Nájdené rozsudky pre výraz: extenzívny výklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 393

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

278 dokumentov
2897 dokumentov
165 dokumentov
109 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na tom, že pri riešení otázky prípustnosti dovolania je neprípustný extenzívny (rozširujúci) výklad ustanovení, ktoré upravujú prípustnosť dovolania, zotrvávajú dovolacie senáty najvyššieho súdu aj za súčasnej právnej úpravy, účinnej od 1. júla 2016 (1 Cdo 26/2017, 2 Cdo 154/2017, 3 Cdo 42/2017, 5 Cdo 12/2017, 7 Cdo 163/2017, 8 Cdo 115/2018). Zastávajú názor, ktorý zdôrazňuje, že narušenie princípu právnej istoty strán, ktorých právna vec bola právoplatne skončená, musí byť vyvážené sprísnenými podmienkami prípustnosti, a preto právnu úpravu dovolania, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých mô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Emila Franciscyho, vo veci žalobkyne SAT, s.r.o., so sídlom v Martine, Milana Rastislava Štefánika č. 16, proti žalovanej T - system, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Banskobystrická č. 7403/4, zastúpenej FIAČAN & PARTNERS, s.r.o. so sídl
Kľúčové slová: nepriama korupciaextenzívny výkladverejný činiteľúplatokprávomoc osoby
R 49/2017
Právna veta: I. Pri dodržaní zásady nerozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 Trestného zákona) nie je možné ani vecnú medzeru v zákone (v zmysle nedostatku trestnosti určitého konania) riešiť extenzívnym výkladom zákona alebo použitím analógie, ale len pro futuro prostredníctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona). II. Formuláciu „svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby“, uvedenú v § 336 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, je potrebné vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 25. októbra 2016 rozsudkom, sp. zn. 2 To 11/2015, o odvolaniach obžalovaných Ing. C. M., Ing. E. L. a Ing. V. F. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 9. júna 2015, sp. zn. BB-4T/15/2015, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/ Tr. por. napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a s použitím § 322 ods. 3 Tr. por. podľa § 285 písm. b/ Tr. por. obžalovaných 1/ Ing. C. M., nar. XX.XX
Právna veta: Pokiaľ žalobca v podanom odvolaní namietal, že krajský súd nerešpektoval § 104 ods. 1 OSP, a teda, že i napriek podaniu odvolania na okresnom súde by mali právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostať zachované, Najvyšší súd SR uvádza, že v danom prípade sa nejedná o návrh na začatie konania. Žalobca podal odvolanie voči prvostupňovému správnemu rozhodnutiu - platobnému výmeru. Ak by totiž zákonodarca mal v úmysle ustanovenie § 104 ods. 1 OSP aplikovať aj na iné podania (napr. odvolanie) isto by to v relevantnej a k tomu zodpovedajúcej podobe do zákona začlenil. Pokiaľ však ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/13/2015 5014201038 29. 09. 2016 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2016:5014201038.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: H.I., nar. XX. D. XXXX, bytom v X. Q. J
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona však stanovuje povinnosť uvádzať v dokladoch o kúpe názov výrobku, čo v danom prípade znamená uviesť názov predávaného črepníkového kvetu. Najvyšší súd nesúhlasí s názorom žalobcu, že zo strany žalovaného ide o extenzívny výklad zákona. Interpretáciu zákonnej požiadavky na uvádzanie názvu výrobku v tom zmysle, že sa má na doklade o kúpe uviesť názov črepníkového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: C. , s.r.o. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/05 35 /99/ 2010 zo dňa 25 . októbra 20 10 ,
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 4 ZoRK rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formy rozhodcovskej doložky k zmluve. Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente popísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne výmenných listoch, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli. V konaní nebola zo strany účastníkov doložená rozhodcovská zmluva vo forme osobitnej zmluvy. Základná podmienka pre konštatovanie existencie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. , so sídlom v N. , zastúpenej JUDr. P. K. , advokátom v N. , proti žalovanej S., so sídlom v B. , o určenie práva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 25 C 150/2009 , o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 30. júna 2010 sp. zn. 8 Co 26 /2010, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Nitre z 30. júna 2010 sp. zn. 8 Co
