Nájdené rozsudky pre výraz: evidencia nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 642

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

171 dokumentov
1754 dokumentov
9 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Otázka evidencie nehnuteľnosti, predtým vedená na strediskách geodézie, neskoršie (aj teraz) na katastrálnych úradoch robila a robí problém pri úprave vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, hlavne pri úprave vecných práv. Právnu úpravu týchto vzťahov (hlavne vznik, zmenu a zánik) ani predtým ani teraz nezabezpečoval tento orgán. Vždy mal a aj teraz má len evidenčnú povahu tento pohyb v katastri zaznamenávať. Záväznosť údajov v katastri rieši katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z. z. v platnom znení) v § 70 ods. 1, podľa ktorého (už nadpisu - Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra), „ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 12 /200 7 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľ ákovej, v právnej veci žalobcu: M ., s.r.o. S. , IČO: X, zast. JUDr. M , advokátom, Advokátska kancelária H. pr oti žalovanému: S. a.s. , V. IČO: X, zast. JUDr. N, advokátkou, Advokátska kancelária L. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte slúži k uvedeniu údajov katastra do súladu s listinami založenými v zbierke listín. Nie je prostriedkom k rozhodovaniu o správnosti zápisu vecného práva k nehnuteľnostiam. Opravou chýb v katastrálnom operáte sa tak nemenia právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Okresný úrad nie je príslušný rozhodovať o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Rozhodovaním v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa rieši len otázka, kto bude evidovaný ako vlastník určitých nehnuteľností v katastri. Rozhodnutie z tohto konania nemá hmotnoprávne, ale iba evidenčné účinky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžr/47/2014 Identifikačné číslo spisu: 4013201029 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:4013201029.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu J
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. H. , bývajúceho v K. , 2/ M. N. , bývajúcej v K. , 3/ F. F. , bývajúceho v K. , 4/ M. F. , bývajúceho v G. , 5/ M. B. , bývajúcej v K. , 6/ F. T. , bývajúceho v Č. , všetci zastúpení JUDr. M. H. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ T. , so sídlom v K. , zastúpenej JUDr. M. V. , advokátom so sídlom v K. , 2/ M. , T. , 3/ T. , s.r.o. , so sídlom v K. , zastúpenej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom (objektom) nájomného vzťahu pri nájme P. pozemkov je pozemok. Čo je pozemok Občiansky zákonník výslovne nedefinuje. Výslovné vymedzenie pojmu pozemok obsahujú predpisy o evidencii nehnuteľností o evidencii nehnuteľností. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej v právnej veci žalobcu P. D. , proti žalovanému J. B. , zastúpenému JUDr. M. B. , o splnenie pov innosti z nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Rožňave pod sp.zn. 9C 157/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. mája
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle § 59 ods. 1 písm. a) Katastrálneho zákona opraví správa katastra aj bez návrhu údaje katastra nehnuteľností, ak sú v rozpore s verejnou listinou, alebo inou listinou alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra alebo revízie údajov katastra. Podľa § 78 ods. 1 Katastrálneho zákona zápisy k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže opak, správa katastra opraví zápis.Katastrálny zákon v znení účinnom do 31. decembra 2001 v ustanovení §§ 52-56 up ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne: Obec H., zastúpenej JUDr. J. V., proti žalovanému: KÚ P, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 42/2005 zo dňa 28. novembra 2005, konajúc o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochranu skutočného vlastníka, zaručovanú zásadou „nikto nemôže previesť viac práv, než má sám“ možno prelomiť ochranou dobrej viery nadobúdateľa len celkom výnimočne, pokiaľ je nad akúkoľvek pochybnosť zrejmé, že nadobúdateľ je dobromyseľný, že vec riadne podľa práva nadobudol. (..) Poskytnutie tejto ochrany sa vo svojich dôsledkoch prejaví ako možnosť dobromyseľného nadobúdateľa pokračovať v oprávnenej držbe. O dobrú vieru ide vtedy, ak nadobúdateľ nehnuteľnosti ani pri vynaložení potrebnej opatrnosti, ktorú možno od neho s ohľadom na okolnosti a povahu prípadu požadovať, nemal, prípadne nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2Cdo/238/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208217494 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kolcun ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7208217494.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B. M., bývajúceho v I., zastúpeného JUDr. Janou Šándo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti dedičského rozhodnutia ako verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Sžo 93/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Eva Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: Ing. M.M., bytom v X.S., zastúpenej advokátom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Jedným zo základných komponentov vlastníckeho práva je ius disponendi, takže poznanie (pochopenie) dôvodu uzavretia prevodnej zmluvy predznamenáva pochopenie toho, čo účastníci chceli touto zmluvou skutočne medzi sebou právne usporiadať, obzvlášť, pokiaľ jeden z nich (s menším či väčším odstupom od uzavretia zmluvy) následne tvrdí niečo iné, a to mnohokrát iba zo zištných dôvodov. Podmienkou prevodu nehnuteľnosti pred rokom 1992 bola registrácia písomnej zmluvy bývalým štátnym notárstvom s tým, že zápis do listu vlastníctva príslušným strediskom geodézie mal len evidenčný charakter. 18 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/176/2019 Identifikačné číslo spisu: 2112220819 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Ľalík Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2112220819.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ V. D., bývajúcej v N., N. D. XXX/XX, 2/ X.. X. I., bývajúcej v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7MCdo/4/2013 Identifikačné číslo spisu: 3108209005 Dátum vydania rozhodnutia: 19.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Sluk Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3108209005.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána
MENU