Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959399
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 05:30

Nájdené rozsudky pre výraz: exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste


Približný počet výsledkov: 38 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: exekučný titul - blok na pokutu nezaplatenú na mieste
  • exekucny nájdené 108236 krát v 5180 dokumentoch
  • titul nájdené 45483 krát v 10180 dokumentoch
  • blok nájdené 1778 krát v 508 dokumentoch
  • pokuta nájdené 26138 krát v 4240 dokumentoch
  • zaplateny nájdené 9566 krát v 4654 dokumentoch
  • na nájdené 1919565 krát v 54637 dokumentoch
  • miesit nájdené 15172 krát v 7206 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské a okresné súdy SR 2122 dokumentov


Právna veta: "Ak prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, tak zánik právnych lehôt sa\ posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy. Lehota stanovená pre nariadenie výkonu rozhodnutia začína plynúť odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia a je považovaná za lehotu prekluzívnu, to znamená, že po uplynutí lehoty nemožno nariadiť výkon rozhodnutia. Pre určenie zachovania zákonnej lehoty, nie je právne významné začatie konania (okamih doručenia návrhu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 25/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej, a. s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, IČO: X., proti povinnému P. R., bývajúcemu v N., pre vymoženie 33,19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 3434/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 21. marca 2012 sp. zn. 23 CoE 38/2012, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . Povinnému ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Uverejnené v bulletine 4/2014
Právna veta: Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu ustanovenú v § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, t.j. že náklady súdneho exekútora uhrádza povinný a povinnosť nahradiť trovy exekúcie uložiť oprávnenému. Podmienkou takéhoto postupu je určitá forma procesného zavinenia oprávneného (pozri napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 MCdo 3/2013, 3 MCdo 6/2012, sp. zn. 4 MCdo 11/2008, sp. zn. 5 MCdo 20/2011, 6 MCdo 4/2010, 7 MCdo 2/2013 a ďalšie). Pod „zavinením“ oprávneného v zmysle vyššie citovaného ustanovenia treba rozumieť iba také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 MCdo 3/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky, za ktorú koná M., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej K., bývajúcej v B., pre vymoženie 33,19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 37 Er 3279/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. januára 2012 sp. zn. 18 CoE 746/2010 a uzneseniu Okresného súdu ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Súd na preklúziu prihliada z úradnej povinnosti. Pokiaľ prechodné ustanovenia nového predpisu neustanovujú inak, v zásade platí, že pokiaľ k uplynutiu lehôt dôjde za účinnosti predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy, zánik právnych vzťahov sa posudzuje podľa práva platného v čase predchádzajúcej (resp. novej) právnej úpravy.

Úryvok z textu:
... celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že exekučný titul – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa 19. októbra 2008 evid. č. bloku: AA 2544809, vydaný Obvodným oddelením PZ Trenčianske ... 44 ods. 2 Exekučného poriadku, nakoľko výkon rozhodnutia na základe 3 5 Cdo 169/2012 exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa 19. októbra 2008 evid.č.bloku: AA 2544809, vydaného Obvodným oddelením PZ Trenčianske ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Merito o vymoženie 16,59 Eur s príslušenstvom
... 24. novembra 2011 bola súdu doručená žiadosť súdneho exekútora Mgr. P. K. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA X. z 12. novembra 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť 12. novembra 2008 a vykonateľnosť 27. novembra 2008. Výkon tohto ...
Súvisiace predpisy:
149/2012, 41/2011, 68/2011, 71/1967, 177/2009, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 176/2012, 372/1990, 179/2012, 99/1963, 160/2012, 32/2012
Merito o vymoženie 49,78 eur s prísl.
... možné nariadiť do dňa 10. 10. 2011, ktorým dňom oprávnenému lehota na vykonanie rozhodnutia márne uplynula. Výkon rozhodnutia u exekučného titulu – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 3070707 zo dňa 06. 10. 2008 na uloženú pokutu 33,19 € bolo možné nariadiť iba v lehote ... č. 372/1990 Zb. a § 71 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. a uviedol, že výkon rozhodnutia na exekučný titul – Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 1401197 zo dňa 23. 09. 2008 na uloženú pokutu 16,59 € bolo možné nariadiť iba v lehote ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 233/1995, 372/1990, 99/1963, 352/2012, 71/2011
Merito o vymoženie 33,19 eur s príslušenstvom
... z n á v a . Odôvodnenie: Súdnemu exekútorovi bol 16. septembra 2011 doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu „Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. A., ktorý vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 08. septembra 2008 a ktorým bola povinnému uložená ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 177/2009, 233/1995, 4/2008, 117/1999, 99/1963, 375/2012, 341/2005
Merito o vymoženie 16,59 Eur s príslušenstvom
... návrhom z 10. októbra 2011 sa oprávnená domáhala, aby súd poveril súdneho exekútora JUDr. R. M. vykonaním exekúcie na základe exekučného titulu – blok na pokutu nezaplatenú na mieste zo 4. októbra 2008, č. AA X. vydaného OO PZ – v Trenčíne, ktorý nadobudol právoplatnosť 4. októbra 2008 a vykonateľnosť ...
Súvisiace predpisy:
149/2012, 41/2011, 68/2011, 71/1967, 177/2009, 298/2008, 156/2011, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 372/1990, 179/2012, 99/1963, 154/2012, 160/2012, 163/2011
Merito o vymoženie 33,19 eur s príslušenstvom
... z n á v a . Odôvodnenie: Súdnemu exekútorovi bol 21. novembra 2011 doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu „Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. A., ktorý vydalo Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Bánovce nad Bebravou 06. novembra 2008 a ktorým bola povinnému ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 177/2009, 54/2012, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 117/1999, 99/1963, 97/2010, 340/2012
Merito o vymoženie 49,78 Eur s príslušenstvom
... 4. októbra 2011 bola súdu doručená žiadosť súdneho exekútora Mgr. P. K. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučných titulov – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA X. vo výške 16,59 Eur vydaného Obvodným oddelením Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom z 23 ...
Súvisiace predpisy:
149/2012, 41/2011, 68/2011, 71/1967, 177/2009, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 148/2012, 372/1990, 179/2012, 99/1963, 364/2011, 160/2012
Merito o vymoženie 16,59 eur s prísl.
... , že oprávnená sa návrhom z 18. októbra 2011 domáhala poverenia súdneho exekútora JUDr. R. M. na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, evidenčné číslo bloku AA X., vydaného Obvodným oddelením PZ N. D. 8. októbra 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť 8. októbra 2008 ...
Súvisiace predpisy:
149/2012, 41/2011, 68/2011, 71/1967, 177/2009, 156/2011, 233/1995, 318/2008, 53/2011, 372/1990, 179/2012, 99/1963, 160/2012, 196/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.