Nájdené rozsudky pre výraz: fakultatívne prerušenie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
284 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konanianávrh na prerušenie konania
Právna veta: V danom prípade bol predmetom konania návrh navrhovateľky na prerušenie konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. Podľa tohto ustanovenia platí, že pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Prerušenie konania je tu na úvahe vec prejednávajúceho súdu a je upravené len ako procesná možnosť tohto súdu, nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. Š., bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. I. L. , advokátkou so sídlom v B. , proti odporcom 1/ H. , so sídlom v B. , 2/ M. , so sídlom v B. , zastúpen ej L. , s.r.o. so sídlom v B. , 3/ H. , s.r.o. so sídlom v B. , zastúpenému Mgr. A. Š., advokátom so sídlom v B. , o nahradenie prejavu vôle odporcov uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu , vedenej na Okresnom súde Br
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 2 O.s.p. upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ustanovenia § 109 ods. 1 O.s.p., ktorý taxatívne vymenúva prekážky konania, v prípade ktorých je súd povinný konanie prerušiť, ustanovenie ods. 2 vymenúva prekážky, kedy je posúdenie opodstatnenosti prerušenia konania ponechané na úvahu konajúceho súdu. To znamená, že je len na úvahe súdu, či v prípade vzniku určitej zákonom vymedzenej prekážky konania, toto preruší, alebo bude v konaní ďalej pokračovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : N. , nar. X. , bytom U. , štátna príslušnosť Macedónska republika , zastúpen ého: JUDr. Milanom Šulvom, advokátom AS Legal, s. r. o., so sídlom Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava 3 , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica , Sládkovičova 25, 974 05 Banská Bystrica , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného , na odvolanie žalobcu proti rozsudku
Právna veta: Vyššie citované ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber resp. voľbu súdu, ktoré z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) slúžiacich účelu racionálnej organizácie postupu súdu pri vedení príslušného súdneho konania, je ale potrebné podriadiť aj zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B. , so sídlom K. , zastúpený JUDr. J., PhD., advokátom, so sídlom K. , proti odporcovi J., s miestom podnikania K. , zastúpený AK JUDr. J., so sídlom K. , o zaplatenie 26.101,93 Eur a príslušenstvo, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 169/2010, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Kr ajského súdu v Košiciach z 24. j úla 2013 sp. zn. 3 Co 239/2013 , takto
Právna veta: Vyššie citované zákonné ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, teda také, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Predmetné ustanovenie dopadá na procesné situácie, v ktorých súd môže konanie prerušiť, no nemusí tak urobiť. Prerušenie konania je tu na úvahe vec prejednávajúceho súdu a je upravené len ako procesná možnosť tohto súdu, nie však ako jeho povinnosť. Súd má najskôr zvážiť možnosť iných vhodných opatrení a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Prerušenie konania v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia predpokladá, že prebieha konanie, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , so sídlom v P.P. , IČO : X. , proti žalovaným 1/ J., bývajúcemu v P.P. , zastúpeného JUDr. Š., advokátom v T. , 2/ A. , bývajúcej v P.P. , t.č. A. , P., zastúpenej opatrovníkom MUDr. D. , bývajúcim v P.P. , o určenie neplatnosti dohody o vydaní veci a iné, vedenej na Okresnom súde P. pod sp. zn. 7 C 81/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súd u v Trnave z 30.
