Nájdené rozsudky pre výraz: evidencia uchádzačov o zamestnanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 252

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
2746 dokumentov
1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav. Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad. Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie (§ 32 ods. 1 Správneho poriadku). Posudok posudkového lekára je podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu podľa § 19 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny preto nič nebráni v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9Sž so/24/20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : I. Š., bytom M. X. , S. N. V. , zastúpeného J.. J. R. , advokátom so sídlom v S. N. V. , L. č. X. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitá lska 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti roz
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 58 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb., nebolo možné navrhovateľovi započítať dobu od 30. septembra 1992 do 31. decembra 2003, lebo v uvedenej dobe bol navrhovateľ vo výkone trestu odňatia slobody a nebol zaradený na pravidelný výkon prác, nepripravoval sa na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom. Z uvedeného dôvodu nebol podľa vtedy platnej právnej úpravy dôchodkovo zabezpečený, a teda uvedené obdobie nie je možné považovať ani v zmysle § 255 zákona o sociálnom poistení za obdobie dôchodkového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Rei ffovej, v právnej veci navrhovateľa S. F. , bytom v K. , Š., č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. septembra 20
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Predovšetkým treba uviesť, že zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým bol zmenený zákon o službách zamestnanosti, neobsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006, o úprave postupu správnych orgánov pri rozhodovaní o žiadostiach o zaradenie do evidencie tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli vyradení z tejto evidencie na vlastnú žiadosť podľa § 36 ods. 1 písm. m) účinného do 31. decembra 2005 a lehota stanovená v týchto rozhodnutiach ešte neuplynula. Tým že došlo k skráteniu lehoty, ktorej uplynutie je potrebné na znovu zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu J. F. bytom v Bratislave, Jégého ul. č. X., zastúpeného JUDr. B. B., advokátom v B.., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bratislave, ul. Špitálska č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o zaradení do evidencie uchá
Právna veta: Podľa § 36 ods. 5 písm. c/ zákona za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d/ sa považuje predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov, a podľa ods. 5 písm. e/ aj nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7. Zmysel a účel aktivačnej činnosti je vyjadrený v § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Tým je podpora a udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Odmietnutie aktivačne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/78 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobcu J.. V. H. , bytom J. M. , M. , proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Ul. Špitálska č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vyraden í z evidenci
Právna veta: Podľa preskúmavaného rozhodnutia pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie žalobkyňa nedosiahla doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle slovenskej legislatívy. Z uvedeného dôvodu by bolo možné zohľadniť dobu poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území V.B. do celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 ods. 1 základného nariadenia, len v prípade preukázania pevných väzieb a bydliska na území Slovenskej republiky počas výkonu posledného zamestnania na území V.B.. Potom, ako žalovaná (vrátane prvostupňového správneho orgánu) posúdila zachovanie väzieb žalobk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalob kyne : Mgr. A. , bytom B. , právne zast. JUDr. J., advokátom , H. , proti žalovanej : Sociálna poisťovňa - ústredie , ul. 29. a ugusta č. 8 , 850 00 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy vo veciach dôchodkového zabezpečenia sa súdy nemôžu uspokojiť len so zistením, že občan nepredložil potvrdenie o dobe, po ktorú bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Úryvok z textu:
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia (právny predchodca odporcu) rozhodnutím z 8. novembra 1990 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity nebola aspoň päť rokov zamestnaná. Krajskýsúd v Bratislave rozsudkom z 13. decembra 1993 uvedené rozhodnutie potvrdil, keď sa aj po doplnení dokazovania stotožnil so stanoviskom odporcu, že navrhovateľke nárok na invalidný dôchodok nevznikol. Podľa záveru krajského súdu navr
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Z dávkových spisov vyplýva, že navrhovateľka nezískala ani jeden rok dôchodkového poistenia, a preto jej starostlivosť o deti do troch rokov veku a doba evidencie uchádzača o zamestnanie nemohla byť na dôchodkové účely hodnotená. S poukazom na § 70 ods.1, § 72 a § 255 ods. 1 zákona o sociálnom poistení ako aj s poukazom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky H. D., bytom v M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 13. februára 2009, č. k. 7Sd/1
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že v dôvodoch rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Silvana Di Paulo je uvedené, že bydlisko v jednom členskom štáte nemusí bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte. Z uvedeného dôvodu je potrebné u žalobcu zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov Veľkej Británie tak, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v zmysle čl. 61 ods. 1 základného nariadenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUD r. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: P. D. , narodený X. , bytom S., L. ul. č. X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o dávku v nezamestnanosti, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Tr enčíne z 25.
Právna veta: Nárok na sirotský dôchodok trvá dieťaťu, mladšiemu ako 18 rokov po ukončení povinnej školskej dochádzky len vtedy, ak je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ale nárok na hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie mu nevznikol (§ 49 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb..)

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. rozsudkom z 21. decembra 1998 zrušil rozhodnutie odpor- kyne zo 4. mája 1998, ktorým bol predpísaný navrhovateľke na náhradu preplatok na sirotskom dôchodku za čas od 8. marca 1997 do 7. februára. 1998 v sume 28 372 Sk z dôvodu, že opatrovankyni navrhovateľky A. V. po prerušení stredoškolského štúdia dňa 3. marca 1997 zanikol nárok na výplatu sirotského dôchodku a zanikol nárok na sirotský dôchodok podľa § 49 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v zn
Právna veta: Nárok na peňažnú dávku počas vzdelávania a prípravy na trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2môže vzniknúť len vtedy,ak je žiadateľ o dávku súčasne občanom so zdravotným postihnutím, je občanom, zaradeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie (§ 6 ods. 2 zákona) a jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva vo vzdelávacom zariadení, na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo v chránenej dielni alebo na chr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky se nátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu J. B. , narodeného X. , bytom P., V. ul. č. X. , proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava , Špitálska ul. č. 8, o dávku počas vzdelávania a prípravy na trh práce a počas prípravy na pracovné uplatne
MENU