Nájdené rozsudky pre výraz: existencia prekážky litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
139 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/159/2018 5116208966 11.12.2018 JUDr. Danica Kočičková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5116208966.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ A. B., bývajúceho v U., 2/ A. B., bývajúceho v U. 3/ B. B., bývajúceho v H. a 4/ B. B., bývajúceho v N., všetci žalobcovia zastúpení splnomocnenkyňou: JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o., so sídlom v Žilin
Meritum určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/15/2021 8116226149 19.08.2021 Mgr. Soňa Pekarčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8116226149.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SIBA s.r.o. v likvidácií, so sídlom Ružinovská 4812/14, 821 01 Bratislava, IČO: 31 365 833, zastúpeného Advokátskou kanceláriou ŠČURY, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 2618, 022 01 Čadca, IČO: 47 258 055, v mene k
Meritum zaplatenie 1 659,65 €
Najvyšší súd 4 Cdo 171 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O. , proti žalovanému J., bývajúcemu v M. , zastúpenému Mgr. P., advokátom v S., o zaplatenie 1 659,65 Eur , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1 3 C 57/200 2, o dovolaní žalovaného proti roz sudku Krajs kého súdu v Žiline z 23. februára 201 2 sp. zn. 9 Co 390 /201 1, rozhodol t a k t o : Dovola nie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo
Meritum o 198 090,-- (6 575,38 €) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , zastúpenej A. – S., a.s. D. , proti žalovaným 1/ P. , so sídlom v B. , 2/ Š. D. , bývajúcemu v B. , v dovolacom konaní zastúp en ému JUDr. M. R. , advokátom v B. , o 198 090, -- Sk (6 575,38 Eur) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 225/2005, o dovolaní žalovaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23. apr
Meritum o 198 090,-- (6 575,38 €) s prísl.
Najvyšší súd 4 Cdo 166/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B., zastúpenej A. – S., a.s. D., proti žalovaným 1/ P., so sídlom v B., 2/ Š. D., bývajúcemu v B., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. M. R., advokátom v B., o 198 090,-- Sk (6 575,38 Eur) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 225/2005, o dovolaní žalovaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23. apríla 2009 sp
Meritum poľovníctvo
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015201178 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015201178.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ Ing. C. N., bytom E., právne zastúpený advokátom, JUDr. Štefanom Kseňákom, Park Angelinum 4, Košice, prot i žalovanému: Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, so sídlom Štúrova 61/27, Batizovce, v konaní o urč
Meritum o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. T. , b ývajúceho v K. , zast úpeného JUDr. M. Š., advokátkou so sídlom v K. , pro ti žalovanému M. s.r.o. , so sídlom v I., zast úpenému Mgr. Ľ. P., usadeným euroadvokátom , so sídlom v K. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy , vedenej na Okresn om súd e Bratislava III pod sp. zn. 42 Cpr 5/2015 , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského
Meritum o 3 734,32 eur
Najvyšší súd 4 Cdo 223 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu K. , IČO : 36 447 269, zastúpeného advokátskou kanceláriou IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, Košice, za ktorú koná advokát Mgr. Ivan Ivančo, proti žalovanému M. , zastúpenému JUDr. Alojzom Naništom, advokátom v Prešove, Sládkovičova 8, o zaplatenie 3 734,32 € , vedenej na Okresno m súde Prešov pod sp.zn. 12 C 216 /2004 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajs
Meritum o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu: 1/ Ž. C. , a. s., D. , IČO: X. , 2/ Ž. , a. s., R. , IČO: X., obaja zastúpení Doc. JUDr . J. C. , CSc. , advokátom, Advokátska kancelária C. , v. o. s., Š., proti žalovanému: Advokátska kancelária, K. , 3/ N. , a. s., Š., IČO: X a 4/ H. , s. r. o., K.B. , IČO: X , zastúpený JUDr . M. P., advokátom, Advokátska kancelária, K. , o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadá
Meritum žalobe na plnenie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2512213363 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2512213363.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ K. H., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v N., C., 2/ K. K., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v N., K., obom zastúpeným J ELENČÍK A PARTNERI advokátskou kanceláriou s. r. o., so sídlom v Bratislave, Doležalova 7, v mene ktorej ko
MENU