Právna veta: Retroaktívne pôsobenie zákona v prospech fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pre nich zakladá reštitučné nároky, je prípustné a za určitých historicko-politických okolností aj vhodné, ale nevyužitie takéhoto prístupu zákonodarcom alebo jeho využitie, ale nie v rozsahu predstáv dotknutých subjektov, nezakladá príčinnú súvislosť s namietanou protiústavnosťou právnej úpravy.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. septembra 2005 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka predbežne prerokoval návrh Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedom senátu JUDr. P. S., na začatie konania o súlade § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 109 ods. 2 OSP pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak a) sa účastník nemôže konania zúčastniť pre prekážku trvalejšej povahy alebo preto, že jeho pobyt nie je známy; b) zákonný zástupca účastníka zomrel alebo stratil spôsobilosť konať pred súdom; c) prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Ustanovenie § 109 ods. 2 OSP upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J., bytom Š., zastúpený advokátskou spoločnosťou JUDr. M. , advokátk a, s.r.o., so sídlom N. , proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Žiline , so sídlom A. Kmeťa č. 17, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu , o odvolaní žalobcu proti uznesen iu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/67/2010 -38 zo dňa 26.1.2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Právna veta: Konanie o zmene priezviska maloletého dieťaťa je samostatným konaním starostlivosti súdu o maloleté dieťa podľa § 176 a nasl. O.s.p. a prípadné prerušenie konania možno pripustiť len celkom výnimočne v prípade, ak výsledok konania, v ktorom sa rieši otázka majúca podstatný vplyv a význam pre rozhodnutie súdu, môže podstatne zmeniť rozhodnutie súdu vo veci samej. Zdôraznil, že výnimočnosť použitia ustanovení o fakultatívnom prerušení konania vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa je daná aj tým, že súd v tomto konaní postupuje a robí vhodné opatrenia týkajúce sa maloletého dieťať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o malol etého K. T. , nar. X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice I, matky Z. O. , bývajúcej v K. , otca B. T. , bývajúceho v K. , zastúpený m JUDr. M. R. , advokátom v K. , o zmenu priezviska a úpravu styku , vedenú na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22 P 53/2009, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konaniavrátenie súdneho poplatkuplynutie lehoty
R 4/2002
Právna veta: Prerušením občianskeho súdneho konania vo veci samej sa neprerušuje plynutie lehoty na vrátenie súdneho poplatku podľa § 13 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka vplyvu prerušenia súdneho konania na plynutie lehoty na vrátenie súdneho poplatku podlá § 13 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). rozhodnutí, vydanom pod sp. zn. 5 Obo 260/2000 z 27. februára 2001, senát obchodného kolégia dospel k záveru, že plynutie trojročnej lehoty na vrátenie súdneho po
Právna veta: Dôvodom prerušenia konania podľa § 109 ods. 1 písm. b), druhej vety O.s.p. nie je skúmanie rozporu právnych predpisov rovnakej právnej sily; predmetom konania Ústavného súdu je skúmanie súladu (zákonnosti) právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením konanie vo veci prerušil s tým, že po právoplatnosti uznesenia podá návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Rozhodol tak po tom, čo dospel k záveru, že ustanovenia § 34 zákona č. 330/1991 Zb., § 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú v rozpore s účelom a zmyslom zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (§ 109 ods. 1 písm. b) O.s.p.). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu pod
Právna veta: V prípade, že piata časť Občianskeho súdneho poriadku má svoju špeciálnu úpravu o prerušení konania v správnom súdnictve pre prípad, že orgánmi prokuratúry dôjde k podaniu protestu prokurátora (§ 250 i ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku), a to proti rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu, neexistuje potom zákonný dôvod, aby správny súd vyhovel návrhu navrhovateľov na prerušenie súdneho konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a za situácie, ak navrhovatelia ešte len dali podnet na podanie protestu prokurátora, naviac proti inému rozhodnutiu, než tomu rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 9Sp/35/2013-86, 9Sp/36/2013 zo dňa 29.11.2013 zamietol návrh na prerušenie konania, ktorý podali navrhovatelia 1/, 2/ podľa § 109 ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“). Konanie žiadali prerušiť do vybavenia ich podnetu, resp. do vybavenia protestu prokurátora. Domnievali sa, že ak by bol podaný protest prokurátora a ak by mu odporca vyhovel, zmenila by sa právna situácia navrhovateľov, v dôsledku čoho by nebolo možné zamietnuť n
MENU