Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:29

Nájdené rozsudky pre výraz: exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste
  • exekucny nájdené 108829 krát v 5648 dokumentoch
  • titul nájdené 46241 krát v 10729 dokumentoch
  • blok nájdené 1839 krát v 532 dokumentoch
  • pokuta nájdené 26741 krát v 4388 dokumentoch
  • zaplateny nájdené 9680 krát v 4771 dokumentoch
  • na nájdené 2085132 krát v 60165 dokumentoch
  • miesit nájdené 16481 krát v 7835 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské a okresné súdy SR 2122 dokumentov


Právna veta: "Ak prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, tak zánik právnych lehôt sa\ posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy. Lehota stanovená pre nariadenie výkonu rozhodnutia začína plynúť odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia a je považovaná za lehotu prekluzívnu, to znamená, že po uplynutí lehoty nemožno nariadiť výkon rozhodnutia. Pre určenie zachovania zákonnej lehoty, nie je právne významné začatie konania (okamih doručenia návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a. s. , so sídlom v Bra tislave, Cintorínska 21, IČO : X. , proti povinnému P. R. , bývajúcemu v N. , pre vymoženie 33, 19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 3 434/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 21. marca 2012 sp. zn. 23 CoE 38/2012, takto r o z h o d o l : Dov olanie o d m i e t a .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu ustanovenú v § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, t.j. že náklady súdneho exekútora uhrádza povinný a povinnosť nahradiť trovy exekúcie uložiť oprávnenému. Podmienkou takéhoto postupu je určitá forma procesného zavinenia oprávneného (pozri napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 MCdo 3/2013, 3 MCdo 6/2012, sp. zn. 4 MCdo 11/2008, sp. zn. 5 MCdo 20/2011, 6 MCdo 4/2010, 7 MCdo 2/2013 a ďalšie). Pod „zavinením“ oprávneného v zmysle vyššie citovaného ustanovenia treba rozumieť iba také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnej K. , bývajúcej v B. , pre vymoženie 33,19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 37 Er 3279/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. januára 2012 sp. zn. 18 CoE 746/2010 a uzneseniu Okresného .
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Súd na preklúziu prihliada z úradnej povinnosti. Pokiaľ prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, zánik právnych vzťahov sa posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy.

Úryvok z textu:
... V celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu . V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že exekučný titul – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa 19. októbra 2008 evid. č. bloku: AA 2544809, vydaný Obvodným oddelením PZ Trenčians ke ... ods. 2 Exekučného poriadku, nakoľko výkon rozhodnuti a na základe 5 Cdo 169 /201 2 3 exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa 19. októbra 200 8 evid.č.bloku: AA 2544809, vydaného Obvodným oddelením PZ Trenčianske .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Merito o vymoženie 16,59 Eur s príslušenstvom
... návrhom z 10. októbra 2011 sa oprávnená domáhala, aby súd poveril súdneho exekútora JUDr. R . M . vykonaním exekúcie na základe exekučného titulu – blok na pokutu nezaplatenú na mieste zo 4. októbra 2008 , č. AA X. vydaného OO PZ – v Trenčíne, ktorý nadobudol právoplatnosť 4. októbra 2008 a vykonateľnosť .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 177/2009, 298/2008, 156/2011, 99/1963, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 41/2011, 372/1990, 68/2011, 179/2012, 154/2012, 160/2012, 149/2012, 163/2011
Merito o vymoženie 33,19 eur s prísl.
... .s.p. potvrdil . V celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že exekučný titul – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa 19. októbra 2008 evid. č. bloku: AA 3070758, nadobudol právoplatnosť dňa 19 . októbra 2008 a vykonateľnosť dňa 4 .
Súvisiace predpisy:
38/2012, 71/1967, 177/2009, 99/1963, 233/1995, 54/2012, 318/2008, 53/2011, 46/2011, 23/1998, 117/1999, 180/2011, 41/2011, 372/1990, 62/2011, 68/2011, 15/2011, 97/2010, 4/2011, 38/1998, 126/2010, 84/2012, 140/2011
Merito pre vymoženie 16,59 eur s prísl.
... zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Po preskúman í žiadosti o udelenie poverenia, návrhu na vykonanie exekúcie a exekučného titulu – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste A. zo 4. októbr a 2008 vydaného Obvodným oddelením PZ SR v Bánovciach nad Bebravou, ktorý nadobudol právoplatnosť 4. októbra .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 177/2009, 99/1963, 233/1995, 54/2012, 318/2008, 53/2011, 23/1998, 101/2012, 117/1999, 41/2011, 68/2011, 97/2010, 38/1998, 384/2008, 163/2011
Merito o vymoženie 16,59 eur s prísl.
... , že oprávnená sa návrhom z 18. októbra 2011 domáhala poverenia súdneho exekútora JUDr. R. M. na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, evidenčné číslo bloku AA X. , vydaného Obvodným oddelením PZ N . D. 8. októbra 2008 , ktorý nadobudol právoplatnosť 8 . októbra 2008 .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 177/2009, 156/2011, 99/1963, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 41/2011, 372/1990, 68/2011, 179/2012, 160/2012, 196/2012, 149/2012
Merito o vymoženie 33,19 eur s prísl.
... Nové Mesto nad Váhom dor učená žiadosť súdneho exekútora Mgr. P.K. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste z 21. októbra 2008, č. AA 2679729 vydaného OO PZ v T. , ktorý nadobudol právoplatnosť 2 1. októbra 2008 a .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 233/1995, 54/2012, 318/2008, 53/2011, 46/2011, 180/2011, 41/2011, 372/1990, 62/2011, 68/2011, 15/2011, 97/2010, 126/2010, 173/2011, 84/2012, 172/2012, 319/2011, 140/2011
Merito o vymoženie 66,38 eur s prísl.
... . júla 2007 bol súd ny exekútor poverený vykonaním exekúcie pre vymoženie 2 000 Sk (66,38 €) s príslušenstvom na podklade exekučného titulu – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 1373613 vydaného Oddelením cudzineckej polície PZ v T. dňa 13. novembra 2006. Konštat oval, že zákonom č. 298 .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 298/2008, 99/1963, 233/1995, 132/2012, 372/1990
Merito o vymoženie 33,19 eur s príslušenstvom
... d n e n i e : Súdnemu exekútorovi bol 28. septembra 2011 doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu „Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 246660 “, ktorý vydalo Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky v Starej Turej 22. septembra 2008 a ktorým bola .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 233/1995, 117/1999, 3/2013
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.