Nájdené rozsudky pre výraz: funkčná skúška

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
125 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na základe dosiaľ uvedeného možno usúdiť, že verejno-právna povaha funkčnej skúšky je daná zakotvením jej podmienok a spôsobu jej vykonania v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej siete, ktorý podlieha schváleniu úradu v správnom konaní. Bez splnenia príkazu vyplývajúceho z ustanovenia § 5 ods. 14 poslednej vety zákona č. 309/2009 Z. z. možno funkčnú skúšku, ktorú vykonal pre sťažovateľku prevádzkovateľ, považovať iba za súkromno-právnu činnosť. Z dosiaľ uvedeného by na prvý pohľad mohol vyplývať záver zhodný so záverom senátu „4S“ najvyššieho súdu, podľa ktorého bez p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5015200588 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5015200588.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v pr ávnej veci žalobcu: N. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX E. XXX, zastúpenému advokátom JUDr. Jozefom Va
Právna veta: V ustanovení § 5 ods. 14 posledná veta zákona 309/2009 Z. z. zákonodarca upravil, spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky odkazom na prevádzkový poriadok, ktorý určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Podľa názoru odvolacieho súdu ustanovenie § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. je zmocňovacím ustanovením, ktoré určuje, že spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky budú podrobne upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D, a.s. Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu a súdneho spisu zistil, že p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 8Sžf/ 18 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v se náte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr . Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu: Ing. J. F. , bytom M. , X. - P., štátny občan SR, zastúpený Advokátskou kancelárkou Pa tajová Pataj, s.r.o. , so sídlom J. Ch alupku 8, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Úra
Právna veta: Podľa § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z., prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 10 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu: BELKAM, s.r.o. , so sídlom Bystrička 301, IČO: 3 6 387 975 , právne zastúpeného A dvokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 2, Žilina, proti žalovanému: Úrad pre reg
Právna veta: K otázke súdneho prieskumu potvrdenia o pôvode elektriny a naň nadväzujúcich rozhodnutí odvolací súd uvádza, že vydanie potvrdenia je podľa § 13 ods. 3 písm. a/ zákona č. 250/2012 Z.z. súčasťou tzv. vecnej regulácie. Potvrdenie vydáva úrad na základe žiadosti v zmysle § 7 zákona č. 309/2009 Z.z. Vzhľadom k tomu, že podľa § 17 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z.z. sa na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny a na konanie o námietkach nevzťahuje správny poriadok, je možné dospieť k záveru, že zákonodarca nepovažoval potvrdenie za akt aplikácie práva, ktorý by bol spôsobilý svojimi účinkami zasiahnuť do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. Z., bytom M ., právne zastúpený: advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., so sídlom Špitálska 10, Bratislava , proti žalovanému: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví , so sídlom Bajkalská 27, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 32282/2013/BA zo dňa 7. októbra 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13S/184/2013 -61 zo d
Meritum § 247 OSP, § 5 ods. 14 zák. č. 309/2009 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/ 5/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: P.P. , nar. -X. bytom Č. , zast . ATTORNEYS GROUP , s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica , proti žalovanému: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví , Bajkalská 27, Bratislava, o p
Meritum § 247 a nasl. OSP; § 5 zák.č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud cov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej , PhD. v právnej veci žalob cu : MVDr. R. Z. , bytom K. , právne zastúpený Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 2, Žilina, proti žalovanému: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – Regula
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/37/2017 5015201071 27. 09. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:5015201071.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumana a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: MVDr. D. S., B., zastúpený: Advokátska kancelária Mrázovský & partners,
Meritum § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petr y Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu: Triumf Professional tools, s.r.o. , so sídlom Kollárova 88, 036 01 Martin, IČO: 36 384 933, právne zastúpený : Advokátsk a kancelári a Mrázovský & partners, s.r.o., Mariánske nám. 2, 010 01 Žilina , proti
Meritum Zmeňujúce
Najvyšší súd 4Sžf/ 73 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej , PhD. a zo sud cov JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalob cu : SLOV TAIN, s.r.o. , Košovská cesta 23, Prievidza , právne zast úpen ý: JUDr. Miroslav Šedivec, advokát, Hodžu 14/1, Prievidza , proti žalovanému: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
MENU