Nájdené rozsudky pre výraz: dvojnásobok poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 78

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
3053 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poplatková povinnosť vzniká podaním odvolania a poplatok za návrh je splatný vznikom poplatkovej povinnosti t.j. podaním odvolania /§ 5 ods. 1 písm. a/ a § 8 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb. v znení 273/2007 Z.z. Podľa ust. § 6 ods. 2 cit. zák. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Táto zásada platila a platí aj v súčasnej právnej úprave súdneho poplatku za odvolanie. Ide o zásadu rovnakej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 22/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k. a.s., C.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, o zaplatenie 4 847 217 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. januára 2008 č.k. 38 Cb 28/00-172, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len percentná sadzba) alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného s sadzobníku. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie (§ 7 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov v P, 2/ V. Ľ., bývajúcemu v P, 3/ M. S., bývajúcemu v P a 4/ J. G., bývajúcemu v R, zastúpenému JUDr. F, advokátom v P, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 12 C 423/99, o dovolaní žalovaného 4/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 30. mája 2007 sp.zn.
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 50,-Sk. Podľa ods. 4 veta prvá citovaného ustanovenia zákona okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 200,-Sk. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžo 42/2008 Slovenskej republiky 2 Sžo 51/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. V., zastúpeného JUDr. J. G., advokátom, proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20 S 17/2007-44 zo dňa 24. januára 2008, a uzneseni
Právna veta: Podľa § 2 ods. 4 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyber ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/44 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. R.B. , R. , proti žalovanému : Daňov é riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13 , Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/11903 - 77852/2008/994136 -r zo dňa 03.10.2008 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 2 S/ 46 /20 08-73 zo dňa 30 . júna 2010 , takto r o
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa § 6 ods. 2 ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Podľa pol. 10 písm. a) z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /18/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o., právne zastúpen ého Advokátsk ou kancelári ou K. , spol. s r.o., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0350/99/08 z 5.augusta 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011 , č.k. 13S/97/2008 -65, ktorým bola žalob
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/122/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov: 1/ Ing. P. , bytom Č. , 2/ Mgr. D. , bytom tamtiež, obaja právne zastúpení JUDr. Stanislavom Rešutíkom, advokátom v Brezne, Nám. M. R. Štefánika č. 11, proti žalovanej: Správa katastra Liptovský Mikuláš, Kollárova č. 3, Liptovský Mikuláš, o preskúm anie zákonnosti rozhodnutia ž alovan ej č. C 8/2010 zo dňa 6.9.2010, o odvolaní žalo bcov 1/ a 2/ proti uzneseniu K
Právna veta: Ak bolo odvolanie (dovolanie) podané po 30. septembri 2012, vzťahuje sa na poplatkovú povinnosť v odvolacom (dovolacom) konaní právna úprava účinná od 1. októbra 2012, i keď konanie vo veci samej na súde prvého stupňa začalo pred 30. septembrom 2012.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ a podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhla, aby na rokovaní kolégia bolo zaujaté stanovisko k zjednoteniu výkladu ustanovení zákona upravujúcich vznik poplatkovej povinnosti žalobcu v konaní o náhradu majetkovej a
Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 zák.č. 273/2007 Z.z., ktorým bol novelizovaný zák.č. 71/1992 Zb., z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona. V čase podania žaloby bol takýmto predpisom zák. č. 531/2003 Z.z. (novela zák.č. 71/1992 Zb.) účinný od 1. januára 2004. Z položky 1 sadzobníka tvoriaceho prílohu k vyššie označenému predpisu (zák.č. 531/2003 Z.z.) vyplýva, že z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba poplatky sa vyberajú z ceny (z úhr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu Ing. D. U. bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. I. P., advokátom v B., proti žalovaným advokátom v B., o vypratanie nebytových priestorov, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 19 C 209/2005, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. augusta 2007
Právna veta: Uznesením na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch) súd účastníkovi ukladá povinnosť zaplatiť súdny poplatok v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o konania, v ktorých súd už začal konať vo veci samej, ďalej vo veciach v ktorých vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi, ktorému súd ustanovil opatrovníka, pretože nie je známy jeho pobyt, alebo sa mu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine, alebo ak došlo k rozšíreniu návrhu alebo podaniu vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako súd začal konať vo veci samej, ak ide o opravný prostriedok prot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyš ší súd 6Sžf/107 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu: GTB, a.s. , „v reštrukturalizácii“, so sídlom SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31578802, právne zastúpený : Advokátska kancelári a JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická č. 46, 911 01 Trenčín, zast. JUDr. Matúšom Košarom , advokátom , proti žalovanému: Finančné riaditeľs tv o Slovenskej republiky , so sídlom Lazovn á 63, 974 01 Banská Bystrica
MENU