Nájdené rozsudky pre výraz: existencia dôležitých dôvodov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd v danej súvislosti zdôrazňuje, že rozhodnutie o odňatí veci príslušnému súdu a prikázaní inému súdu toho istého druhu a stupňa podľa § 23 ods. 1 Tr. por. v inej veci toho istého obžalovaného (resp. tých istých obžalovaných), neznamená automaticky konštatovanie existencie dôležitých dôvodov na takýto postup aj v inej jeho trestnej veci. Inými slovami povedané, existencia takýchto dôležitých dôvodov na odňatie a prikázanie veci inému súdu v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa posudzuje v každom jednotlivom prípade individuálne na základe špecifických okolností každého jednotl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piov artsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí konan om dňa 14. decembra 2016 v Bratislave , v trestnej veci proti obžalovanému M. Z. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a iné takto r o z h o d o l : Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. trestná vec obžalovaného M.. Z. pre prečin ublíženia n
Právna veta: Z ust. § 8 ods. 5 zák. č. 328/1991 Zb., ktorým sa tento konkurz spravuje, vyplýva, že zbaviť správcu funkcie môže súd na návrh správcu alebo aj bez návrhu, a to z dôležitých dôvodov. V takom prípade súd ustanoví nového správcu. Nového správcu súd ustanoví ďalej tiež na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, kedy funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Z uvedeného je zrejmé, že zákon rozlišuje zbavenie funkcie správcu súdom, a to výlučne na návrh správcu, resp. bez návrhu, pre ktoré predpokladá existenciu dôležitých dôvodov a ďalej zánik j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu I. IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie JUDr. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. januára 2008 č. k. 1K 43/99-253, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 21.1.2008 č. k. 1K 43/99-253 rozhodol tak, že funkcia správcu konkurznej podstat
Kľúčové slová: schôdza veriteľov správca konkurznej podstaty
R 22/2006
Právna veta: Ak schôdza konkurzných veriteľov schváli nového správcu konkurznej podstaty zákonu zodpovedajúcim spôsobom, je konkurzný súd na schôdzi konkurzných veriteľov povinný uznesením tohto nového správcu ustanoviť do funkcie, a to bez skúmania dôvodov, ktoré konkurzných veriteľov k tomuto postupu viedli. Doterajší správca nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania proti výroku uznesenia, ktorým súd vo veci ustanovil nového správcu.

Úryvok z textu:
Senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nejednotné vykladajú znenie ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení jeho noviel v otázke týkajúcej sa postupu súdu, keď na schôdzi konkurzných veriteľov dôjde k ustanoveniu nového správcu, ako aj v otázke, či doterajší správca je oprávnený podať odvolanie proti uzneseniu súdu, ktorým bol ustanovený nový správca. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 30. októbra 2002, sp. zn. 2 Obo 248/
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Okresného súdu v Poprade na odňatie trestnej veci obvinenej E.T. a jej prikázanie Okresnému súdu v Komárne. Z odôvodnenia: Na Okresný súd v Poprade bola podaná obžaloba na obvinenú E.T. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 2 Tr.zák., ktorého sa mala dopustiť tak, že dňa 13. októbra 1992 zaslala faxom firme Agrotatry, a.s. v Poprade objednávku na 50 ton zemiakov I. triedy, pričom sa zaviazala požadovanú sumu uhradiť zo svojho účtu, založeného vo Všeobec
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie vecidelegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2315010733 Dátum vydania rozhodnutia: 8. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2315010733.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného W. E. a na neverejnom zasadnutí 08. januára 2019 o návrhu odsúdeného na odňatie a prikáz
Právna veta: "V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu, toho istého druhu a stupňa, znamená prielom do ústavnej zásady o neodňateľnosti nikoho jeho zákonnému sudcovi...Okolnosti uvádzané obžalovaným nevyvolávajú potrebu nového rozhodovania o tom, či predseda senátu je alebo nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, pretože sčasti ide o námietku založenú na tých istých dôvodoch, pre ktorú už raz bolo o takej námietke rozhodnuté a tiež preto, že tvrdenia obžalovaného o nevhodnom správaní sa predsedu senátu k nemu a aj z toho prameniaca obava z nevy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 5. marca 2013 v Bratislave o návrhu obžalovaného J. B. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Trestná vec obžalovaného J. B. , vedená na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 1 T 263/2008, sa tomuto súdu n e o d n í m
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie vecinávrh na delegáciu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Vo všeobecnosti treba pripomenúť, že dôležitými dôvodmi v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sú najmä také okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie a rozhodnutie veci. Pritom treba prihliadať aj na požiadavku hospodárnosti konania. Dôležitým dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Ndt 23 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piov artsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejno m zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2016 v Bratislave , v trestnej veci proti obžal ovanej M. P. -Z. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods.1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. v znení zákona č. 257/2009 Z. z. a iné takto r o z h o d o l : Pod
Právna veta: Napriek tomu, že právna úprava ustanovená v právnych normách § 13b ods. 1 až 3 v spojení s § 30 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. neupravuje odôvodnenie ako náležitosť rozhodnutia o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, vec bolo nevyhnutné preskúmať i z hľadiska ústavnej konformnosti. Právny inštitút odpustenia zmeškania lehoty má priamu súvislosť s prístupom daňového subjektu k súdnej a k inej právnej ochrane podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Zamietnutie prístupu k súdnej alebo k inej právnej ochrane predstavuje negatívnu výnimku k základnému právu podľa čl. 46 ods. 1 Úst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/ 79 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej člen ov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: AKRIBIA s.r.o. , so sídlom Slovenské Nové Mesto 296, IČO : 31 733 948 , za stúpený: JUDr. Pavlom Gomb oso m, so sídlom Advokátskej kancelárie Moldavská cesta 21/A, Košice , p
Meritum o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu J., U., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. J.J. ml., R. a konkurzného veriteľa J.D., N., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28. septembra 2009 č. k. 3K191/99-401, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. J.J. ml.. o d m i e t a .
MENU