Nájdené rozsudky pre výraz: existencia prekážky litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
139 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote má teda už len povahu procesného úkonu a pri jej zaslaní sa vychádza z toho, že jej adresát je už v pozícii daňového dlžníka s presne určenou daňovou (colnou) povinnosťou. Doručením výzvy sa tak adresátove práva a povinnosti nemenia a už vôbec nie zakladajú. Pretože daňová exekučná výzva nerieši a ani neukladá hmotnoprávne povinnosti, ale svojou podstatou je iba upomienkou na zaplatenie daňového nedoplatku, neukladá sa ňou daňová (colná) povinnosť, ale iba sa určuje náhradná doba, v ktorej má povinný splniť už určenú a existujúcu povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /86/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Z. , bytom R. , zastúpenému JUDr. Janou Vargovou , advokátkou so sídlom Žižkov á 6, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 18486/09 z 31. augusta 2009, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach , č. k. 6S/142/2009 -58 z 22. sep
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6414209202 Dátum vydania rozhodnutia: 29. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6414209202.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa RNDr. G. B., bývajúceho v C. zastúpeného advokátskou kanceláriou PROVENTUS | advokáti s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mostová 2, proti odporkyni A. B., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. Ľudovítom Štanglovičom, ad
Meritum o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P., bytom B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 15Sd 98/2009-24 zo dňa 25.1.2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. k. 15Sd 98/2009-24 zo dňa 25.1.2010 p o t v r d z u
Meritum zaplatenie 1 659,65 €
Najvyšší súd 4 Cdo 171/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O., proti žalovanému J., bývajúcemu v M., zastúpenému Mgr. P., advokátom v S., o zaplatenie 1 659,65 Eur, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 57/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 23. februára 2012 sp. zn. 9 Co 390/2011, rozhodol takto: Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O
Meritum proces § 218 ods. 1 písm. a/ OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M.M., bytom M., proti žalovanému: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky, Kutuzovova č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ŠbPeM-812-78/2006 zo dňa 8.8.2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 95/07-26 zo dňa 19.12.2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie žal
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/214/2021 6120453580 24.02.2022 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:6120453580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne maloletej D. O., nar. XX. A. XXXX, bytom S. X. X, W. W., zastúpenej zákonnými zástupcami P.. P. O., nar. XX. A. XXXX, bytom S. X. X, W. W. a U. O., nar. XX. Y. XXXX, bytom X. X, W. W., právne zastúpenej advokátskou ka
Meritum 6 384,60 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/130/2019 1217216285 27.06.2019 JUDr. Milan Ľalík sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1217216285.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne S.. X. N., bývajúcej v G., V. XX, zastúpenej advokátkou JUDr. Janou Kocandovou, so sídlom v Bratislave, Jungmannova 8, proti žalovanému S. N., bývajúcemu v G., V. XX, o zaplatenie 6 384,60 eur s príslušenstvom, vedenom n
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: E., bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 17.6.2008, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 19Sd/248/2008-10 zo dňa 14.8.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľky o d m i e t a . Žiaden z úč
Meritum náhradu majetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/191/2016 1111200386 25.09.2017 JUDr. Eva Sakálová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1111200386.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ U., bývajúceho v P., 2/ I., bývajúcej v P., zastúpených JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie, Malacká 2/B, Pezinok, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spr
MENU