Nájdené rozsudky pre výraz: existencia prekážky litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
139 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote má teda už len povahu procesného úkonu a pri jej zaslaní sa vychádza z toho, že jej adresát je už v pozícii daňového dlžníka s presne určenou daňovou (colnou) povinnosťou. Doručením výzvy sa tak adresátove práva a povinnosti nemenia a už vôbec nie zakladajú. Pretože daňová exekučná výzva nerieši a ani neukladá hmotnoprávne povinnosti, ale svojou podstatou je iba upomienkou na zaplatenie daňového nedoplatku, neukladá sa ňou daňová (colná) povinnosť, ale iba sa určuje náhradná doba, v ktorej má povinný splniť už určenú a existujúcu povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /86/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Z. , bytom R. , zastúpenému JUDr. Janou Vargovou , advokátkou so sídlom Žižkov á 6, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 18486/09 z 31. augusta 2009, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach , č. k. 6S/142/2009 -58 z 22. sep
Meritum o 3 734,32 eur
Najvyšší súd 4 Cdo 223 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu K. , IČO : 36 447 269, zastúpeného advokátskou kanceláriou IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, Košice, za ktorú koná advokát Mgr. Ivan Ivančo, proti žalovanému M. , zastúpenému JUDr. Alojzom Naništom, advokátom v Prešove, Sládkovičova 8, o zaplatenie 3 734,32 € , vedenej na Okresno m súde Prešov pod sp.zn. 12 C 216 /2004 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajs
Meritum o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu: 1/ Ž. C. , a. s., D. , IČO: X. , 2/ Ž. , a. s., R. , IČO: X., obaja zastúpení Doc. JUDr . J. C. , CSc. , advokátom, Advokátska kancelária C. , v. o. s., Š., proti žalovanému: Advokátska kancelária, K. , 3/ N. , a. s., Š., IČO: X a 4/ H. , s. r. o., K.B. , IČO: X , zastúpený JUDr . M. P., advokátom, Advokátska kancelária, K. , o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadá
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr . Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalob kyne : mjr. PhDr. D. Š., bytom B. , zastúpen ej: Jozef B uday – advokát, s.r.o., so sídlom AK Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so
Meritum zaplatenie 1 659,65 €
Najvyšší súd 4 Cdo 171 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O. , proti žalovanému J., bývajúcemu v M. , zastúpenému Mgr. P., advokátom v S., o zaplatenie 1 659,65 Eur , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1 3 C 57/200 2, o dovolaní žalovaného proti roz sudku Krajs kého súdu v Žiline z 23. februára 201 2 sp. zn. 9 Co 390 /201 1, rozhodol t a k t o : Dovola nie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo
Meritum poľovníctvo
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015201178 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015201178.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ Ing. C. N., bytom E., právne zastúpený advokátom, JUDr. Štefanom Kseňákom, Park Angelinum 4, Košice, prot i žalovanému: Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, so sídlom Štúrova 61/27, Batizovce, v konaní o urč
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6414209202 Dátum vydania rozhodnutia: 29. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6414209202.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa RNDr. G. B., bývajúceho v C. zastúpeného advokátskou kanceláriou PROVENTUS | advokáti s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mostová 2, proti odporkyni A. B., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. Ľudovítom Štanglovičom, ad
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: E., bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 17.6.2008, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 19Sd/248/2008-10 zo dňa 14.8.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľky o d m i e t a . Žiaden z úč
Meritum o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. T. , b ývajúceho v K. , zast úpeného JUDr. M. Š., advokátkou so sídlom v K. , pro ti žalovanému M. s.r.o. , so sídlom v I., zast úpenému Mgr. Ľ. P., usadeným euroadvokátom , so sídlom v K. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy , vedenej na Okresn om súd e Bratislava III pod sp. zn. 42 Cpr 5/2015 , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského
MENU