Právna veta: Ak však sťažovateľovi bol priznaný starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia (zákon č. 100/1988 Zb.), v ktorom mu boli zhodnotené aj civilné zamestnania, a až následne sa považuje za výsluhový dôchodok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, táto konkrétna situácia nie je v § 143aj upravená. Na prípad sťažovateľa je tak potrebné použiť extenzívny výklad tejto právnej normy a ako relevantný činiteľ pre zvýšenie dôchodku zobrať do úvahy nielen dobu služobného pomeru, ale aj dobu trvania civilného zamestnania. Je teda dôvodná sťažnostná námietka, že pri valorizácii dôc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/101/2020 2019200332 24. 03. 2021 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2021:2019200332.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: S. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. Č.. XXX/
Kľúčové slová: spory o príslušnosťpríslušnosť niekoľkých súdov
R 99/2018
Právna veta: Ak v prípade postúpenia veci inému súdu z dôvodu príslušnosti rozhodoval o sťažnosti proti takému uzneseniu nadriadený súd postupujúceho súdu, nemôže už súd, ktorému bola vec právoplatne postúpená a ktorý je v obvode dotknutého nadriadeného (sťažnostného) súdu, vyvolať spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku. Súd, ktorý rozhoduje spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku, môže určiť aj príslušnosť iného než niektorého zo sporiacich sa súdov. Ak iný než sporiaci sa súd, ktorého príslušnosť bola určená podľa predchádzajúceho odseku a ktorého nadriadeným súdom ni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením zo 4. septembra 2018, sp zn. 2 Ndt 25/2018, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bratislava IV a Okresným súdom Banská Bystrica podľa § 22 ods. 1 Tr. por. rozhodol tak, že súdom príslušným na konanie v prvom stupni v trestnej veci obvineného I. T., vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5T/33/2018, je Okresný súd Trenčín. Z odôvodnenia: Najvyšší súd ako najbližšie spoločne nadriadený súd Okresnému s
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty bolo, že: a/ dôvod, pre ktorý účastník zmeškal lehotu, mal za následok vylúčenie účastníka konania z úkonu, b/ ide o ospravedlniteľný dôvod zmeškania, c/ ten, kto zmeškal lehotu, podal návrh na jej odpustenie do 15 dní po odpadnutí prekážky, d/ v lehote 15 dní po odpadnutí prekážky bol podaný (pripojený) aj zmeškaný úkon.Nevyhnutným predpokladom odpustenia zmeškania lehoty v zmysle uvedeného ustanovenia bolo podanie návrhu, ktorým sa ten, kto zmeškal lehotu, domáhal, aby mu súd odpustil zmeškanie lehoty. Kogentnosť ustanovenia § 58 ods. 1 O.s. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7213215759 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213215759.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. K., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Rastislavom Cestickým, advokátom so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 27, proti žalovaným 1/ Okresnému súdu Košice II, so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 29, 2/ Úradu práce, so
Právna veta: Nemožno opomenúť, že žalovaný nie je povinný spracovávať a vytvárať rôzne prehľady, či tabuľky informácii týkajúcich sa vyúčtovania hodinových odmien, ktoré v momente podania žiadosti žalovanému na správnom orgáne neexistovali, alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie. Zo zisteného skutkového stavu veci sa nedá jednoznačne zistiť, či by žalovaný túto informáciu musel vytvoriť, alebo sa táto v jeho systéme nenachádzala. Zo zákona č. 211/2000 Z.z. nevyplýva povinnosť vyhľadávať a zhromažďovať pre žalobcu informácie, ktoré sa v ich ori ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu: Coryn s.r.o., so sídlom Jesenná 8, Prešov, IČO : 36 510 645, právne zastúpený: JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, so sídlom Jesenná 8, Prešov, proti žalovanému: Primátor mesta Prešov, so sídlom Hlavn
MENU