veta: V súčasnosti podporuje text zák. č. 274/2009 Z.z., ktorý prostredníctvom svojho § 41 a nasl. ustanovení vytvára komorový systém, tzn. systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva (najmä § 51 cit. zákona), a ďalej aj systém prísnej kontroly etického správania jednotlivých členov s tým že podriaďuje výkon poľovníctva pod dozor štátnej správy (§ 71 v spojení s § 75 zák. č. 274/2009 Z.z.). Podľa § 42 ods. 1 zák. č. 274/2009 Z.z. komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo, pričom pre skupinu D je rozsah vymedzený na držanie zbrane a streliva na poľovné úč ely. 31. Na základe uvedených záverov sa Najvyšší súd jednoznačne prikláňa k právnemu názoru, že na žalovaného .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... strelive zaistil žalobcovi do konečného rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní zbrojný preukaz číslo X., skupiny D (držanie zbrane a streliva na poľovné účely) vydaný Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SNV dňa 19. apríla 2006 a brokovnicu IŽ-18 ... oprávnenie na nosenie zbrane a streliva sa považuje za držiteľa skupiny A zbrojného preukazu podľa tohto zákona, držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny D zbrojného preukazu podľa tohto zákona (§ 72 ods. .
Merito zbrojný preukaz, bezúhonnosť, zahladenie odsúdenia, nález PL. ÚS 15/06-95
... 2003 Z. z . v znení účinnom v rozhodnom čase, žiadosť žalobcu o vydanie nového zbrojného preukazu s oprávnením na držanie zbrane a streliva na poľovné účely , a to z dôvodu, že žalobca nebol kvalifikovaný za bezúhonného v súlade so zákonom o strelných ... č. 190/2003 Z. z . účinný v rozhodnom čase“) žiadosť žalobcu o vydanie nového zbrojného preukazu s oprávnením na držanie zbrane a streliva na poľovné účely, keďže nepovažoval žalobcu za bezúhonnú osobu na účely zákona č. 190/2003 Z. z . účinného v .
Merito dovolanie generálneho prokurátora SR
... voľne vystavená, resp. uložená, ale bude schovaná. Nav iac obvinený je poľovníkom, a teda osob ou majúcou osobitné vedomosti o držaní zbraní a streliva. Aj keď nie je preukázané, kto zbraň zadováž il, je podľa názoru prokurátora spoľahlivo preukázané, že obvinený zbraň bez povolenia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.